База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития

Проектът на Закон има за цел да уреди обществените отношения, свързани с осигуряването на превенция от неблагоприятни климатични събития в земеделието.

902-01-13 25-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156913

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Законопроектът предвижда продължаване на процеса на либерализация на електроенергийния пазар.

954-01-16 22-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156912

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Проектът предвижда отпускането на месечни помощи да се обвърже с редовното посещение на детето в група за задължително предучилищно образование или в училище.

954-01-15 19-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156902

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Проектът предвижда въвеждане на оценка, с която се поставя изпълнението на годишни задачи за постигане на определени цели, в посока повишаване на грамотността, трудовата квалификация и степента на социализация.

954-01-13 06-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156891

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Целта на изготвения законопроект е да се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, като се създаде правна възможност за лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър.

902-01-11 01-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156889

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Законопроектът предвижда въвеждане на служебно задължение за съда да контролира незаконосъобразността на основанието за издаване на заповед за незабавно изпълнение.

954-01-11 28-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156887

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 954-01-12 28-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156888

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи

Законопроектът предлага срокът на валидност на българските международни паспорти да се увеличи от 5 на 10 години.

954-01-10 27-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156885/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Законопроектът предвижда уреждането на няколко правни въпроса, които не са разписани в приетия през 2017г. Закон за концесиите като текстове за солидарна отговорност, начина на решаване на спорове между страните по концесионния договор, основания за недействителност и др. Предвижда се и изменение в Закона за държавната собственост, като в чл.16, ал.3 отпадне думата "освен".

902-01-10 27-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156886/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Законопроектът предвижда създаването се нормативна възможност за предварително изпълнение на заповеди за провеждането на търгове с тайно наддаване на имоти изключителна държавна собственост - плажове и заповеди за определяне на спечелили търга, както и други нормативни промени свързани с административни действия и др.

902-01-8 26-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156882/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72