База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Законопроектът предвижда да се въведат в системата на административните наказания следните два вида наказания: безвъзмезден труд в полза на обществото и задържане в териториалната структура на МВР и др.

954-01-23 12-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156951/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги 902-01-18 08-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156940/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 902-02-8 04-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156931/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Законопроекта предвижда заличаване в ЕСГРАОН на насилствено наложените по време на т.нар "възродителен процес" имена на българските граждани, както и въвеждането на забрана подобни данни да се изискват.

954-01-21 04-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156935/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Законопроекта предвижда мерки за трансформация на административно обслужване и определяне на кои данни следва да се посочат в заявлението за издаване на документ за самоличност.

902-01-17 04-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156938/

Остави коментар
ЗИД на Закона за социално подпомагане

Законопроектът предвижда обвързване на получаването на социални помощи с полагането на общественополезен труд, програми за ограмотяване и др.

953-08-9 03-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156929/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата. 902-02-7 02-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156926/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ) предвижда изрична уредба относно срока за разглеждане от длъжностните лица по вписванията на заявленията за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона счетоводството (ЗСч), чрез която предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишния доклад за дейността си. Законопроектът урежда и срока за разглеждане на заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

902-01-15 29-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156924/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване 954-01-17 27-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156915

Остави коментар
ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

С предложения проект се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници. Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минимално изискване на собствен капитал и приемливи задължения съгласно Директива 2014/59/ЕС.

953-02-19 27-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156917

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72