База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С предвидените изменения и допълнения се цели актуализиране на нормативната уредба за противодействие спрямо компютърно свързаните престъпления по чл. 172а, 172б и 173 от НК срещу интелектуалната и индустриалната собственост, както и онлайн детската сексуална експлоатация по чл. 155б, 155в и 159, ал. 3 от НК с оглед на постигане на съответствие между обществената опасност на тези престъпления и предвидените от закона наказания.

002-01-34 07-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163314/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Изрично регламентиране на задължението на държавата да насърчава социалния диалог и двустранното сътрудничество между социалните партньори и целите, към които следва да се насочват усилията в тази област; Усъвършенстването на процедурата по разпростиране на сключените отраслови или браншови колективни трудови договори, като министърът на труда и социалната политика ще може да разпростира колективния трудов договор или отделни негови клаузи след изразено писмено съгласие от всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище; Регламентиране на процедурата по вписване на колективните трудови договори предвиждаща вписване в регистър в инспекцията по труда, в района на която е седалището на работодателя; Включване на тютюнопроизводителите в обхвата на лицата, които могат да наемат работници за един ден за извършване на краткотрайна селскостопанска работа; Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения.

002-01-32 03-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163309/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Със законопроектa се предвижда създаването на условия за пълното въвеждане на изискванията на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка. Целта е да се установи единна процедура за кандидатстване, водеща до комбиниран акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа в единен административен акт. Предлага се студентите - граждани на трети държави, които завършват образованието си в Република България, да могат да продължат да работят в страната, без да е необходимо да напускат нейната територия с цел издаване на виза за дългосрочно пребиваване. Предвижда се още уреждането на процедурата по събиране на семейството на чужденец с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на Република България. Със законопроекта се предвиждат и още редица изменения и допълнения.

002-01-31 30-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163303/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса на труда

Със законопроектa се предлага обявяването на 15 август за официален празник в националния ни календар и означаването му като "15 август - Успение на Пресвета Богородица".

054-01-82 30-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163294/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси

С допълненията в закона се предлага да се облагат с данък върху недвижимите имоти земеделски земи, собственост на физически или юридически лица, когато собствеността им на територията на страната е общо над 20 000 дка. Размерът на данъка ще се определя от общинските съвети с наредба по чл. 1, ал. 2 в границите, определени в закона в лева на декар в зависимост от категорията на земята. Предлага се също така държавата и общините да бъдат освободени от заплащането на данък.

054-01-79 29-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163289/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Със законопроектa се предлага разширяването на законовите възможности за субсидиране със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, както и лечебни заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала. Предлага се всички останали лечебни заведения за болнична помощ също да могат да бъдат субсидирани за поддържане на готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести да оказват медицинска помощ при разпространение на заразна болест

054-01-80 29-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163290/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

С проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)се цели: - осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване; - създаване на нови възможности за приключване на административнонаказателното производство в кратки срокове чрез въвеждане на споразумението; - ускоряване на събирането на публичните държавни вземания, произтичащи от влезли в сила санкционни актове на администрацията, чрез отстъпки за санкционираните лица, в случай че заплатят доброволно наложените им санкции в срока на обжалване; - повече превантивни антикорупционни мерки при осъществяване на контролната и санкционна дейност на администрацията – допълване на правилата за отвод, само писмена форма на предупреждението и др.; - създаване на ефективни правни гаранции за правото на защита на гражданите в извънсъдебната фаза на производството. С проекта на закона се предвиждат редица изменение и допълнения.

002-01-30 23-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163283/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

С предложеният законопроект се създават правила за прехвърляне на потребителски вземания към финансови институции, занимаващи се със събиране на вземания, като се въвежда и ред за извънсъдебното им събиране. Въвежда се забрана за прехвърляне на вземания срещу потребител освен с изричното, писмено и индивидуално уговорено съгласие на последния.Създава се задължение при прехвърлянето от един на друг кредитор, длъжникът да бъде информиран за това. Предлага се също така с цел осигуряване на яснота на длъжника относно легитимността на финансовата институция, на която е прехвърлено вземането, купувач на вземането да бъде само лице, вписано в регистъра по 3а от Закон за кредитните институции.

054-01-76 23-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163282/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

С допълненията в закона се предлага до приемането на Кодекс за социална подкрепа и публикуването му в Държавен вестник, да се наложи мораториум върху употребата на членовете на Закона за социалните услуги. Предвижда се още всички изменения и допълнения предвидени в други закони да бъдат невалидни до приемането на Кодекс за социална подкрепа и публикуването му в Държавен вестник

054-01-75 21-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163270/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Със законопроектa се предлага възможността за парични вземания, за които не е издаден изпълнителен лист или друг подлежащ на изпълнение акт, по искане на кредитора съдебният изпълнител да може да пристъпи към процедура за доброволното им събиране. Цели се намаляването на съдебните производства и спестяването на разходи за гражданите и бизнеса

054-01-67 10-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157514/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72