База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Със законопроекта се предлага въвеждането на приоритетни зони за въздействие за прилагане на интегриран подход по ЗРР в действащото законодателство, касаещо устройството на територията и устойчивото развитие, като по този начин ЗУТ и ЗУЧК се привеждат в съответствие със ЗРР; Предвиждат се изменения в Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

054-01-102 30-10-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163420/

Остави коментар
Законопроект за защита на физическите лица при неплатежоспособност

Със законопроекта се предлага транспонирането на Директива ЕС 2019/1023 в българското законодателство. Цели се да бъдат защитени правата и интересите на физическите лица, както и да се осигури справедливо удовлетворяване на техните кредитори. Предвижда се създаването на пълна правна рамка с механизми за защита, правила и условия за тяхното прилагане, когато е възникнала невъзможност за изпълнение на задълженията от страна на длъжници - физически лица в двете хипотези - когато са осъществявали търговска или друга стопанска дейност, така и когато не са извършвали такава. Производството по защита на физическите лица при неплатежоспособност ще бъде уредено като охранително производство. Предвижда се създаването на Регистър на физическите лица в неплатежоспособност към Агенцията по вписванията. Предвиждат се и други допълнения.

054-01-101 29-10-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163414/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Въвеждането на нови разпоредби, които обхващат вътреобщностните дистанционни продажби на стоки, дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, вътрешните дистанционни продажби и доставките, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс; Нов режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос, който ще може да се прилага от лица, които не са регистрирани за прилагане на режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро; Прецизирането на освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност на застрахователни и презастрахователни услуги; Предлага се редакцията на разпоредбите в ЗДДС в посока мярката, свързана с използването на СУПТО, да бъде запазена, но като доброволна мярка и възможност за избор от страна на търговеца, а не като задължение. С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения.

002-01-57 27-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163409/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Въвеждането на изискване за издаване на одобрение на финансов холдинг и на финансов холдинг със смесена дейност, на предприятие майка на група, в състава на която има институция (банка или инвестиционен посредник); Задължение за групите от трети държави, притежаващи активи в Европейския съюз в размер над 40 млрд. евро, да създадат междинно предприятие майка от Европейския съюз, с което да се улесни надзорът върху групата и да се постигнат по-ефективни възможности за преструктуриране; Нови правомощия на БНБ във връзка с противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм в рамките на осъществявания пруденциален надзор върху дейността на банките, включително в процеса на надзорен преглед; Усъвършенстване на разпоредбите на закона, свързани с лицензионния режим на банките, за да се постигне съгласуваност и последователност с изискванията, които регламентират тяхното вътрешно управление, и да се гарантира извършването на всеобхватна надзорна преценка. С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения

002-01-56 26-10-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163408/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Създаването на възможност дефицитът на сектор "Държавно управление" на годишна основа да надвишава 3 на сто от БВП при извънредни обстоятелства (необичайни събития) извън контрола на Министерския съвет, имащи сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор "Държавно управление"; Разширяването на възможността при наличието на извънредни обстоятелства извън контрола на Министерския съвет, имащи сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор „Държавно управление“, годишният ръст на разходите да надхвърли референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен продукт; С проекта на закона се предвиждат и други изменения и допълнения.

002-01-54 22-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163403/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Предоставяне на възможност на задължените лица предварително да декларират конкретни данни в случаите на превоз на стоки, който започва от територията на друга държава - членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка; Когато орган по приходите или публичен изпълнител следва да извърши процесуални действия спрямо юридическо лице, което няма законен представител за повече от три месеца, същият да поиска от районния съд да назначи особен или временен представител, за да може да продължи съответното производство по ДОПК; Създаване на възможност за използването на електронни документи във вида, в който те са създадени, като отпада необходимостта от разпечатването им на хартия; Добавянето на две допълнителни хипотези, при които се изключва прилагането на 10-годишния абсолютен давностен срок, след изтичането на който се счита, че публичното вземане е погасено; С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения.

002-01-53 21-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163398/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвижда удължаване до 31 декември 2022г. на срока за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

002-01-51 15-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163389/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) се предлагат следните основни промени: Допълването и уточняването на изискванията, произтичащи от европейското законодателство по отношение на допустимите промени в хода на изпълнението на договорите и осигуряването на гаранции за изпълнението на ангажименти като държава - членка на Европейския съюз; Въвеждането на допълнителни правила, свързани с прилагане на централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки; Прецизирането и допълването на някои разпоредби с цел улесняване на прилагането им, както и други изменения и допълнения

002-01-50 14-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163388/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Със законопроекта се предвижда въвеждането на данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работа заплата. Oт облекчението ще се ползват и лица, които към момента на подаване на данъчната си декларация имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, като същите ще бъдат прихващани от страна на НАП по реда на ДОПК.

054-01-95 14-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163386/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

С предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ (ЗИДЗУТ) се предвиждат следните съществени промени: Приемането на наредба от Министерския съвет, която да определи общите правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ и да утвърди образци на документи за всички административни услуги, извършвани при условията и по реда на закона; Реализирането на Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който се създава, развива и поддържа от министъра на регионалното развитие и благоустройството; Предвижда се министърът на регионалното развитие и благоустройството, областният управител и кметът на общината да организират поддържането на Архив на одобрените устройствени планове и измененията им, Архив на издадените строителни книжа и да организират публикуването и поддържането в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията; С цел намаляване на административната и финансова тежест за гражданите и бизнеса със законопроекта се предлага установяването на облекчен режим за изграждането на оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, и парници с временна преносима конструкция, като в допълнителните разпоредби на закона са създадени легални дефиниции за понятията „оранжерия“ и „парник“. С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения.

002-01-49 12-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163385/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72