База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги

Със законопроектът се предлага цялостната отмяна на Закона за социалните услуги, провеждането на обществен дебат и изработването на нов законопроект, който ще позволи новият закон да влезе в сили от 01.01.2021г.

054-01-53 10-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157471/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Улесняване на достъпа на предприятията до различни форми на финансиране чрез капиталовия пазар като се гарантира необходимото ниво на защита на инвеститорите в ценни книжа; Усъвършенстването на нормативната уредба във връзка с изготвянето, одобрението и разпространяването на проспекта, който емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар публикуват; Предвижда се прецизирането и усъвършенстване на действащите разпоредби свързани с емитентите, техните задължения, както и други изменения; Промени в Закона за пазарите на финансови инструменти свързани с привеждането му с изискванията на директивите на ЕС, намаляване на административната тежест, както и прецизиране на административните мерки; Предвидени са още изменения в Закона за Комисията по финансов надзор, Кодекса за застраховането и Търговския закон

002-01-19 27-05-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157452/

Остави коментар
ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Със законопроектът се предвижда да се ограничи нерегламентираният внос и третиране на отпадъци, като се въведе еднакъв режим за всички дейности с отпадъци, както и за търговците и брокерите на отпадъци. Разширява се обхвата на банковите гаранции, както и регистъра по чл. 94, ал.3 става публичен и се въвежда изискване за съдържанието му и др.

053-11-9 21-05-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157444/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

Със законопроектът се предвижда създаването на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката. Основната дейност на предприятието ще бъде насочена към създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси, както и на запасите от нефт и нефтопродукти по смисъла на чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, които държавата следва да създава и поддържа. Законопроектът дава основна уредба на структурата и дейността на държавното предприятие. Предвижда се с правилник, приет от Министерския съвет, да се уредят цялостно устройството и дейността на предприятието и правомощията и задълженията на органите на управление.

002-01-18 21-05-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157443/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за ресторантьорските и кетъринг услуги и разпространението и продажбата на художествена, научна и учебна литература, за ограничен период от време - до 31 декември 2021г.; Увеличаването на минималния осигурителен праг за 2020г. от 610 лв. на 800 лв. по отношение на хотелиерство, ресторантьорство, туристическа, агентска и операторска дейност, както и други дейности, свързани с пътувания и резервации; Предоставяне на ваучери за настаняване с номинална стойност от 210 лв. за лицата, които са на първа линия в битката с коронавируса

054-01-43 15-05-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157437/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Със законопроектът се предлага удължаване на сроковете от един месец до една година, след края на извънредното положение , в който туроператорите трябва да възстановят всички плащания, които са получили от пътуващите. Също така се предлага за подкрепа на хотелиерският и ресторантьорският бранш, за времето през което действа настоящият закон, но за срок не по-дълъг от три месеца НОИ да превежда 60 на сто от размера на средномесечният осигурителен доход за месеците юни, юли, август 2019 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя до 30% от средносписъчният състав за посочените месеци от 2019г. Осигурителите се задължават за срок от една година да не прекратяват трудовите отношения с осигурените лица. Предлага се също така и раздаването на ваучери за вътрешен туризъм. Друго предложение в подкрепа на туристическият бранш е концесионерите на плажовете да предлагат безплатни принадлежност, а през този период концедентът да намали наемното възнаграждение с 50%

054-01-34 27-04-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157416/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен Кръст

Със законопроекта се дава правна възможност върху имоти - публична или частна държавна собственост, с изключение на имотите - изключителна държавна собственост, да може да се учредява безвъзмездно право на строеж в полза на Българския Червен Кръст за трайното задоволяване на обществени потребности, предвид осъществяваните от него дейности с обществено-полезна насоченост и значимост

054-01-20 09-03-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157370/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Със законопроекта се предвижда допълването в определението за "тютюн за пушене (лула за цигари)" на минимална норма за тегловно съдържание повече от 0.65% глицерин. В Закона за гражданското въздухоплаване се предлага изменение с отпадането на нормативното изискване министърът на финансите да бъде съвносител в Министерския съвет на нормативния административен акт по чл.122 от закона уреждащ размера на таксите, реда и случаите, при които те се събират. Предвидени са още изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за достъп до обществена информация

054-01-19 05-03-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157365/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Изграждането на нови структури за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво; Разработване на териториални планове за управление на мрежата, както и намаляването на административната тежест; Прецезиране на разпоредбите свързани с терминологията по отношение на защитените видове; Премахване на изискванията за предоставяне на документи, свързани с регистрацията на юридическите лица, както и други изменения

002-01-12 05-03-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157366/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Намаляване на административната тежест и подобряване на обслужването чрез създаването на централизирана административна информационна система (ЦАИС) "Единна входна точка" за подаване на годишни финансови отчети, което ще позволи комплексно използване на данните от НСИ, НАП и АВ, както и усъвършенстването на работните процеси на институциите за предоставянето на по-качествени и леснодостъпни електронни услуги за бизнеса; Обезпечаването на прилагането на ЦАИС "Единна входна точка" чрез изменения и допълнения в разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за Националната агенция за приходите и Закона за статистиката;

054-01-18 27-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157358/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72