База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 673 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател

Влизането в сила на споразумението ще осигури достъп на страната ни до средствата от Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19. Максималният среден срок до падежа на заема е 15 години, като срокът на разполагаемост на предоставената финансова помощ е 18 месеца, считано от 30 септември 2020г. Със заемът, поискан от страната ни ще бъдат допълнени националните усилия за преодоляване въздействието от COVID-19 и социално-икономическите му последици за работниците и самостоятелно заетите лица. Ще се осигури ликвидност за финансиране на разходи, необходими за изплащането на компенсации за работодателите, в размер на 1 млрд. лева

002-02-23 15-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163463/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предлага хората, които са останали без доходи, когато същите са длъжници по договори за кредит, нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения и преди началото на извънредното положение не са изпаднали в забава за повече от три месеца, да могат да поискат отсрочване на задължението си за срок до два месеца от отмяната на извънредната обстановка. Същата възможност се предвижда и за фирмите, които са кредитополучатели, но поради пандемията и ограничителните мерки са преустановили или сериозно са ограничили дейността си. Предлага се и от момента на подаване на заявлението за отстрочване да не могат да се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението да не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът да не може да бъде развален поради неизпълнение.

054-01-115 11-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163462/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предвижда по време на извънредната епидемична обстановка и 2 месеца след нейната отмяна, за физическите и юридическите лица да бъде намален размера или да се освободят от плащане на вноските за наем и за ползване на имоти държавна или общинска собственост, когато са ограничили или преустановили дейността си в тях в следствие на ограниченията и мерките по време на пандемията.

054-01-114 10-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163459/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Със законопроекта се предвижда отпадането на "търговците на едро" като задължени субекти по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

054-01-112 09-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163455/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предвижда получаването на банкова ваканция за кредитополучателите, физическите и юридическите лица за периода на извънредната епидемична обстановка, за която са наложени ограничителни мерки за нормалното функциониране на отделни отрасли на икономиката.

054-01-109 02-12-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163447/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Членството на България в Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще допринесе за постигането на основни политики на страната ни в областта на енергетиката чрез обмен на информация, опит и най-добри практики, както и ще съдейства за изпълнението на заложената цел в одобрената пътна карта за действията на Република България по присъединяването към ОИСР.

002-02-21 30-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163444/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се цели привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2020/112/ЕО на Съвета от 20 ноември 2020 година за изменение на директивата относно общата система на данък върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия. Предвижда се и въвеждането на инструмент, който ще позволи да се намалят разходите за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19, както и услугите, тясно свързани с такива ваксини и изделия.

054-01-106 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163439/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Със законопроекта се предлага магистър-фармацевт да заменя предписан лекарствен продукт с друг такъв, който е с най-ниската цена, със същото международно непатентно наименование, предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Предвижда се лекуващия лекар да бъде информиран за замяната, като тя няма да се допуска за лекарствени продукти със специфични критерии на прилагане и предписване, както и при отразено на рецептата изрично писмено указание от предписващия лекар съдържащо причините, налагащи продукта да не се заменя.

054-01-107 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163442/

Остави коментар
Законопроект за трюфелите

Със законопроекта се уреждат обществените отношения свързани с търсенето, събирането и ваденето на трюфели,като по този начин се гарантира качественото им придобиване и опазването на естествените им находища. Налагат се редица изисквания към търговците в сектора и се регулира използването на кучета. Предвижда се възможност за създаване на браншови организации от страна на физическите и юридическите лица, извършващи дейности по ползване, култивиране, изкупуване, съхранение, първична обработка, транспортиране и търговия с трюфели. Предлага се изготвянето на регистър на ловците на трюфели и на търговците, както и редица други предложения.

054-01-108 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163443/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане

Съществените промени в икономическите условия и в българското законодателство след 1990г. налагат подписването на нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Създават се предпоставки и по-добри стимули за насърчаване и задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество между двете държави. Вземат се предвид актуални стандарти и концепции в областта на международното данъчно облагане и се цели създаването на по-ефективен механизъм за административно сътрудничество в данъчната област между двете страни.

002-02-20 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163440/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68