База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 673 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за ресторантьорските и кетъринг услуги и разпространението и продажбата на художествена, научна и учебна литература, за ограничен период от време - до 31 декември 2021г.; Увеличаването на минималния осигурителен праг за 2020г. от 610 лв. на 800 лв. по отношение на хотелиерство, ресторантьорство, туристическа, агентска и операторска дейност, както и други дейности, свързани с пътувания и резервации; Предоставяне на ваучери за настаняване с номинална стойност от 210 лв. за лицата, които са на първа линия в битката с коронавируса

054-01-43 15-05-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157437/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Със законопроектът се предлага удължаване на сроковете от един месец до една година, след края на извънредното положение , в който туроператорите трябва да възстановят всички плащания, които са получили от пътуващите. Също така се предлага за подкрепа на хотелиерският и ресторантьорският бранш, за времето през което действа настоящият закон, но за срок не по-дълъг от три месеца НОИ да превежда 60 на сто от размера на средномесечният осигурителен доход за месеците юни, юли, август 2019 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя до 30% от средносписъчният състав за посочените месеци от 2019г. Осигурителите се задължават за срок от една година да не прекратяват трудовите отношения с осигурените лица. Предлага се също така и раздаването на ваучери за вътрешен туризъм. Друго предложение в подкрепа на туристическият бранш е концесионерите на плажовете да предлагат безплатни принадлежност, а през този период концедентът да намали наемното възнаграждение с 50%

054-01-34 27-04-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157416/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен Кръст

Със законопроекта се дава правна възможност върху имоти - публична или частна държавна собственост, с изключение на имотите - изключителна държавна собственост, да може да се учредява безвъзмездно право на строеж в полза на Българския Червен Кръст за трайното задоволяване на обществени потребности, предвид осъществяваните от него дейности с обществено-полезна насоченост и значимост

054-01-20 09-03-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157370/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Със законопроекта се предвижда допълването в определението за "тютюн за пушене (лула за цигари)" на минимална норма за тегловно съдържание повече от 0.65% глицерин. В Закона за гражданското въздухоплаване се предлага изменение с отпадането на нормативното изискване министърът на финансите да бъде съвносител в Министерския съвет на нормативния административен акт по чл.122 от закона уреждащ размера на таксите, реда и случаите, при които те се събират. Предвидени са още изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за достъп до обществена информация

054-01-19 05-03-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157365/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Изграждането на нови структури за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво; Разработване на териториални планове за управление на мрежата, както и намаляването на административната тежест; Прецезиране на разпоредбите свързани с терминологията по отношение на защитените видове; Премахване на изискванията за предоставяне на документи, свързани с регистрацията на юридическите лица, както и други изменения

002-01-12 05-03-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157366/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Намаляване на административната тежест и подобряване на обслужването чрез създаването на централизирана административна информационна система (ЦАИС) "Единна входна точка" за подаване на годишни финансови отчети, което ще позволи комплексно използване на данните от НСИ, НАП и АВ, както и усъвършенстването на работните процеси на институциите за предоставянето на по-качествени и леснодостъпни електронни услуги за бизнеса; Обезпечаването на прилагането на ЦАИС "Единна входна точка" чрез изменения и допълнения в разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за Националната агенция за приходите и Закона за статистиката;

054-01-18 27-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157358/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Поддържането на регистър, в който се съдържа информация за издадените нотификации за превоз на отпадъци от, за и през България, съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006, както и въвеждането на изисквания за информацията, която следва да се съдържа в регистъра; Регламентирането на критерии за класифициране на инсталации за изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци; Въвеждането на дефиниция на понятието "възстановен продукт

054-01-16 21-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157354/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждането на банкови гаранции за всички лица, извършващи дейности с отпадъци, независимо от вида на отпадъците; Извършването на 24-часово видеонаблюдение на всички площадки, на които се извършват дейности с отпадъци; Промени в Закона зa данъците върху доходите на физическите лица, с които се премахва облагането с окончателен данък, удържан при източника, върху доходите от продажба или замяна на отпадъци

054-01-14 19-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157351/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията

Със законопроекта се дава възможност на общините да въведат критерии за извършване на редица дейности на територията на гробищни паркове. Цели се поддържането на реда в гробищните паркове, защитата на интересите на гражданите, създаването и прилагането на ясни правила за извършване на погребално-обредната дейност, както и пресичането на злоупотреби и нарушения

054-01-12 14-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157347/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждането на специална разпоредба по отношение на електронното съобщаване на индивидуалните административни актове, издавани по реда на ЗУСЕСИФ; Уеднаквяване на сегашния размер на пропорционалната държавна такса, с този въведен в АПК за касационните производства - 0,8 процента от материалния интерес;

054-01-10 12-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157344

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68