База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 718 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения

С предлаганите изменения в Закона за лечебните заведения се цели привеждането на закона в съответствие със Закона за публичните предприятия по отношение на изискванията за избиране и назначаване на членове на органите за управление и контрол на държавните и общински лечебни заведения, както и на изискванията за предсрочното прекратяване на договора. Предвиждат се и промени в Закона за публичните предприятия насочени към изясняване на приложимите правни норми по отношение на възможностите управител/изпълнителен директор на лечебно заведение да упражнява преподавателска дейност, както и относно броя на членовете на съвета на директорите на държавните лечебни заведения за болнична помощ, които попадат в категорията "големи" публични предприятия.

054-01-89 10-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163342/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост

Със законопроекта се предлага въвеждането на забрана за безвъзмездно прехвърляне на имоти - частна държавна собственост, придобити по реда на чл. 54, ал.1 от ЗДС, като забраната ще бъде вписвана по партидите на придобитите имоти. Предоставя се възможност общините да могат да заменят или да внесат като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти, но само в случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предвижда се да отпадне задължението на общините при нереализиране на предвидените мероприятия в срок от 5 години от придобиване на имотите, да прехвърлят собствеността върху тях на държавата

054-01-88 04-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163336/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Със законопроекта се предлагат промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г. Предлага се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9,00 лв. на 12,00 лв. от 1 октомври 2020 г. Предвижда се срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от предходното ползване) да се повиши от четири на седем месеца

002-01-42 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163332/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

С проекта на допълнение на Закона за бюджета на НЗОК се цели създаването на възможност при неусвояване на бюджетните средства за 2020г. същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период, които НЗОК/РЗОК е установила по посочения ред

002-01-43 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163333/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Предложените изменения и допълнения в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия са насочени към намаляване на административната тежест, както на служителите на МВР, така и на гражданите и фирмите, които попадат под обхвата на закона. Предвижда се контролната дейност, свързана с производството на оръжие да бъде възложена на Министъра на икономиката и на междуведомствената комисия, отговаряща за това. Предлага се уеднаквяването на режима на копията на исторически оръжия

054-01-87 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163335/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз

Със споразумението договарящите държави членки прекратяват сключените помежду им двустранни инвестиционни договори, включително съдържащите се в тези договори клаузи, с които се удължава защитата на инвестиции, направени преди датата на прекратяването, за допълнителен период от време, както и клаузи за удължаване на защитата, които се съдържат в прекратени двустранни инвестиционни договори. Паралелна цел е регламентирането на международните инвестиционни арбитражни дела, които са образувани въз основа на арбитражни клаузи, съдържащи се в двустранните инвестиционни договори между договарящите държави

002-02-14 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163331/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Със законопроектa се цели да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Предвижда се преобразуването на ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код и преминаване към регистрация на тази категория физически лица по 9-значен ЕИК; Предлага се да бъде ограничена публичността на информацията в регистър БУЛСТАТ за категорията физически лица, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 16, буква „а“ от ЗРБ, относно ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице; Предвижда се отпадането на издаваната досега карта за идентификация на субектите, вписани в специалния регистър БУЛСТАТ, и замяната й с удостоверение за последно вписани обстоятелства, чието съдържание ще бъде съобразено с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, както и други изменения и допълнения

002-01-40 28-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163322/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Със законопроекта се предвиждат следните промени: Предвиждат се изменения и допълнения във връзка с отстраняване на допуснати непълноти в разпоредбите на ЗУТ, касаещи правомощията на органите на ДНСК и функциите на консултантите, които извършват оценка на съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняват строителен надзор. Предлага се завишаване на изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Разширява се кръга на участниците в строителството, носещи административно-наказателна отговорност за нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и обособяване на отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица и едноличните търговци, съответно на глоби на физическите лица. Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения

002-01-39 25-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163321/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

Със законопроекта се предвиждат следните промени: Осигуряване на мерки на национално ниво за прилагане на вторичното право на Европейския съюз относно надзора на пазара на морското оборудване във връзка с изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване; Допълнителни гаранции за прилагането на чл. 72, ал. 8 от КТК, които са свързани с повишаване на безопасността по море и предотвратяване на замърсяването на морската околна среда във връзка с риска от инциденти в резултат на използването на морско оборудване, което не е в съответствие с нормативните изисквания; Създаване на специален ред за надзор на пазара на морското оборудване, както и определяне на орган, на когото се възлагат функциите на „орган за надзор на пазара на морското оборудване“; Въвеждането на административнонаказателни разпоредби във връзка със случаите на възпрепятстване осъществяването на правомощията на инспекторите, осъществяващи надзор на пазара на морското оборудване, или на неизпълнение на заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”; Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения

002-01-37 14-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163318/

Остави коментар
Законопроект за индустриалните паркове

В момента в България няма нормативна и методологическа основа за реализация на индустриалните политики и особено за развитие на техния ключов инструмент -индустриалните зони и технологични паркове. Със законопроектът ще се регулира изграждането, функционирането и развитието на индустриалните паркове в страната.

002-01-36 13-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163316/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72