База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Със законопроекта се предвижда осъществяването на съвместно обучение на студенти от две или повече български висши училища като са уредени и конкретизирани условията и реда, при които се сключват споразумения между висшите училища и се извършва съвместното обучение. Предвижда се и възможност за подготовка на докторанти в рамките на изпълнението на научноизследователски проект като докторантите се приемат извън утвърдения от Министерския съвет прием за съответната година и се обучават в редовна форма с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта.Правят се и изменения и допълнения в Закона за развитието на академичния състав в Република България, с които се уточняват определени текстове и процедури.

47-202-01-1 18-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163968

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

Със законопроекта се предлага изцяло да бъде премахната възможността за придобиване на българско гражданство срещу инвестиция.

47-254-01-1 11-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163964

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда намалената ставка от 9 на сто (чл. 66, ал.2, т.2-7) да продължи да се прилага до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България.

47-154-01-8 22-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163951

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда продължаване до края на 2022 г. на действието на намалената ставка за ресторантьорството, книгите,туризма и други стоки и дейности, за които беше предвидена намалена ставка в средата на 2020 г.

47-154-01-6 21-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163934

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ

Със законопроекта се предвижда връщането на текста на разпоредбата на чл. 26, преди направеното последно изменение на Закона, като се предлага и да се заличат думите "български" пред въздушни превозвачи. Предвижда се тази мярка да се ползва три години след отмяна на извънредното положение.

47-154-01-4 17-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163914

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда въвеждането в закона на европейски директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз (ЕС) и привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС). Предлага се уточняване на разпоредбите относно дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, улеснявани от електронен интерфейс (платформа), които касаят данъчното събитие и изискуемостта, данъчния кредит, лицето-платец, както и доставката, към която се приписва транспортирането или изпращането на стоки. С цел справяне с последиците от пандемията от COVID-19 се предлага намалената ставка 9 на сто за някои стоки и услуги да се прилага до прекратяването на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19. Предвидени са разпоредби, които дават възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт, както и редица други изменения и допълнения.

47-102-01-10 13-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163894

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Със законопроекта се предвижда въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2020/262 за определяне на общия режим на облагане с акциз, на Директива (ЕС) 2020/1151 за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки, както и с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза. Предлага се опростяване и осъвременяване на акцизните процедури с цел намаляване на задълженията на търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки между държавите членки. Предвиждат се документът на хартиен носител, придружаващ акцизните стоки, освободени за потребление в една държава членка и движещи се към друга държава членка, да бъде заменен с нов електронен опростен административен документ. Предлага се създаването на нови статути на икономическите оператори: сертифициран изпращач и сертифициран получател, както и редица други изменения и допълнения.

47-102-01-11 13-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163895

Остави коментар
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждане на данъчно третиране на обратни несъответствия при хибридни образувания с цел въвеждане на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз; Изрично уреждане на данъчното третиране на резултата от договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен в случаите, в които се прилагат Международните счетоводни стандарти; Възможност справките, подавани по реда на ЗДДФЛ, за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи; Предвиждат се и други изменения и допълнения.

47-102-01-9 10-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163892

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОКРИТИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Със законопроекта се предвижда да се създаде адекватна на съвременните пазарни развития национална правна рамка за покритите облигации и се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях. Предвижда се създаване на възможност за участие на българските банки във вътрешногрупови структури за издаване на покрити облигации, както и възможност за участие в съвместно финансиране на емисия покрити облигации. Предлага се да не се въвежда изключение от изискването за поддържането на ликвиден буфер. Предвидени са и редица целеви промени в други нормативни актове като Закона за кредитните институции, Закона за банковата несъстоятелност, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за социално осигуряване, Търговския закон, както и редица други допълнения.

47-102-01-7 07-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163886

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Със законопроекта се предвижда усъвършенстване на разпоредби в националното законодателство по опазване на околната среда с оглед на постигане на по-високо ниво на хармонизация с европейското законодателство в областта. Предвижда се отстраняване на констатирани пропуски и подобряване на предвидените в закона процедури по глава седма от ЗООС, повишаване на публичността, прецизиране (уеднаквяване) на използваните в ЗООС понятия и формулировки с тези на действащата европейска и национална нормативна уредба. Създава се правно основание в ЗООС за регистрираните по EMAS организации в България във връзка с поддържането на съществуващия Регистър, както и други изменения и допълнения.

47-102-01-3 03-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163875

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72