База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Организирането на лотарийни игри само и единствено от Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", с изключение на томбола, бинго, кено и разновидностите им; Съвместното назначаване на органите на управление на ДП БСТ от министъра на младежта и спорта и министъра на финансите; Въвеждането на забрана за продажба на талони и други удостоверителни знаци, свързани с лотарийни игри, от търговските обекти намиращи си в близост до учебните заведения; Промяната в социално-икономическите условия в областта на физическото възпитание и спорта чрез увеличаването на средствата от дейността на ДП БСТ

054-01-4 16-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157315/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Със законопроекта се предвижда намаляване на административната тежест и броя на изискуемите документи за вписване в Регистъра на социалните предприятия като чрез транспортната система RegiX ще се верифицира нужната информация, подадена от заявителите за вписване в регистъра.

054-01-2 14-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157308/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Приемането на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в изпълнение на ангажиментите възложени с Решение № 704 на Министерски съвет от 2018г.; Създаването на условия за прилагане на Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 година за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба; Забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на възможности за конкуренция между участниците на пазара в тези области; Създаването на Национална аптечна карта, както и на предпоставки за подобряването на достъпа на гражданите до аптеки за осигуряване на лекарствени продукти

002-01-5 09-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157305/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози са свързани с въвеждането на допълнителни изисквания с оглед упражняването на по-ефективен контрол върху превозвачите, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари, както и ограничаването на фиктивната регистрация на превозвачите. Намаляването на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност, чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър. Разграничаването между органа, който провежда политиката в автомобилния транспорт, гражданското въздухоплаване и пристанищната дейност, и органа, който упражнява регулаторни, координационни и контролни функции в съответната област, чрез промени в Закона за гражданското въздухоплаване и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и редица други изменения.

002-01-2 08-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157302/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Прецизирането на наименованията на стратегическите документи, както и по-голяма яснота относно структурата, състава и функциите на регионалните съвети за развитие; По-ефективното координиране и сближаване на процесите на планиране на регионалното и пространствено развитие; Въвеждането на информационна платформа за целите на регионалната политика; Подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи за регионално развитие, както и намаляване на административната тежест и обем на събираната информация.

002-01-1 02-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157301/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Създаването на благоприятни условия за сътрудничество чрез предоставяне на облекчено данъчно третиране на доходите и печалбите на местните лица на двете държави. Ограничаването на възможностите за двойно данъчно облагане и насърчаването и укрепването на икономическо сътрудничество от взаимен интерес между двете държави

902-02-35 30-12-2019 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157300/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги

Със законопроекта се предвижда отлагане на влизането в сила на Закона за социални услуги за 31 декември 2020г.

954-01-87 13-12-2019 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157290/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Съобразяване с практиката натрупана в резултат от прилагането на закона, както и хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз в тази област; Внасянето на яснота при транспонирането на разпоредбите на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. и Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г., както и осигуряване на условията по прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Eвропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията; Въвеждането на института на споразумението за прекратяване на административно-наказателното производство в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

902-01-68 10-12-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157277/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Със законопроектa се предвиждат следните основни промени: - Изваждане от приложното поле на закона на дейността по временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, на негови собствени продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели; - Облекчаване на изискванията за регистрация; - Прецизиране на текстовете от закона с оглед на ясното дефиниране на въведените от закона забрани, както и допълване на текстовете по отношение на контролната дейност; - Прецизират се общите и специалните условия за всички дейности, както и необходимите документи за регистрация на лицата, които ги осъществяват; - Предложена е дефиниция на „краен промишлен потребител“.

902-01-65 06-12-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157273/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Нов модел за финансиране на обществените медии; Конституирането и функционирането на Фонд "Радио и телевизия"; Въвеждане на легална дефиниция за "българско музикално произведение"

954-01-85 05-12-2019 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157269/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72