База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Законопроектът се налага във връзка с прецизиране на текстове и отстраняване на несъвършенства. Законопроектът изменя още Закона за българските лични документи, Законът за влизане, пребиваване и напускане на Р.България на граждани на ЕС, които не са български граждани и членовете на техните семейства и др. Създава се нова правна уредба във връзка със спорове между родители на деца-чужденци. Създава се ограничение за броя на търговските представителства, регистрирани по реда на чл. 24, ал.1 ,т.6 от Закона. Налагат се и нормативни промени във връзка с излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз и други.

902-01-5 19-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156869/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

С проекта на закон се предвижда възможността на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от органите на съдебната власт да участват в управлението, техническото и/или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи по проекти с беннефициент или партньор Висшия съдебен съвет.

954-01-7 12-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156864

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

С проектът се предвижда регламентиране на забрана за пушене на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн.

954-01-5 01-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156858

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите

Проектът на закон има за цел две основни промени. Първата е свързана с отпадане на задължението за монтиране на измервателни устройства, които определят обема на отнетия при водовземането обем вода за аквакултури и свързаните с тях дейности. Втората промяна е свързана с премахване на таксата за замърсяване от дифузни източници за аквакултури в съоръжения, както и на таксата, която се дължи в случаите на водовземане от воден обект за аквакултури.

954-01-3 25-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156851

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Законопроектът предвижда изменения на чл. 2, ал. 4 във връзка с посещаването на подготвителни групи за задължително предучилищно образование и/или училище

954-01-2 24-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156849/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Проектът на закон транспонира изискванията на приложимото законодателство на Европейския съюз, приети с Четвъртия железопътен пакет през 2016 г.

902-01-3 22-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156847

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Законът има за свои основни цели да идентифицира икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефтопродукти, да намали сивия сектор в основен бранш на българската икономика, да повиши събираемостта на митническите и данъчните задължения.

902-01-2 10-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156843/

Остави коментар
Законопроект за защита на търговската тайна <p> Проектът на Закон се налага поради необходимостта от приемането на мерки във връзка с опазването на правата на интелектуална собственост на етап създаване. Европейската комисия (ЕК) приема Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“, която изисква увеличаване на знанията и иновациите като водещи фактори за икономическия растеж на Европейския съюз (ЕС). В рамките на водещата Инициатива „Съюз за иновации“ през май 2011 г. ЕК приема и цялостна стратегия за осигуряване на правилно функциониращ вътрешен пазар за правата върху интелектуалната собственост. Според стратегията всеки патент и всеки дизайн или търговска марка започва като тайна. До получаването на дадено право върху интелектуална собственост дружествата е необходимо да разполагат с законен механизъм, с който да защитят правата си от кражба на ценна научноизследователска информация и знания.<p> 902-01-1 02-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156840/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 902-02-1 02-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156841/

Остави коментар
ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Обединен законопроект

Целите на проекта са свързани с необходимостта от осигуряване на съответствието на закона с приетите съответно през 2013 и 2014 г. Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L178/27 от 28 юни 2013 г.) и Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L96/1 от 29 март 2014 г.), както и транспониране на приетата през 2017 г. Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие.

853-06-28 20-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156828

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72