База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Със законопроекта се предлага въвеждането на данъчни правила в съответствие с тези, установени с Директива (ЕС) 2016/1164 и с Директива (ЕС) 2017/952, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане. Предлага се да бъдат въведени нови правила за данъчно облагане в случаите на трансфер на активи от България към друга част на същото предприятие извън страната. В изпълнение на чл. 5 от Директива (ЕС) 2016/1164 се предлага и въвеждане на възможност за разсрочване на вноски на внасянето на частта от дължимия корпоративен данък, свързан с осъществен трансфер на активи или дейност на място на стопанска дейност и др.

902-01-52 09-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157187/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство

С предложените изменения и допълнения се предлага отпадане на възможността за придобиване на българско гражданство по натурализация от лица, които са получили разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал.1, т.6 и 7 от ЗЧРБ. Също така се предлага изрично регламентиране на изискването за мотивиране на предложенията на министрите при придобиване на българско гражданство в случая, когато България има интерес от натурализацията на лицето или ако същото има особени заслуги. Законопроектът предлага по-кратки срокове за произнасяне на институциите в отделните етапи в производството по българско гражданство.

902-01-51 08-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157186/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

С предложеният законопроект се определя Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) като отговорна администрация за събирането на недължимо платените или надплатени суми по проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, включително на глобите и имуществените санкции, предвидени в други нормативни актове на Европейския съюз. Също така се потвърждава правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови корекции, както и да издава актове за установяване на публично държавно вземане по реда на ДОПК за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от ОПРСР.

902-01-50 07-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157185/

Остави коментар
Законопроект за възрастните хора

С проекта на закона се цели да се уреди провеждането на държавна политика в подкрепа на възрастните хора и да им гарантира условия за пълноценен и активен живот и участие във всички сфери на общественият живот, да осигури подходяща икономическа, социална и институционална среда за превенция и недопускане на социално изключване.

954-01-73 18-09-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157158/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

С предложените промени се въвеждат изисквания за използване на система за видеонаблюдение и контрол от лицензираните складодържатели, които произвеждат и складират енергийни продукти с код по Комбинираната номенклатура 2710 12 до 2710 20, както и тези, които притежават на територията на склада дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол и дестилати. Предвижда се в три месечен срок от влизане в сила на правилника за прилагане на ЗАДС лицензираните складодържатели, включени в обхвата на изискванията за въвеждане на система за видеонаблюдение, да подадат до Агенция "Митници" искане за съгласуване на изграждането й. В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в ЗДДС, като се разширява обхвата на услугите, при които фискалният бон, регистриращ продажба, може да се визуализира само на дисплея без са се издава хартиен документ при автоматите за самообслужване.

902-01-47 11-09-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157147/

Остави коментар
Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора

Основната цел на законопроекта е да създаде правни и организационни условия за активен живот на възрастните хора. Чрез него се дава възможност за ръст на "сребърната икономика", тъй като възрастните хора са потребители в много сектори и допринасят посредством заетостта. Законопроектът цели да допринесе за разкриването на потенциала на възрастното население за пълноценно участие в развитието на социалния и икономическия капитал на страната.

954-01-62 05-09-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157139/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма

С настоящият законопроект се предвиждат редица промени в сферата на туризма. Част от тях са създаване на предпоставки за по-добро управление на туризма на ниво община и въвеждане на допълнителни възможности за обсъждане и одобрение на проекта. Една от най-важните цели на законопроекта е да се оптимизират процедурите по регистриране на туроператори и туристически агенти, категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и сертифициране на прилежащите към места за настаняване и др.

902-01-44 26-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157131/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Целта на предложените със законопроекта изменения и допълнения е постигане на система за висше образование, която да е способна да отговори на динамиката на обществените процеси при поддържане на необходимото качество на висше образование. Със законопроекта се насърчава развитието на всяка една от институциите за висше образование в сътрудничество и с активната подкрепа на държавата и др.

902-01-42 12-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157129/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Законопроектът предвижда разширяване на правомощията на Министъра на земеделието, храните и горите да променя със заповед сроковете за ловуване на някой видове дивеч в случай на епизоотия.

954-01-59 06-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157127/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите предвид приетите изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Основна цел на предлаганите промени в Закона за електронното управление (ЗЕУ) е да се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за дългосрочното им управление и поддръжка.

902-01-41 05-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157125/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72