База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Предложените изменения имат за цел да отразят промените в Закона за пътищата и въведената смесена система за таксуване ползването на пътищата, които са включени в платената пътна мрежа. <\p>

854-01-83 14-11-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156788

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите

С проекта се предвижда създаването на нов чл. 27а, съгласно който Министъра на икономиката по предложение на Министъра на труда и социалната политика, може в срок до 12 месеца да определи със своя заповед максимална надценка на стоките от първа необходимост, като процент от доставната им цена, с цел защита на икономическите интереси на потребителите, при наличие на социални и икономически обстоятелства, които да налагат това.<\p>

854-01-79 31-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/92794

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Законопроектът предвижда изменения в условията за длъжности в администрацията и мандатните длъжности на БНБ. Част от другите измененията са свързани и със забрана за парично финансиране и привилегирован достъп на Министерски съвет, държавни и общински институции. Проектът предвижда и да се издаде Наредба в която да се уредят минималната стойност, съдържанието и дизайнът и др. на новите банкноти и монети, както и че видът на новите емисии ще се публикува само в Държавен вестник.

802-01-47 29-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78262/

Остави коментар
Законопроект за личната помощ

Законопроектът предвижда да се създадат норми, които да гарантират устойчивостта на социалните услуги и личната асистентска грижи и помощ. Предвиден е и начин за включване в механизма за лична помощ.

853-08-37 26-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78259/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси 854-01-77 25-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78258/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Законопроектът предвижда нормативни изисквания за качеството на твърдите горива(брикети и въглища) за битово отопление и др. Контролът е възложен на длъжностни лица оправомощени от председателя на Държавна агенция метрологичен и технически надзор. Разширяват се част от санкциите за изпълнението на програми по чл. 27 от ЗЧАВ и се въвеждат нови за неспазване на Наредбите по чл. 17 от Закона. Създава се и информационна система за събиране на информация за флуорсъдържащи парникови газове съгласно изискванията на Регламент (ЕС)517/2014.

802-01-43 22-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78255/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Законопроектът предлага разширяване на мисията на Българското национално радио, като същевременно с това се установи минимален процент на бюджетната субсидия на БНР за това разширение.

854-01-75 19-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78251/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Законопроектът има за цел да хармонизира националния закон с Европейското законодателство. Правят се изменения във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС)2018/1139 относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз. Законопроектът предвижда да се въведат правни основания за събирането на държавни такси за деклариране на намерение за извършване на нетърговски полети и за издаване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции. Предвиждат се и други изменения.

802-01-42 19-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78254/

Остави коментар
Законопроект за хората с увреждания

Законопроектът предвижда цялостно изменение на досега съществуващата рамка за подпомагането и интегрирането на хората с увреждания. Създават се и редица нови органи, както и подход за въвеждане на индивидуална оценка на въздействие на хора с увреждания. Предвиждат се и квоти за наемането на хора с увреждания от работодателите и др. Законопроектът предвижда изменения засягащи образователната и финансовата подкрепа на хората с увреждания.

802-01-41 18-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78250/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.

802-01-39 11-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78237

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72