База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Законопроектът предвижда да бъдат уредени на законово ниво интеграционните добавки на хората с увреждания.

854-01-59 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78144/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Законопроектът има за цел да въведе промяна в приложимата акцизна ставка за облагане на "нагреваемо тютюнево изделие". Предвижда се още и промяна, която нормативно да наложи облепване с бандерол на бира в опаковки над 5 литра.

854-01-60 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78145/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

С предложените промени се създава необходима правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към настоящия момент.

802-01-23 21-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78136

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Проектът предвижда създаване на електронна платформа, с която ще се постигне една от основните цели на електронното управление, а именно повишаване удовлетвореността на гражданите и ще насърчи тяхното участие в процеса на продажба на имоти – държавна собственост. Ще се подобри ефективността на работа и качеството на услугата предоставяна от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Електронната платформа за продажби на имоти държавна собственост ще съкрати сроковете по процедурата за продажба и ще доведе до намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, тъй като ще доведе до съкращаване на разходите на тези лица за участието им в процеса на продажбата и ще повиши прозрачността на цялостната дейност.

854-01-55 20-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78129

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

В проекта се предвижда съществено разширяване на допустимите активи, в които могат да инвестират дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ). Предложението ДСИЦ да могат да инвестират в недвижими имоти на територията на друга държава-членка на ЕС, а не само в България, е разумно и целесъобразно. От една страна то отговаря на концепцията и правилата на единния пазар в ЕС, а от друга страна увеличава избора на възможни инвестиции и то в основния сектор, в който ДСИЦ оперират по дефиниция (недвижими имоти).

854-01-56 20-06-2018 г.

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

В проекта се предвижда съществено разширяване на допустимите активи, в които могат да инвестират дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ). Предложението ДСИЦ да могат да инвестират в недвижими имоти на територията на друга държава-членка на ЕС, а не само в България, е разумно и целесъобразно. От една страна то отговаря на концепцията и правилата на единния пазар в ЕС, а от друга страна увеличава избора на възможни инвестиции и то в основния сектор, в който ДСИЦ оперират по дефиниция (недвижими имоти).

854-01-56 20-06-2018 г.

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Проектът е разработен с цел:
1. Транспониране на изискванията на чл. 2 от Директива 2015/1513/ЕО за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качествата на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (Директива 2015/1513/ЕО);
2. Изпълнение на условията по Решение на ЕК за Държавна помощ № С (2016) 5205 final от 04.08.2016 г. на ЕК, относно подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници в България - SA.44840 (2016/NN);
3. Изпълнение на препоръка на Сметната палата от Одитен доклад № 0300001613 по извършен одит на изпълнението на целите на Европейския съюз и националните цели за производство и използване на биогорива, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г.

802-01-22 19-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78128

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 853-04-21 14-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78127

Остави коментар
Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-49 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78120/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта 854-01-50 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78121/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72