База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

Със законопроекта се предлага въвеждането на отдалечена фискализация (софтуерна фискализация). Тя позволява регистриране на продажбата в реално време от софтуера за управление на продажбите и получаване на уникален номер, който може да бъде отпечатан на печатащо устройство, различно от фискално устройство или изпратен по електронен път. Не се отменят фискалните устройства и изискванията към тях, но се добавя още една възможност за фискализация

154-01-44 21-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163610/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Намаляването на сроковете за съхраняване на опасни и неопасни отпадъци от съответно 1 година и 3 години на 6 месеца; Въвеждането на съгласувателна процедура с кмета на съответната община, където ще се съхраняват или третират отпадъците при заявление за разрешително или регистрация; Замяна на режима на мълчаливо съгласие при заявяване на разрешение или регистрация с режима на мълчаливия отказ, както и други изменения и допълнения.

154-01-36 20-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163600/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предлага по време на извънредната епидемична обстановка да не се налагат обезпечителни мерки и да не се извършват действия по принудително изпълнение в производства за събиране на публични вземания. Предвижда се и удължаване на изплащането на месечната добавка от 50 лв. месечно към пенсиите на българските пенсионер от 1 май 2021 г. до 31 декември 2021 г.

154-01-31 19-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163594/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: КПКОНПИ се разделя на два нови органа - Комисия за противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси и Комисия за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество; Въвеждат се нови понятия за "незаконно придобито имущество", "незаконна дейност" и други; Увеличаване на размера на сумата, който се счита за "значително несъответстие" между имущество и нетен доход до 250 000 лв.; Издаване на наредба за условията и реда на извършване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество и методика за установяване на значително несъответствие в имущественото състояние на проверяваното лица; Предвидени са и редица други изменения и допълнения.

154-01-24 16-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163583/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Със законопроекта се предлага създаването на Държавно предприятие "Единен системен оператор (ДП ЕСО) с функции относно внедряването на електронно управление. Конкретните услуги и тяхната стойност се определят от Министерския съвет по т.нар. "Каталог на услугите". Предвижда се и възстановяването на пълната прозрачност на ДП ЕСО.

154-01-14 16-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163573/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлага преизчисляване на пенсиите за трудова дейност отпуснати до 31.12.2017 г. със средномесечния осигурителен доход за страната за 2018 г.

154-01-4 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163557/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предвижда обвързването на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст, с размера на минималната работа заплата.

154-01-6 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163559/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси

Със закона се предлага отпадането на "детски ясли, детски кухни, детски градини" от приложното поле на чл.6, ал. 1, б. "в" от ЗМДТ, уреждащ събирането на местни такси от общините.

154-01-3 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163556/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Със законопроекта се предлага предоставянето на еднократна помощ за всяко второ и трето дете в размер на десет минимални работни заплати за работещите родители, които са осигурени минимум двадесет и четири месеца преди раждането. Предвижда се помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не само за първи клас, но и за децата от втори, трети и четвърти клас.

154-01-8 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163561/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR), между Министерството на вътрешните работи на Република България, представлявано от дирекция "Национална система 112", която е определеният център за приемане на спешни повиквания за Република България, и Европейския комуникационен офис

Споразумението има за предмет ползването на единна услуга, предоставяна от Европейският комуникационен офис (ЕКО). Тази услуга се състои в изготвянето, поддържането в актуално състояние и предоставянето на ползване на указател с данни за контакт на национални центрове за приемане на спешни повиквания на държавите членуващи в Европейска конференция по пощи и телекомуникации (CEPT).

102-02-6 12-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163542/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72