База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за виното и спиртните напитки

Приемането на нов закон е породено от необходимостта да се гарантира изпълнението на препоръки от страна Европейската комисия (ЕК) по отношение на конкретни разпоредби, които водят до разминавания между действащото право на Европейския съюз (ЕС) и действащия Закон за виното и спиртните напитки. В законопроекта са уредени условията и редът за издаване на разрешения за засаждане на нови насаждения и за презасаждане на територията на страната, като са определени и хипотезите, в които не се изисква издаването на разрешения за лозови насаждения. Уредени са изискванията към вината със защитено наименование на произход (ЗНП), вината със защитено географско указание (ЗГУ), сортовите вина без ЗНП и ЗГУ и вината без ЗНП и ЗГУ, както и редът за предоставяне на правна закрила. Предвидена е регулация на статута на лицата, които произвеждат и предлагат винено грозде и лозаро-винарски продукти, както и плодови вина и оцет. Уредени са техните задължения, свързани с ежегодното подаване на декларации и воденето на дневници. Със законопроекта се предвиждат и още редица други допълнения.

002-01-44 11-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163344/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията

С членството на Изпълнителната агениция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в Международната мрежа за МСП ще бъде открита възможност за намиране на потенциални партньори за финансиране, участие в съвместни проекти, достъп до презентации и контакти, участие в уебинари, както и достъп до платформи за разпространение на информация. ИАНМСП участва активно и в инициативи на европейско ниво, сред които е и Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията. Основната цел на Асоциацията е насочена към изграждане на общи позиции на европейските организации за насърчаване на търговията при осъществяване на сътрудничество с Европейската Комисия и останалите институции на ЕС и националните организации за насърчаване на търговията.

002-02-15 11-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163345/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения

С предлаганите изменения в Закона за лечебните заведения се цели привеждането на закона в съответствие със Закона за публичните предприятия по отношение на изискванията за избиране и назначаване на членове на органите за управление и контрол на държавните и общински лечебни заведения, както и на изискванията за предсрочното прекратяване на договора. Предвиждат се и промени в Закона за публичните предприятия насочени към изясняване на приложимите правни норми по отношение на възможностите управител/изпълнителен директор на лечебно заведение да упражнява преподавателска дейност, както и относно броя на членовете на съвета на директорите на държавните лечебни заведения за болнична помощ, които попадат в категорията "големи" публични предприятия.

054-01-89 10-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163342/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост

Със законопроекта се предлага въвеждането на забрана за безвъзмездно прехвърляне на имоти - частна държавна собственост, придобити по реда на чл. 54, ал.1 от ЗДС, като забраната ще бъде вписвана по партидите на придобитите имоти. Предоставя се възможност общините да могат да заменят или да внесат като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти, но само в случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предвижда се да отпадне задължението на общините при нереализиране на предвидените мероприятия в срок от 5 години от придобиване на имотите, да прехвърлят собствеността върху тях на държавата

054-01-88 04-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163336/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Със законопроекта се предлагат промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г. Предлага се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9,00 лв. на 12,00 лв. от 1 октомври 2020 г. Предвижда се срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от предходното ползване) да се повиши от четири на седем месеца

002-01-42 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163332/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

С проекта на допълнение на Закона за бюджета на НЗОК се цели създаването на възможност при неусвояване на бюджетните средства за 2020г. същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период, които НЗОК/РЗОК е установила по посочения ред

002-01-43 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163333/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Предложените изменения и допълнения в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия са насочени към намаляване на административната тежест, както на служителите на МВР, така и на гражданите и фирмите, които попадат под обхвата на закона. Предвижда се контролната дейност, свързана с производството на оръжие да бъде възложена на Министъра на икономиката и на междуведомствената комисия, отговаряща за това. Предлага се уеднаквяването на режима на копията на исторически оръжия

054-01-87 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163335/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз

Със споразумението договарящите държави членки прекратяват сключените помежду им двустранни инвестиционни договори, включително съдържащите се в тези договори клаузи, с които се удължава защитата на инвестиции, направени преди датата на прекратяването, за допълнителен период от време, както и клаузи за удължаване на защитата, които се съдържат в прекратени двустранни инвестиционни договори. Паралелна цел е регламентирането на международните инвестиционни арбитражни дела, които са образувани въз основа на арбитражни клаузи, съдържащи се в двустранните инвестиционни договори между договарящите държави

002-02-14 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163331/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Със законопроектa се цели да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Предвижда се преобразуването на ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код и преминаване към регистрация на тази категория физически лица по 9-значен ЕИК; Предлага се да бъде ограничена публичността на информацията в регистър БУЛСТАТ за категорията физически лица, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 16, буква „а“ от ЗРБ, относно ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице; Предвижда се отпадането на издаваната досега карта за идентификация на субектите, вписани в специалния регистър БУЛСТАТ, и замяната й с удостоверение за последно вписани обстоятелства, чието съдържание ще бъде съобразено с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, както и други изменения и допълнения

002-01-40 28-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163322/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Със законопроекта се предвиждат следните промени: Предвиждат се изменения и допълнения във връзка с отстраняване на допуснати непълноти в разпоредбите на ЗУТ, касаещи правомощията на органите на ДНСК и функциите на консултантите, които извършват оценка на съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняват строителен надзор. Предлага се завишаване на изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Разширява се кръга на участниците в строителството, носещи административно-наказателна отговорност за нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и обособяване на отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица и едноличните търговци, съответно на глоби на физическите лица. Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения

002-01-39 25-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163321/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72