База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Законопроектът предвижда забрана за продажба на енергийни напитки на лица под 18 годишна възраст и прадажбата им в близост от 50 метра до учебни заведения. Законопректът въвежда също така и понятие за енергийна напитка.

054-01-57 25-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157488/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Уточнява се целта на Закона, като се акцентира върху това, че чрез социалните услуги се осъществява закрила на семейството, децата, възрастните хора, както и че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност; Предвижда се при изготвянето на индивидуална оценка за потребностите на дете, информацията да се предоставя със съгласието на родителя, настойника или попечителя; Предлагат се изменения във Закона за закрила на детето засягащи оспорването на заповедта за временно настаняване по административен ред и др.

054-01-55 23-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157483/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Със законопроекта се предлага намаление с петдесет процента на данъка върху моторните превозни средства с технически допустима максимална маса до 3.5 т., които използват автомобилни газови уредби. Изменението влиза в сила от 1 януари 2021 година.

054-01-54 19-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157479/

Остави коментар
Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги

Със законопроектът се предлага цялостната отмяна на Закона за социалните услуги, провеждането на обществен дебат и изработването на нов законопроект, който ще позволи новият закон да влезе в сили от 01.01.2021г.

054-01-53 10-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157471/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Улесняване на достъпа на предприятията до различни форми на финансиране чрез капиталовия пазар като се гарантира необходимото ниво на защита на инвеститорите в ценни книжа; Усъвършенстването на нормативната уредба във връзка с изготвянето, одобрението и разпространяването на проспекта, който емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар публикуват; Предвижда се прецизирането и усъвършенстване на действащите разпоредби свързани с емитентите, техните задължения, както и други изменения; Промени в Закона за пазарите на финансови инструменти свързани с привеждането му с изискванията на директивите на ЕС, намаляване на административната тежест, както и прецизиране на административните мерки; Предвидени са още изменения в Закона за Комисията по финансов надзор, Кодекса за застраховането и Търговския закон

002-01-19 27-05-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157452/

Остави коментар
ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Със законопроектът се предвижда да се ограничи нерегламентираният внос и третиране на отпадъци, като се въведе еднакъв режим за всички дейности с отпадъци, както и за търговците и брокерите на отпадъци. Разширява се обхвата на банковите гаранции, както и регистъра по чл. 94, ал.3 става публичен и се въвежда изискване за съдържанието му и др.

053-11-9 21-05-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157444/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

Със законопроектът се предвижда създаването на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката. Основната дейност на предприятието ще бъде насочена към създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси, както и на запасите от нефт и нефтопродукти по смисъла на чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, които държавата следва да създава и поддържа. Законопроектът дава основна уредба на структурата и дейността на държавното предприятие. Предвижда се с правилник, приет от Министерския съвет, да се уредят цялостно устройството и дейността на предприятието и правомощията и задълженията на органите на управление.

002-01-18 21-05-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157443/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за ресторантьорските и кетъринг услуги и разпространението и продажбата на художествена, научна и учебна литература, за ограничен период от време - до 31 декември 2021г.; Увеличаването на минималния осигурителен праг за 2020г. от 610 лв. на 800 лв. по отношение на хотелиерство, ресторантьорство, туристическа, агентска и операторска дейност, както и други дейности, свързани с пътувания и резервации; Предоставяне на ваучери за настаняване с номинална стойност от 210 лв. за лицата, които са на първа линия в битката с коронавируса

054-01-43 15-05-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157437/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Със законопроектът се предлага удължаване на сроковете от един месец до една година, след края на извънредното положение , в който туроператорите трябва да възстановят всички плащания, които са получили от пътуващите. Също така се предлага за подкрепа на хотелиерският и ресторантьорският бранш, за времето през което действа настоящият закон, но за срок не по-дълъг от три месеца НОИ да превежда 60 на сто от размера на средномесечният осигурителен доход за месеците юни, юли, август 2019 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя до 30% от средносписъчният състав за посочените месеци от 2019г. Осигурителите се задължават за срок от една година да не прекратяват трудовите отношения с осигурените лица. Предлага се също така и раздаването на ваучери за вътрешен туризъм. Друго предложение в подкрепа на туристическият бранш е концесионерите на плажовете да предлагат безплатни принадлежност, а през този период концедентът да намали наемното възнаграждение с 50%

054-01-34 27-04-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157416/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен Кръст

Със законопроекта се дава правна възможност върху имоти - публична или частна държавна собственост, с изключение на имотите - изключителна държавна собственост, да може да се учредява безвъзмездно право на строеж в полза на Българския Червен Кръст за трайното задоволяване на обществени потребности, предвид осъществяваните от него дейности с обществено-полезна насоченост и значимост

054-01-20 09-03-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157370/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72