База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 718 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Намаляване на административната тежест и подобряване на обслужването чрез създаването на централизирана административна информационна система (ЦАИС) "Единна входна точка" за подаване на годишни финансови отчети, което ще позволи комплексно използване на данните от НСИ, НАП и АВ, както и усъвършенстването на работните процеси на институциите за предоставянето на по-качествени и леснодостъпни електронни услуги за бизнеса; Обезпечаването на прилагането на ЦАИС "Единна входна точка" чрез изменения и допълнения в разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за Националната агенция за приходите и Закона за статистиката;

054-01-18 27-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157358/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Поддържането на регистър, в който се съдържа информация за издадените нотификации за превоз на отпадъци от, за и през България, съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006, както и въвеждането на изисквания за информацията, която следва да се съдържа в регистъра; Регламентирането на критерии за класифициране на инсталации за изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци; Въвеждането на дефиниция на понятието "възстановен продукт

054-01-16 21-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157354/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждането на банкови гаранции за всички лица, извършващи дейности с отпадъци, независимо от вида на отпадъците; Извършването на 24-часово видеонаблюдение на всички площадки, на които се извършват дейности с отпадъци; Промени в Закона зa данъците върху доходите на физическите лица, с които се премахва облагането с окончателен данък, удържан при източника, върху доходите от продажба или замяна на отпадъци

054-01-14 19-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157351/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията

Със законопроекта се дава възможност на общините да въведат критерии за извършване на редица дейности на територията на гробищни паркове. Цели се поддържането на реда в гробищните паркове, защитата на интересите на гражданите, създаването и прилагането на ясни правила за извършване на погребално-обредната дейност, както и пресичането на злоупотреби и нарушения

054-01-12 14-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157347/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждането на специална разпоредба по отношение на електронното съобщаване на индивидуалните административни актове, издавани по реда на ЗУСЕСИФ; Уеднаквяване на сегашния размер на пропорционалната държавна такса, с този въведен в АПК за касационните производства - 0,8 процента от материалния интерес;

054-01-10 12-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157344

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени:Създаването на условия за прилагане на разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единен патентен съд (ППИ на СЕПС) и Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г.за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, чрез създаването на национален или европейски патент с действие на територията на Република България, за които има вписан европейски патент с единно действие, да прекратят действието си в обхвата, в който се припокриват, считано от датата на публикуване на съобщението за издаването на патента с единно действие в Европейския патентен бюлетин; Съобразяването с изискванията на Регламент 2019/933 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти чрез определянето на реда, по който протича производството пред Патентното ведомство за подаване на уведомление за прилагане на изключението от сертификата за допълнителна закрила, както и сроковете за произнасяне; Трансформация на модела на административно обслужване и намаляване на административната тежест за бизнеса чрез изчерпателно регламентиране на въпроси като упражняването на дейността по представителство по индустриална собственост, особените правила по вписване на тези лица, дружества или съдружия в регистрите, издаването на удостоверения, спирането и прекратяването на дейността, отписването от регистъра и обезсилването на издадено удостоверение; Повишаването на качеството на административното обслужване в областта на регистрацията на патентите, полезните модели и сертификатите за допълнителна закрила; Постигнето на яснота, прозрачност и повишаване на качеството и бързината на предоставяне на услугите от Патентното ведомство, така че и физическите лица, които не са специалисти в областта на защитата на интелектуалната собственост, да могат лесно и ефективно да упражняват сами правата си, както и други изменения

002-01-11 04-02-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157340/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Подобряването на качеството на административната услуга „Регистриране на културни организации и институти“ чрез увеличаването на срока за отстраняване на нередовности на заявленията за вписване в регистъра на културните организации, регламентирането на основанията за вписване и заличаване, въвеждането на срок за административния орган за извършване на вписване или мотивиран отказ; Определянето на редът за извършване на наблюдение, анализ и оценка на дейността на културните институти чрез наредба на министъра на културата

002-01-8 28-01-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157333/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса на труда

Със законопроекта се предвижда възможност за работодателите да договарят със своите служители непушачи, или такива които не пушат по време на работа, допълнителен годишен платен отпуск до два работни дни.

054-01-5 23-01-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157324/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Организирането на лотарийни игри само и единствено от Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", с изключение на томбола, бинго, кено и разновидностите им; Съвместното назначаване на органите на управление на ДП БСТ от министъра на младежта и спорта и министъра на финансите; Въвеждането на забрана за продажба на талони и други удостоверителни знаци, свързани с лотарийни игри, от търговските обекти намиращи си в близост до учебните заведения; Промяната в социално-икономическите условия в областта на физическото възпитание и спорта чрез увеличаването на средствата от дейността на ДП БСТ

054-01-4 16-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157315/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Със законопроекта се предвижда намаляване на административната тежест и броя на изискуемите документи за вписване в Регистъра на социалните предприятия като чрез транспортната система RegiX ще се верифицира нужната информация, подадена от заявителите за вписване в регистъра.

054-01-2 14-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157308/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72