База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждане на данъчно третиране на обратни несъответствия при хибридни образувания с цел въвеждане на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз; Изрично уреждане на данъчното третиране на резултата от договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен в случаите, в които се прилагат Международните счетоводни стандарти; Възможност справките, подавани по реда на ЗДДФЛ, за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи; Предвиждат се и други изменения и допълнения.

47-102-01-9 10-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163892

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОКРИТИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Със законопроекта се предвижда да се създаде адекватна на съвременните пазарни развития национална правна рамка за покритите облигации и се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях. Предвижда се създаване на възможност за участие на българските банки във вътрешногрупови структури за издаване на покрити облигации, както и възможност за участие в съвместно финансиране на емисия покрити облигации. Предлага се да не се въвежда изключение от изискването за поддържането на ликвиден буфер. Предвидени са и редица целеви промени в други нормативни актове като Закона за кредитните институции, Закона за банковата несъстоятелност, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за социално осигуряване, Търговския закон, както и редица други допълнения.

47-102-01-7 07-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163886

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Със законопроекта се предвижда усъвършенстване на разпоредби в националното законодателство по опазване на околната среда с оглед на постигане на по-високо ниво на хармонизация с европейското законодателство в областта. Предвижда се отстраняване на констатирани пропуски и подобряване на предвидените в закона процедури по глава седма от ЗООС, повишаване на публичността, прецизиране (уеднаквяване) на използваните в ЗООС понятия и формулировки с тези на действащата европейска и национална нормативна уредба. Създава се правно основание в ЗООС за регистрираните по EMAS организации в България във връзка с поддържането на съществуващия Регистър, както и други изменения и допълнения.

47-102-01-3 03-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163875

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ

Със законопроекта се предлага всички фирми и самоосигуряващи се лица, чиито приходи от дейността са намалели с повече от 30 на сто през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване за помощта, спрямо приходите за същия месец на 2019 г., да могат да получат безвъзмездна финансова помощ по избор - еднократна в размер на 4 средномесечни заплати или месечна в размер на до 90 на сто от фиксираните оперативни разходи на микро и малки предприятия и до 70 за средните и големите такива. Предвижда се еднократна безвъзмездна финансова помощ да получават стартиращите през 2021 г. фирми, които са наели най-малко 5 служители на пълен работен ден за не по-малък от 6 месеца срок. Предлагат се и други допълнения.

46-154-01-32 13-08-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163760

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предлага намаляването на 9 % на ставката на данъка върху добавената стойност за лекарствените продукти, включени в позитивния списък по чл. 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, медицинските изделия и диетичните храни за медицински цели.

46-154-01-22 30-07-2021 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163709

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Със законопроекта се предвижда възможността за обмен на информация между институциите, отговорни за администрирането на данни за лица на възраст от 16 до 65 години, с цел идентифициране по местоживеене, което ще позволи на бюрата по труда да осъществят контакт с икономически неактивните лица. Чрез обмена на информация се изпълняват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. Предвижда се промяна в Закона за професионалното образование и обучение, касаеща изискванията за минималното образователно ниво за включване на лица над 16 години в обучение за придобиване на квалификация по професии за най-ниската - първа степен на професионална квалификация. Предлагат се и други изменения и допълнения.

46-154-01-17 28-07-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163698

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлага от 1 септември 2021 г. да бъдат преизчислени пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2019 г., на база средния осигурителен доход за 2018 г. – 889,90 лв. Предлага се и финaнcoвaтa пoдĸpeпa в paзмep нa 120 лв. зa xpaнитeлни пpoдyĸти, въвeдeнa cъc Зaĸoнa зa дъpжaвния бюджeт зa 2021 г., дa ce oтнacя и зa пeнcиoнepитe c 300 лв. минимална пенсия

46-154-01-9 21-07-2021 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163675

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси

Със закона се предлага отпадането на "детски ясли, детски кухни, детски градини" от приложното поле на чл.6, ал. 1, б. "в" от ЗМДТ, уреждащ събирането на местни такси от общините.

46-154-01-2 21-07-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163667

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

С проекта на закона се цели да се уреди провеждането на държавна политика в подкрепа на възрастните хора и да им гарантира условия за пълноценен и активен живот и участие във всички сфери на общественият живот, да осигури подходяща икономическа, социална и институционална среда за превенция и недопускане на социално изключване. Предвижда се разработване и реализиране на програми и мерки за пълноценен и активен живот на възрастните хора в сферата на социалното включване, социалното и културно сближаване, здравеопазването, образованието и обучението

46-154-01-1 21-07-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163666

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предлага юридическите лица с нестопанска цел при обявена извънредна епидемична обстановка могат да провеждат заседания и да вземат решения чрез участие на членовете им от разстояние в електронна среда

154-01-56 28-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163638/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72