Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Със законопроекта се цели да се създадат необходимите законови предпоставки за интегриране на данни от различни информационни системи, с което да се подобри ефективността на разработване и прилагане на различни инструменти за финансово стимулиране на земеделските стопани. Предвижда се възможност при обновяване на информацията в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) да могат да се използват и безплатни източници на информация, които да подпомогнат извършването на оценка на реалното ползване на площите. Цели се прецизиране на текстове по отношение слой „Постоянно затревени площи“, като същите са съобразени с решения в хода на съдебни процедури и установени непълноти в текущите разпоредби. Законопроектът предвижда удължаване с пет години на срока, определен в § 14 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи за предоставяне от общинските съвети на земите от остатъчния поземлен фонд. Предвиждат се и други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 002-01-65


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: