База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за хората с увреждания

Законопроектът предвижда цялостно изменение на досега съществуващата рамка за подпомагането и интегрирането на хората с увреждания. Създават се и редица нови органи, както и подход за въвеждане на индивидуална оценка на въздействие на хора с увреждания. Предвиждат се и квоти за наемането на хора с увреждания от работодателите и др. Законопроектът предвижда изменения засягащи образователната и финансовата подкрепа на хората с увреждания.

802-01-41 18-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78250/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.

802-01-39 11-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78237

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

Законопроектът предвижда множество промени във връзка с Директива(ЕС) 2016/97, Директива(ЕС) 2016/2341 и Директива 2009/103/ЕО чрез изменение на дефиниции и регулации.

802-01-40 11-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78238/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Законопроектът им за цел въвеждане на правна възможност за търсене на наказателна отговорност на лицата, произвеждащи и разпространяващи нелегално акцизни стоки, както и създаване на механизъм за превенция на това нелегално производство и разпространение.<\p>

854-01-73 09-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78228

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

С проекта на Закон се предлага допълване на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като в Списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях се включва „Сортови семена – Елит“ ЕАД, гр. София – търговско дружество, в което правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите.<\p>

802-01-35 25-09-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78220

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните

Предложените промени са свързани с практиката на т. нар. "двойни стандарти" при храните. Целта е да се гарантира идентичността на предлаганите продукти, както по отношение на качеството, така и по отношение на състава на храните. <\p>

854-01-70 14-09-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78213

Остави коментар
Законопроект за изменение на Валутния закон

С предлаганите промени се цели Министерството на икономиката да поеме регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по занятие с добиване, преработване и сделки с благородни метали, скъпоценни камъни и изделия. <\p>

802-01-34 13-09-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78211

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Законопроектът предвижда Националният център за информация и документация (НАЦИД) да издава на удостоверение APOSTILLE на образователни документи вместо Министерство на образованието и науката.

802-02-22 07-09-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78205/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Законопроектът има за цел да въведе изискванията на Директива (ЕС)2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември от 2017г., която урежда определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти закриляни от авторското право и сродните му права в ползва на незрящи хора и лица с нарушено зрение, както и тяхното нормативно регулиране от съответните органи.

802-01-31 13-08-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78193/

Остави коментар
Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика

Законопроектът има за цел развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл със специални правила. Предвижда се да се уредят нови обществени отношения свързани със социалната и солидарна икономика, както и условията, организацията и редът, при който ще функционират социалните предприятия и взаимодействието им с другите правни субекти. Урегулирани са и възможностите и начините за финансиране на тези предприятия по правилата на Регламента относно европейските фондове за социално предприемачество и др.

802-01-30 08-08-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78192/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72