База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Целта на предложените със законопроекта изменения и допълнения е постигане на система за висше образование, която да е способна да отговори на динамиката на обществените процеси при поддържане на необходимото качество на висше образование. Със законопроекта се насърчава развитието на всяка една от институциите за висше образование в сътрудничество и с активната подкрепа на държавата и др.

902-01-42 12-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157129/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Законопроектът предвижда разширяване на правомощията на Министъра на земеделието, храните и горите да променя със заповед сроковете за ловуване на някой видове дивеч в случай на епизоотия.

954-01-59 06-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157127/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите предвид приетите изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Основна цел на предлаганите промени в Закона за електронното управление (ЗЕУ) е да се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за дългосрочното им управление и поддръжка.

902-01-41 05-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157125/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата

Целта на законопроекта е намаляване на административната тежест за бизнеса и изпълнение на решение №704 на Министерски съвет от 2018 год. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

902-01-40 29-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157119/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Със законодателната промяна се въвежда задължителен допълнителен платен годишен отпуск от един ден за всяка работничка или служителка с едно или повече деца до 18-годишна възраст.

954-01-57 26-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157118/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване

С предложените промени се цели отпадане на задължението за осигурителите да заплащат на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от средното дневно брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от средното дневно уговорено възнаграждение. Това задължение преминава към бюджета на ДОО.

954-01-55 26-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157116/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост 902-02-22 25-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157114/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Законопроектът цели спирането на давността, относно имоти възстановени на училища по реда на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, тъй като има множество не решени казуси, които водят до прехвърляне на тези земеделски земи на други собственици.

954-01-50 17-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157096/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Във връзка с процедурата по закупуването на нов боен самолет и отчитайки нетното увеличение на разходите по държавния бюджет в размер 1 829,0 млн. лв., в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предвижда увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1 829,0 млн. лв. до 2 228,3 млн. лв. Тези промени са продиктувани във връзка с обезпечаване на необходимите средства, произтичащи от финансови задължения на Република България по международните договори.

902-01-37 15-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157090/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment)

Законопроектът предвижва осъществяването на сделка за закупуването на цялостен пакет за доставка на бойна техника за сумата от 1 256 153 980 щатски договора.

902-02-19 15-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157091/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72