База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Законопроектът предвижда ново удължаване на експертните решение на ТЕЛК и НЕЛК до два месеца след отмяната на епидемичната обстановка в Република България

054-01-69 10-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157516/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Преодоляване на съществуващите несъвършенства в уредбата относно Съвета за развитие на гражданското общество, като отпаднат всички негови дейности, които не съответстват на статуса му на консултативен орган и са свързани с финансирането на гражданските организации с публични ресурси; Предлага се създаването на специален регистър към Министерството на финансите, в който да се отразяват всички източници на средства за финансиране на дейността на юридическите лица с нестопанска цел за осъщестяване на общественополезна дейност, както и тези в частна полза в размер над 1000 лв., когато източниците на финансиране са от чужда държава или чуждестранно физическо или юридическо лице, с изключение на получените средства от Европейския съюз; Изменение в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, предвиждащо задължение за деклариране на председателите и членовете на органите за управление на юридическите лица с нестопанска цел, аналогично с това на лицата, заемащи висши публични длъжности, както и други изменения

054-01-60 01-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157496/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни

Със законопроектът се предлага нормативно да се задължат всички физически и юридически лица, собственици на интернет сайтове, платформи, блогове, профили в социални мрежи и др. да оповестяват на публично място на сайта информация зa ce6e cu, в качеството им на администратори на лични данни. За физическите лица тази информация ще е трите имена и адрес, а за юридическите- наименование, ЕИК, идентификатор и др. В мотивите на законопроектът е описано, че предложението е във връзка справянето с фалшивите новини и тяхното разпространение покрай пандемията с Ковид - 19 и др. Предвижда се лицата да носят отговорност при обработването на лични данни и разпространението на дезинформация в интернет и др.

054-01-47 28-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157454/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

С Регламент (ЕС) 2020/872 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) 1305/2013г. във връзка със специалната мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в отговор на избухването на COVID-19 е създадена възможност страните членки да разпишат и приложат в рамките на Програмата за развитие на селските райони нова мярка. Тази мярка ще позволи България да се възползва от наличните финансови средства в своите Програми за развитие на селските райони 2014-2020, за да подпомогне земеделските стопани и малките и средни предприятия, които са особено засегнати.

054-01-58 26-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157489/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите

Със законопроекта се предлага въвеждането на десетгодишна абсолютна погасителна давност по отношение на физическите лица. Предвижда се промяната в Закона да започне да действа шест месеца след обнародването му в Държавен вестник.

054-01-56 25-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157487/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Законопроектът предвижда забрана за продажба на енергийни напитки на лица под 18 годишна възраст и прадажбата им в близост от 50 метра до учебни заведения. Законопректът въвежда също така и понятие за енергийна напитка.

054-01-57 25-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157488/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Уточнява се целта на Закона, като се акцентира върху това, че чрез социалните услуги се осъществява закрила на семейството, децата, възрастните хора, както и че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност; Предвижда се при изготвянето на индивидуална оценка за потребностите на дете, информацията да се предоставя със съгласието на родителя, настойника или попечителя; Предлагат се изменения във Закона за закрила на детето засягащи оспорването на заповедта за временно настаняване по административен ред и др.

054-01-55 23-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157483/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Със законопроекта се предлага намаление с петдесет процента на данъка върху моторните превозни средства с технически допустима максимална маса до 3.5 т., които използват автомобилни газови уредби. Изменението влиза в сила от 1 януари 2021 година.

054-01-54 19-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157479/

Остави коментар
Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги

Със законопроектът се предлага цялостната отмяна на Закона за социалните услуги, провеждането на обществен дебат и изработването на нов законопроект, който ще позволи новият закон да влезе в сили от 01.01.2021г.

054-01-53 10-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157471/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Улесняване на достъпа на предприятията до различни форми на финансиране чрез капиталовия пазар като се гарантира необходимото ниво на защита на инвеститорите в ценни книжа; Усъвършенстването на нормативната уредба във връзка с изготвянето, одобрението и разпространяването на проспекта, който емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар публикуват; Предвижда се прецизирането и усъвършенстване на действащите разпоредби свързани с емитентите, техните задължения, както и други изменения; Промени в Закона за пазарите на финансови инструменти свързани с привеждането му с изискванията на директивите на ЕС, намаляване на административната тежест, както и прецизиране на административните мерки; Предвидени са още изменения в Закона за Комисията по финансов надзор, Кодекса за застраховането и Търговския закон

002-01-19 27-05-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157452/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72