База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна 902-02-27 12-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157219/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

С предложените изменения и допълнения на Законa за платежните услуги и платежните системи се цели прилагане на изисквания на законодателството на Европейския съюз към регулативната рамка за платежните услуги, както и усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с обезпечаване на възможността за ефективно упражняване на платежен надзор. В законопроекта са предвидени и изменения свързани с обезпечаване на регулярното получаване на информация от доставчици на услуги, които извършват дейност в ограничена мрежа, или от доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги, както и необходимост от регламентация на реда за вписването им в Регистъра на Българската народна банка (БНБ) по чл. 19 от ЗПУПС. Осигуряване на възможност за допълнителна проверка при лицензиране или при придобиване на контрол върху участието в капитала на платежна институция, съответно дружество за електронни пари, за спазване на определени законови изисквания от лица, притежаващи под 10 % от капитала и редица други изменения.

902-01-61 08-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157216/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки са свързани с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки. Въвеждането на електронната платформа налага съществена промяна в съдържанието на Регистъра на обществените поръчки (РОП). В него ще се публикуват всички решения на възложителите, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, независимо от вида на възложителя и на използваната от него процедура, съответно техника или инструмент, за възлагане. Във връзка с въвеждане на платформата са направени промени и за поръчки в областите отбрана и сигурност. С тях се урежда по нов начин изпращането на информация за прекратяване на процедура при тези поръчки. Съществени допълнения са предложени в нормативната уредба на квалификационните системи, използвани от секторните възложители. С редакцията на чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП се регламентира изрично задължението на възложителите да публикуват обявлението за създаване на квалификационна система както в РОП, така и в „Официален вестник“ на Европейския съюз и множество други изменения засягащи кандидатите по обществени поръчки.

902-01-59 06-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157206/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите има за цел да осигури прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

902-01-60 06-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157207/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата

Законопректът предвижда да се въведе механизъм за подпомагане на предприятия от индустриални отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия.

902-01-58 05-11-2019 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157204/

Остави коментар
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Със законопроекта се предвижда запазване на данъчните ставки на корпоративните данъци, както и увеличаване на минималната работна заплата с 8.9% (610 лв.). Също така се предвижда и ръст на разходите за образование и увеличаване на средствата за здравеопазване и др. С позицията на БТПП по законопроекта може да се запознаете тук - https://www.bcci.bg/news/16556 .

902-01-57 31-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157202/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

С предложените изменения и допълнения се цели въвеждане на мерки в националното законодателство, чрез които да се осигурят условия за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно фондовете на паричния пазар. Въвежда се изискването за извършване на стрес тестове от страна на ФПП в съответствие с Регламента. Също така се въвежда изискване документите, необходими за организиране и управление на ФПП, да бъдат съобразени с изискванията на Регламента, а управляващите дружества, както и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които управляват ФПП, да прилагат изискванията посочени в него и др.

902-01-54 16-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157195/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти

С оглед изпълнение на задължението на страната ни като пълноправен член на ЕС е необходимо да бъдат въведени в националното ни законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1581. Преразгледани и прецизирани са текстовете, които се отнасят до изчисляване на нивата на запасите по ЗЗНН, които задължените лица трябва да създават и поддържат. От съществено значение е въвеждането на определение за „нефтени продукти“, нова редакция на определението за „брутни вътрешни доставки“ и по-детайлното идентифициране на различните петролни продукти, които се включват при изчисляване на задължението за поддържане на запасите и при отчитане изпълнението на вече създадените запаси.

902-01-53 15-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157194/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Със законопроекта се предлага въвеждането на данъчни правила в съответствие с тези, установени с Директива (ЕС) 2016/1164 и с Директива (ЕС) 2017/952, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане. Предлага се да бъдат въведени нови правила за данъчно облагане в случаите на трансфер на активи от България към друга част на същото предприятие извън страната. В изпълнение на чл. 5 от Директива (ЕС) 2016/1164 се предлага и въвеждане на възможност за разсрочване на вноски на внасянето на частта от дължимия корпоративен данък, свързан с осъществен трансфер на активи или дейност на място на стопанска дейност и др.

902-01-52 09-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157187/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство

С предложените изменения и допълнения се предлага отпадане на възможността за придобиване на българско гражданство по натурализация от лица, които са получили разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал.1, т.6 и 7 от ЗЧРБ. Също така се предлага изрично регламентиране на изискването за мотивиране на предложенията на министрите при придобиване на българско гражданство в случая, когато България има интерес от натурализацията на лицето или ако същото има особени заслуги. Законопроектът предлага по-кратки срокове за произнасяне на институциите в отделните етапи в производството по българско гражданство.

902-01-51 08-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157186/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72