База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Със законопроектa се предлага разширяването на законовите възможности за субсидиране със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, както и лечебни заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала. Предлага се всички останали лечебни заведения за болнична помощ също да могат да бъдат субсидирани за поддържане на готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести да оказват медицинска помощ при разпространение на заразна болест

054-01-80 29-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163290/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

С проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)се цели: - осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване; - създаване на нови възможности за приключване на административнонаказателното производство в кратки срокове чрез въвеждане на споразумението; - ускоряване на събирането на публичните държавни вземания, произтичащи от влезли в сила санкционни актове на администрацията, чрез отстъпки за санкционираните лица, в случай че заплатят доброволно наложените им санкции в срока на обжалване; - повече превантивни антикорупционни мерки при осъществяване на контролната и санкционна дейност на администрацията – допълване на правилата за отвод, само писмена форма на предупреждението и др.; - създаване на ефективни правни гаранции за правото на защита на гражданите в извънсъдебната фаза на производството. С проекта на закона се предвиждат редица изменение и допълнения.

002-01-30 23-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163283/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

С предложеният законопроект се създават правила за прехвърляне на потребителски вземания към финансови институции, занимаващи се със събиране на вземания, като се въвежда и ред за извънсъдебното им събиране. Въвежда се забрана за прехвърляне на вземания срещу потребител освен с изричното, писмено и индивидуално уговорено съгласие на последния.Създава се задължение при прехвърлянето от един на друг кредитор, длъжникът да бъде информиран за това. Предлага се също така с цел осигуряване на яснота на длъжника относно легитимността на финансовата институция, на която е прехвърлено вземането, купувач на вземането да бъде само лице, вписано в регистъра по 3а от Закон за кредитните институции.

054-01-76 23-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163282/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

С допълненията в закона се предлага до приемането на Кодекс за социална подкрепа и публикуването му в Държавен вестник, да се наложи мораториум върху употребата на членовете на Закона за социалните услуги. Предвижда се още всички изменения и допълнения предвидени в други закони да бъдат невалидни до приемането на Кодекс за социална подкрепа и публикуването му в Държавен вестник

054-01-75 21-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163270/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Със законопроектa се предлага възможността за парични вземания, за които не е издаден изпълнителен лист или друг подлежащ на изпълнение акт, по искане на кредитора съдебният изпълнител да може да пристъпи към процедура за доброволното им събиране. Цели се намаляването на съдебните производства и спестяването на разходи за гражданите и бизнеса

054-01-67 10-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157514/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Законопроектът предвижда ново удължаване на експертните решение на ТЕЛК и НЕЛК до два месеца след отмяната на епидемичната обстановка в Република България

054-01-69 10-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157516/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Преодоляване на съществуващите несъвършенства в уредбата относно Съвета за развитие на гражданското общество, като отпаднат всички негови дейности, които не съответстват на статуса му на консултативен орган и са свързани с финансирането на гражданските организации с публични ресурси; Предлага се създаването на специален регистър към Министерството на финансите, в който да се отразяват всички източници на средства за финансиране на дейността на юридическите лица с нестопанска цел за осъщестяване на общественополезна дейност, както и тези в частна полза в размер над 1000 лв., когато източниците на финансиране са от чужда държава или чуждестранно физическо или юридическо лице, с изключение на получените средства от Европейския съюз; Изменение в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, предвиждащо задължение за деклариране на председателите и членовете на органите за управление на юридическите лица с нестопанска цел, аналогично с това на лицата, заемащи висши публични длъжности, както и други изменения

054-01-60 01-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157496/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни

Със законопроектът се предлага нормативно да се задължат всички физически и юридически лица, собственици на интернет сайтове, платформи, блогове, профили в социални мрежи и др. да оповестяват на публично място на сайта информация зa ce6e cu, в качеството им на администратори на лични данни. За физическите лица тази информация ще е трите имена и адрес, а за юридическите- наименование, ЕИК, идентификатор и др. В мотивите на законопроектът е описано, че предложението е във връзка справянето с фалшивите новини и тяхното разпространение покрай пандемията с Ковид - 19 и др. Предвижда се лицата да носят отговорност при обработването на лични данни и разпространението на дезинформация в интернет и др.

054-01-47 28-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157454/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

С Регламент (ЕС) 2020/872 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) 1305/2013г. във връзка със специалната мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в отговор на избухването на COVID-19 е създадена възможност страните членки да разпишат и приложат в рамките на Програмата за развитие на селските райони нова мярка. Тази мярка ще позволи България да се възползва от наличните финансови средства в своите Програми за развитие на селските райони 2014-2020, за да подпомогне земеделските стопани и малките и средни предприятия, които са особено засегнати.

054-01-58 26-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157489/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите

Със законопроекта се предлага въвеждането на десетгодишна абсолютна погасителна давност по отношение на физическите лица. Предвижда се промяната в Закона да започне да действа шест месеца след обнародването му в Държавен вестник.

054-01-56 25-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157487/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72