База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси

Законопроектът цели да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

802-01-55 26-11-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156800

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения

Проектът на Закон предвижда отмяна на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за лечебните заведения, за да се създаде възможност Правителството да взема решение по отношение на статута на болница Лозенец.

802-01-54 22-11-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156795/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Проектът на Закон е изготвен във връзка с усъвършенстване на законодателството в сферата на финансовото управление и контрол в публичния сектор и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и премахване на неприложими и дублирани текстове.<\p>

802-01-52 20-11-2018 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/156792

Остави коментар
ЗИД на Закона за културното наследство Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване.

Проектът има за цел да се въведе по- голяма яснота в използвания понятиен апарат, да синхронизира част от текстовете , които в момента са в несъответствие един с друг, както и да регламентира по ясен начин част от възникващите при неговото прилагане проблеми.<\p>

853-13-26 16-11-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156789

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Законопроектът предвижда промени във връзка с възможността за електронно гласуване в чужбина.

854-01-84 16-11-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156790/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Предложените изменения имат за цел да отразят промените в Закона за пътищата и въведената смесена система за таксуване ползването на пътищата, които са включени в платената пътна мрежа. <\p>

854-01-83 14-11-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156788

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите

С проекта се предвижда създаването на нов чл. 27а, съгласно който Министъра на икономиката по предложение на Министъра на труда и социалната политика, може в срок до 12 месеца да определи със своя заповед максимална надценка на стоките от първа необходимост, като процент от доставната им цена, с цел защита на икономическите интереси на потребителите, при наличие на социални и икономически обстоятелства, които да налагат това.<\p>

854-01-79 31-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/92794

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Законопроектът предвижда изменения в условията за длъжности в администрацията и мандатните длъжности на БНБ. Част от другите измененията са свързани и със забрана за парично финансиране и привилегирован достъп на Министерски съвет, държавни и общински институции. Проектът предвижда и да се издаде Наредба в която да се уредят минималната стойност, съдържанието и дизайнът и др. на новите банкноти и монети, както и че видът на новите емисии ще се публикува само в Държавен вестник.

802-01-47 29-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78262/

Остави коментар
Законопроект за личната помощ

Законопроектът предвижда да се създадат норми, които да гарантират устойчивостта на социалните услуги и личната асистентска грижи и помощ. Предвиден е и начин за включване в механизма за лична помощ.

853-08-37 26-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78259/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси 854-01-77 25-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78258/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72