База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

С проекта на допълнение на Закона за бюджета на НЗОК се цели създаването на възможност при неусвояване на бюджетните средства за 2020г. същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период, които НЗОК/РЗОК е установила по посочения ред

002-01-43 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163333/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Предложените изменения и допълнения в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия са насочени към намаляване на административната тежест, както на служителите на МВР, така и на гражданите и фирмите, които попадат под обхвата на закона. Предвижда се контролната дейност, свързана с производството на оръжие да бъде възложена на Министъра на икономиката и на междуведомствената комисия, отговаряща за това. Предлага се уеднаквяването на режима на копията на исторически оръжия

054-01-87 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163335/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз

Със споразумението договарящите държави членки прекратяват сключените помежду им двустранни инвестиционни договори, включително съдържащите се в тези договори клаузи, с които се удължава защитата на инвестиции, направени преди датата на прекратяването, за допълнителен период от време, както и клаузи за удължаване на защитата, които се съдържат в прекратени двустранни инвестиционни договори. Паралелна цел е регламентирането на международните инвестиционни арбитражни дела, които са образувани въз основа на арбитражни клаузи, съдържащи се в двустранните инвестиционни договори между договарящите държави

002-02-14 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163331/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Със законопроектa се цели да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Предвижда се преобразуването на ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код и преминаване към регистрация на тази категория физически лица по 9-значен ЕИК; Предлага се да бъде ограничена публичността на информацията в регистър БУЛСТАТ за категорията физически лица, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 16, буква „а“ от ЗРБ, относно ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице; Предвижда се отпадането на издаваната досега карта за идентификация на субектите, вписани в специалния регистър БУЛСТАТ, и замяната й с удостоверение за последно вписани обстоятелства, чието съдържание ще бъде съобразено с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, както и други изменения и допълнения

002-01-40 28-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163322/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Със законопроекта се предвиждат следните промени: Предвиждат се изменения и допълнения във връзка с отстраняване на допуснати непълноти в разпоредбите на ЗУТ, касаещи правомощията на органите на ДНСК и функциите на консултантите, които извършват оценка на съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняват строителен надзор. Предлага се завишаване на изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Разширява се кръга на участниците в строителството, носещи административно-наказателна отговорност за нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и обособяване на отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица и едноличните търговци, съответно на глоби на физическите лица. Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения

002-01-39 25-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163321/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

Със законопроекта се предвиждат следните промени: Осигуряване на мерки на национално ниво за прилагане на вторичното право на Европейския съюз относно надзора на пазара на морското оборудване във връзка с изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване; Допълнителни гаранции за прилагането на чл. 72, ал. 8 от КТК, които са свързани с повишаване на безопасността по море и предотвратяване на замърсяването на морската околна среда във връзка с риска от инциденти в резултат на използването на морско оборудване, което не е в съответствие с нормативните изисквания; Създаване на специален ред за надзор на пазара на морското оборудване, както и определяне на орган, на когото се възлагат функциите на „орган за надзор на пазара на морското оборудване“; Въвеждането на административнонаказателни разпоредби във връзка със случаите на възпрепятстване осъществяването на правомощията на инспекторите, осъществяващи надзор на пазара на морското оборудване, или на неизпълнение на заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”; Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения

002-01-37 14-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163318/

Остави коментар
Законопроект за индустриалните паркове

В момента в България няма нормативна и методологическа основа за реализация на индустриалните политики и особено за развитие на техния ключов инструмент -индустриалните зони и технологични паркове. Със законопроектът ще се регулира изграждането, функционирането и развитието на индустриалните паркове в страната.

002-01-36 13-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163316/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Със законопроектa се цели да се осигури прилагането на на Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (Регламент (ЕС) 2019/1010). Предвиждат се промени свързани със задълженията на Република България за докладването на екологични щети пред Европейската комисия (ЕК), като се прецизират информацията и данните, които страната ни ще предоставя. Определят се и следващите периоди на докладване, а именно до 30 април 2022 г. и на всеки пет години след това. С предлаганите промените не се въвеждат нови процедури, а се прецизира контролът при изпълнение на мерки за предотвратяване на непосредствена заплаха за причиняване на екологични щети или за отстраняване на екологични щети

002-01-35 11-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163315/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия

Със законопроектa се цели да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност на бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Предвижда се доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки да носят отговорност за нарушения на изискванията на Регламента по реда на Гражданския процесуален кодекс(ГПК). Предлага се още възможността за предявяване на искове по инициатива на публични органи или организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползватели и ползватели на корпоративни уебсайтова, както и други изменения и допълнения

002-01-33 07-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163312/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България

Oблекчaване на въздействието на пандемията върху заетостта на населението и най­-засегнатите икономически отрасли, смекчавайки преките ефекти от тези извънредни обстоятелства върху публичните разходи на държавите членки. Инструмента ще предоставя финансова подкрепа на държави членки за покриване на внезапните увеличения в публичните разходи за запазване на заетостта. Той ще финансира също някои здравни мерки на работното място, целящи намаляване на рисковете за здравето и осигуряване на безопасни условия на труд. За набирането на средствата за финансовата помощ, отпускана по Инструмента, е необходим ангажимент от държавите членки за предоставяне на насрещни гаранции за риска, поет от Съюза, в общ размер на 25 млрд. евро. Размерът на изискуемата от дадена държава гаранция е пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход в този на ЕС. Предоставянето на гаранцията от всяка държава е регламентирано в индивидуално гаранционно споразумение по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 година, сключено между Европейската комисия и държавата членка

002-02-13 07-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163313/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72