База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията

Със законопроекта се дава възможност на общините да въведат критерии за извършване на редица дейности на територията на гробищни паркове. Цели се поддържането на реда в гробищните паркове, защитата на интересите на гражданите, създаването и прилагането на ясни правила за извършване на погребално-обредната дейност, както и пресичането на злоупотреби и нарушения

054-01-12 14-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157347/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждането на специална разпоредба по отношение на електронното съобщаване на индивидуалните административни актове, издавани по реда на ЗУСЕСИФ; Уеднаквяване на сегашния размер на пропорционалната държавна такса, с този въведен в АПК за касационните производства - 0,8 процента от материалния интерес;

054-01-10 12-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157344

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени:Създаването на условия за прилагане на разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единен патентен съд (ППИ на СЕПС) и Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г.за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, чрез създаването на национален или европейски патент с действие на територията на Република България, за които има вписан европейски патент с единно действие, да прекратят действието си в обхвата, в който се припокриват, считано от датата на публикуване на съобщението за издаването на патента с единно действие в Европейския патентен бюлетин; Съобразяването с изискванията на Регламент 2019/933 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти чрез определянето на реда, по който протича производството пред Патентното ведомство за подаване на уведомление за прилагане на изключението от сертификата за допълнителна закрила, както и сроковете за произнасяне; Трансформация на модела на административно обслужване и намаляване на административната тежест за бизнеса чрез изчерпателно регламентиране на въпроси като упражняването на дейността по представителство по индустриална собственост, особените правила по вписване на тези лица, дружества или съдружия в регистрите, издаването на удостоверения, спирането и прекратяването на дейността, отписването от регистъра и обезсилването на издадено удостоверение; Повишаването на качеството на административното обслужване в областта на регистрацията на патентите, полезните модели и сертификатите за допълнителна закрила; Постигнето на яснота, прозрачност и повишаване на качеството и бързината на предоставяне на услугите от Патентното ведомство, така че и физическите лица, които не са специалисти в областта на защитата на интелектуалната собственост, да могат лесно и ефективно да упражняват сами правата си, както и други изменения

002-01-11 04-02-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157340/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Подобряването на качеството на административната услуга „Регистриране на културни организации и институти“ чрез увеличаването на срока за отстраняване на нередовности на заявленията за вписване в регистъра на културните организации, регламентирането на основанията за вписване и заличаване, въвеждането на срок за административния орган за извършване на вписване или мотивиран отказ; Определянето на редът за извършване на наблюдение, анализ и оценка на дейността на културните институти чрез наредба на министъра на културата

002-01-8 28-01-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157333/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса на труда

Със законопроекта се предвижда възможност за работодателите да договарят със своите служители непушачи, или такива които не пушат по време на работа, допълнителен годишен платен отпуск до два работни дни.

054-01-5 23-01-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157324/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Организирането на лотарийни игри само и единствено от Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", с изключение на томбола, бинго, кено и разновидностите им; Съвместното назначаване на органите на управление на ДП БСТ от министъра на младежта и спорта и министъра на финансите; Въвеждането на забрана за продажба на талони и други удостоверителни знаци, свързани с лотарийни игри, от търговските обекти намиращи си в близост до учебните заведения; Промяната в социално-икономическите условия в областта на физическото възпитание и спорта чрез увеличаването на средствата от дейността на ДП БСТ

054-01-4 16-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157315/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Със законопроекта се предвижда намаляване на административната тежест и броя на изискуемите документи за вписване в Регистъра на социалните предприятия като чрез транспортната система RegiX ще се верифицира нужната информация, подадена от заявителите за вписване в регистъра.

054-01-2 14-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157308/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Приемането на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в изпълнение на ангажиментите възложени с Решение № 704 на Министерски съвет от 2018г.; Създаването на условия за прилагане на Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 година за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба; Забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на възможности за конкуренция между участниците на пазара в тези области; Създаването на Национална аптечна карта, както и на предпоставки за подобряването на достъпа на гражданите до аптеки за осигуряване на лекарствени продукти

002-01-5 09-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157305/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози са свързани с въвеждането на допълнителни изисквания с оглед упражняването на по-ефективен контрол върху превозвачите, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари, както и ограничаването на фиктивната регистрация на превозвачите. Намаляването на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност, чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър. Разграничаването между органа, който провежда политиката в автомобилния транспорт, гражданското въздухоплаване и пристанищната дейност, и органа, който упражнява регулаторни, координационни и контролни функции в съответната област, чрез промени в Закона за гражданското въздухоплаване и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и редица други изменения.

002-01-2 08-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157302/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Прецизирането на наименованията на стратегическите документи, както и по-голяма яснота относно структурата, състава и функциите на регионалните съвети за развитие; По-ефективното координиране и сближаване на процесите на планиране на регионалното и пространствено развитие; Въвеждането на информационна платформа за целите на регионалната политика; Подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи за регионално развитие, както и намаляване на административната тежест и обем на събираната информация.

002-01-1 02-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157301/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72