База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Със законопроекта се предлага от обхвата на закона да отпаднат текстовете, които регламентират вътрешното или т.нар "in house" (ин хаус) възлагане, както и рамковите споразумения.

47-254-01-5 19-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163972

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Със законопроекта се предлага допълване на принципа за прозрачност на публичните финанси, за да се гарантира предоставената информация да е надеждна, достоверна и навременна.Предлага се Народното събрание със закона за бюджета за съответната година да приема капиталова програма за общините, която да финансира проекти на общините за подобряване на инфраструктурата, благосъстоянието и условията за икономически растеж.Предвижда се и в закона за бюджета за съответната година да бъде включен и централния бюджет, неговите постъпления и плащания.

47-254-01-4 19-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163971

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Със законопроекта се предвижа следното: оптимизиране на кръга на правоимащите да ползват услугата по механизма "лична помощ"; изменения, с които се цели да отпадне дублиранет на услуги в общността с механизма за лична помощ, допускащи ползването на заместваща грижа, и позволяващи получаване на добавка за чужда помощ по чл.103 от КСО;премахване на рестриктивни регламенти и ограничаване на злоупотреби с механизма, като така се облекчава тежестта при липса на адекватно социално подпомагане и недостиг на социални услуги в общността, както и други изменения и допълнения.

47-254-01-6 19-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163973

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Със законопроекта се предвижда осъществяването на съвместно обучение на студенти от две или повече български висши училища като са уредени и конкретизирани условията и реда, при които се сключват споразумения между висшите училища и се извършва съвместното обучение. Предвижда се и възможност за подготовка на докторанти в рамките на изпълнението на научноизследователски проект като докторантите се приемат извън утвърдения от Министерския съвет прием за съответната година и се обучават в редовна форма с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта.Правят се и изменения и допълнения в Закона за развитието на академичния състав в Република България, с които се уточняват определени текстове и процедури.

47-202-01-1 18-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163968

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

Със законопроекта се предлага изцяло да бъде премахната възможността за придобиване на българско гражданство срещу инвестиция.

47-254-01-1 11-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163964

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда намалената ставка от 9 на сто (чл. 66, ал.2, т.2-7) да продължи да се прилага до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България.

47-154-01-8 22-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163951

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда продължаване до края на 2022 г. на действието на намалената ставка за ресторантьорството, книгите,туризма и други стоки и дейности, за които беше предвидена намалена ставка в средата на 2020 г.

47-154-01-6 21-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163934

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ

Със законопроекта се предвижда връщането на текста на разпоредбата на чл. 26, преди направеното последно изменение на Закона, като се предлага и да се заличат думите "български" пред въздушни превозвачи. Предвижда се тази мярка да се ползва три години след отмяна на извънредното положение.

47-154-01-4 17-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163914

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда въвеждането в закона на европейски директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз (ЕС) и привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС). Предлага се уточняване на разпоредбите относно дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, улеснявани от електронен интерфейс (платформа), които касаят данъчното събитие и изискуемостта, данъчния кредит, лицето-платец, както и доставката, към която се приписва транспортирането или изпращането на стоки. С цел справяне с последиците от пандемията от COVID-19 се предлага намалената ставка 9 на сто за някои стоки и услуги да се прилага до прекратяването на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19. Предвидени са разпоредби, които дават възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт, както и редица други изменения и допълнения.

47-102-01-10 13-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163894

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Със законопроекта се предвижда въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2020/262 за определяне на общия режим на облагане с акциз, на Директива (ЕС) 2020/1151 за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки, както и с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза. Предлага се опростяване и осъвременяване на акцизните процедури с цел намаляване на задълженията на търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки между държавите членки. Предвиждат се документът на хартиен носител, придружаващ акцизните стоки, освободени за потребление в една държава членка и движещи се към друга държава членка, да бъде заменен с нов електронен опростен административен документ. Предлага се създаването на нови статути на икономическите оператори: сертифициран изпращач и сертифициран получател, както и редица други изменения и допълнения.

47-102-01-11 13-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163895

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72