База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Със законопроекта се предвижда запазване на данъчните ставки на корпоративните данъци, както и увеличаване на минималната работна заплата с 8.9% (610 лв.). Също така се предвижда и ръст на разходите за образование и увеличаване на средствата за здравеопазване и др. С позицията на БТПП по законопроекта може да се запознаете тук - https://www.bcci.bg/news/16556 .

902-01-57 31-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157202/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

С предложените изменения и допълнения се цели въвеждане на мерки в националното законодателство, чрез които да се осигурят условия за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно фондовете на паричния пазар. Въвежда се изискването за извършване на стрес тестове от страна на ФПП в съответствие с Регламента. Също така се въвежда изискване документите, необходими за организиране и управление на ФПП, да бъдат съобразени с изискванията на Регламента, а управляващите дружества, както и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които управляват ФПП, да прилагат изискванията посочени в него и др.

902-01-54 16-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157195/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти

С оглед изпълнение на задължението на страната ни като пълноправен член на ЕС е необходимо да бъдат въведени в националното ни законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1581. Преразгледани и прецизирани са текстовете, които се отнасят до изчисляване на нивата на запасите по ЗЗНН, които задължените лица трябва да създават и поддържат. От съществено значение е въвеждането на определение за „нефтени продукти“, нова редакция на определението за „брутни вътрешни доставки“ и по-детайлното идентифициране на различните петролни продукти, които се включват при изчисляване на задължението за поддържане на запасите и при отчитане изпълнението на вече създадените запаси.

902-01-53 15-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157194/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Със законопроекта се предлага въвеждането на данъчни правила в съответствие с тези, установени с Директива (ЕС) 2016/1164 и с Директива (ЕС) 2017/952, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане. Предлага се да бъдат въведени нови правила за данъчно облагане в случаите на трансфер на активи от България към друга част на същото предприятие извън страната. В изпълнение на чл. 5 от Директива (ЕС) 2016/1164 се предлага и въвеждане на възможност за разсрочване на вноски на внасянето на частта от дължимия корпоративен данък, свързан с осъществен трансфер на активи или дейност на място на стопанска дейност и др.

902-01-52 09-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157187/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство

С предложените изменения и допълнения се предлага отпадане на възможността за придобиване на българско гражданство по натурализация от лица, които са получили разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал.1, т.6 и 7 от ЗЧРБ. Също така се предлага изрично регламентиране на изискването за мотивиране на предложенията на министрите при придобиване на българско гражданство в случая, когато България има интерес от натурализацията на лицето или ако същото има особени заслуги. Законопроектът предлага по-кратки срокове за произнасяне на институциите в отделните етапи в производството по българско гражданство.

902-01-51 08-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157186/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

С предложеният законопроект се определя Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) като отговорна администрация за събирането на недължимо платените или надплатени суми по проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, включително на глобите и имуществените санкции, предвидени в други нормативни актове на Европейския съюз. Също така се потвърждава правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови корекции, както и да издава актове за установяване на публично държавно вземане по реда на ДОПК за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от ОПРСР.

902-01-50 07-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157185/

Остави коментар
Законопроект за възрастните хора

С проекта на закона се цели да се уреди провеждането на държавна политика в подкрепа на възрастните хора и да им гарантира условия за пълноценен и активен живот и участие във всички сфери на общественият живот, да осигури подходяща икономическа, социална и институционална среда за превенция и недопускане на социално изключване.

954-01-73 18-09-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157158/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

С предложените промени се въвеждат изисквания за използване на система за видеонаблюдение и контрол от лицензираните складодържатели, които произвеждат и складират енергийни продукти с код по Комбинираната номенклатура 2710 12 до 2710 20, както и тези, които притежават на територията на склада дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол и дестилати. Предвижда се в три месечен срок от влизане в сила на правилника за прилагане на ЗАДС лицензираните складодържатели, включени в обхвата на изискванията за въвеждане на система за видеонаблюдение, да подадат до Агенция "Митници" искане за съгласуване на изграждането й. В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в ЗДДС, като се разширява обхвата на услугите, при които фискалният бон, регистриращ продажба, може да се визуализира само на дисплея без са се издава хартиен документ при автоматите за самообслужване.

902-01-47 11-09-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157147/

Остави коментар
Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора

Основната цел на законопроекта е да създаде правни и организационни условия за активен живот на възрастните хора. Чрез него се дава възможност за ръст на "сребърната икономика", тъй като възрастните хора са потребители в много сектори и допринасят посредством заетостта. Законопроектът цели да допринесе за разкриването на потенциала на възрастното население за пълноценно участие в развитието на социалния и икономическия капитал на страната.

954-01-62 05-09-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157139/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма

С настоящият законопроект се предвиждат редица промени в сферата на туризма. Част от тях са създаване на предпоставки за по-добро управление на туризма на ниво община и въвеждане на допълнителни възможности за обсъждане и одобрение на проекта. Една от най-важните цели на законопроекта е да се оптимизират процедурите по регистриране на туроператори и туристически агенти, категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и сертифициране на прилежащите към места за настаняване и др.

902-01-44 26-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157131/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72