База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Със законопроектът се предвижда да се ограничи нерегламентираният внос и третиране на отпадъци, като се въведе еднакъв режим за всички дейности с отпадъци, както и за търговците и брокерите на отпадъци. Разширява се обхвата на банковите гаранции, както и регистъра по чл. 94, ал.3 става публичен и се въвежда изискване за съдържанието му и др.

053-11-9 21-05-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157444/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

Със законопроектът се предвижда създаването на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката. Основната дейност на предприятието ще бъде насочена към създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси, както и на запасите от нефт и нефтопродукти по смисъла на чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, които държавата следва да създава и поддържа. Законопроектът дава основна уредба на структурата и дейността на държавното предприятие. Предвижда се с правилник, приет от Министерския съвет, да се уредят цялостно устройството и дейността на предприятието и правомощията и задълженията на органите на управление.

002-01-18 21-05-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157443/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за ресторантьорските и кетъринг услуги и разпространението и продажбата на художествена, научна и учебна литература, за ограничен период от време - до 31 декември 2021г.; Увеличаването на минималния осигурителен праг за 2020г. от 610 лв. на 800 лв. по отношение на хотелиерство, ресторантьорство, туристическа, агентска и операторска дейност, както и други дейности, свързани с пътувания и резервации; Предоставяне на ваучери за настаняване с номинална стойност от 210 лв. за лицата, които са на първа линия в битката с коронавируса

054-01-43 15-05-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157437/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Със законопроектът се предлага удължаване на сроковете от един месец до една година, след края на извънредното положение , в който туроператорите трябва да възстановят всички плащания, които са получили от пътуващите. Също така се предлага за подкрепа на хотелиерският и ресторантьорският бранш, за времето през което действа настоящият закон, но за срок не по-дълъг от три месеца НОИ да превежда 60 на сто от размера на средномесечният осигурителен доход за месеците юни, юли, август 2019 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя до 30% от средносписъчният състав за посочените месеци от 2019г. Осигурителите се задължават за срок от една година да не прекратяват трудовите отношения с осигурените лица. Предлага се също така и раздаването на ваучери за вътрешен туризъм. Друго предложение в подкрепа на туристическият бранш е концесионерите на плажовете да предлагат безплатни принадлежност, а през този период концедентът да намали наемното възнаграждение с 50%

054-01-34 27-04-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157416/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен Кръст

Със законопроекта се дава правна възможност върху имоти - публична или частна държавна собственост, с изключение на имотите - изключителна държавна собственост, да може да се учредява безвъзмездно право на строеж в полза на Българския Червен Кръст за трайното задоволяване на обществени потребности, предвид осъществяваните от него дейности с обществено-полезна насоченост и значимост

054-01-20 09-03-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157370/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Със законопроекта се предвижда допълването в определението за "тютюн за пушене (лула за цигари)" на минимална норма за тегловно съдържание повече от 0.65% глицерин. В Закона за гражданското въздухоплаване се предлага изменение с отпадането на нормативното изискване министърът на финансите да бъде съвносител в Министерския съвет на нормативния административен акт по чл.122 от закона уреждащ размера на таксите, реда и случаите, при които те се събират. Предвидени са още изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за достъп до обществена информация

054-01-19 05-03-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157365/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Изграждането на нови структури за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво; Разработване на териториални планове за управление на мрежата, както и намаляването на административната тежест; Прецезиране на разпоредбите свързани с терминологията по отношение на защитените видове; Премахване на изискванията за предоставяне на документи, свързани с регистрацията на юридическите лица, както и други изменения

002-01-12 05-03-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157366/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Намаляване на административната тежест и подобряване на обслужването чрез създаването на централизирана административна информационна система (ЦАИС) "Единна входна точка" за подаване на годишни финансови отчети, което ще позволи комплексно използване на данните от НСИ, НАП и АВ, както и усъвършенстването на работните процеси на институциите за предоставянето на по-качествени и леснодостъпни електронни услуги за бизнеса; Обезпечаването на прилагането на ЦАИС "Единна входна точка" чрез изменения и допълнения в разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за Националната агенция за приходите и Закона за статистиката;

054-01-18 27-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157358/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Поддържането на регистър, в който се съдържа информация за издадените нотификации за превоз на отпадъци от, за и през България, съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006, както и въвеждането на изисквания за информацията, която следва да се съдържа в регистъра; Регламентирането на критерии за класифициране на инсталации за изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци; Въвеждането на дефиниция на понятието "възстановен продукт

054-01-16 21-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157354/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждането на банкови гаранции за всички лица, извършващи дейности с отпадъци, независимо от вида на отпадъците; Извършването на 24-часово видеонаблюдение на всички площадки, на които се извършват дейности с отпадъци; Промени в Закона зa данъците върху доходите на физическите лица, с които се премахва облагането с окончателен данък, удържан при източника, върху доходите от продажба или замяна на отпадъци

054-01-14 19-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157351/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72