База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Със законопроекта се предвижда отпадането на "търговците на едро" като задължени субекти по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

054-01-112 09-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163455/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предвижда получаването на банкова ваканция за кредитополучателите, физическите и юридическите лица за периода на извънредната епидемична обстановка, за която са наложени ограничителни мерки за нормалното функциониране на отделни отрасли на икономиката.

054-01-109 02-12-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163447/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Членството на България в Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще допринесе за постигането на основни политики на страната ни в областта на енергетиката чрез обмен на информация, опит и най-добри практики, както и ще съдейства за изпълнението на заложената цел в одобрената пътна карта за действията на Република България по присъединяването към ОИСР.

002-02-21 30-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163444/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се цели привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2020/112/ЕО на Съвета от 20 ноември 2020 година за изменение на директивата относно общата система на данък върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия. Предвижда се и въвеждането на инструмент, който ще позволи да се намалят разходите за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19, както и услугите, тясно свързани с такива ваксини и изделия.

054-01-106 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163439/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Със законопроекта се предлага магистър-фармацевт да заменя предписан лекарствен продукт с друг такъв, който е с най-ниската цена, със същото международно непатентно наименование, предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Предвижда се лекуващия лекар да бъде информиран за замяната, като тя няма да се допуска за лекарствени продукти със специфични критерии на прилагане и предписване, както и при отразено на рецептата изрично писмено указание от предписващия лекар съдържащо причините, налагащи продукта да не се заменя.

054-01-107 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163442/

Остави коментар
Законопроект за трюфелите

Със законопроекта се уреждат обществените отношения свързани с търсенето, събирането и ваденето на трюфели,като по този начин се гарантира качественото им придобиване и опазването на естествените им находища. Налагат се редица изисквания към търговците в сектора и се регулира използването на кучета. Предвижда се възможност за създаване на браншови организации от страна на физическите и юридическите лица, извършващи дейности по ползване, култивиране, изкупуване, съхранение, първична обработка, транспортиране и търговия с трюфели. Предлага се изготвянето на регистър на ловците на трюфели и на търговците, както и редица други предложения.

054-01-108 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163443/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане

Съществените промени в икономическите условия и в българското законодателство след 1990г. налагат подписването на нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Създават се предпоставки и по-добри стимули за насърчаване и задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество между двете държави. Вземат се предвид актуални стандарти и концепции в областта на международното данъчно облагане и се цели създаването на по-ефективен механизъм за административно сътрудничество в данъчната област между двете страни.

002-02-20 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163440/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Със законопроекта се предлага създаването на нормативна възможност за връчване на предписанията за поставяне под карантина и изолация на съответните лица, чрез устно уведомяване или чрез цифрови съобщения, което да подпомогне дейността на инспекциите в борбата с COVID-19. Предвиждат се изменения и допълнения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като се създаде правна възможност при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването със заповед да забрани за определен срок от време износ на лекарствени продукти от територията на Република България.

054-01-105 13-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163434/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Със законопроекта се цели продължаването на започналата реформа в сектор "Енергетика" за въвеждане на пълна либерализация на пазара на едро и интегриране на националния пазар в общия европейски пазар на енергия. Предвижда се отпадане на сделките за закупуване на студен резерв за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Цели се привеждането на националния закон в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1485, като изрично се предвижда, че операторът осигурява необходимите резерви чрез сключване на договори за допълнителни услуги на пазарен принцип - след проведен търг.

054-01-103 11-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163432/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Със законопроекта се цели да се създадат необходимите законови предпоставки за интегриране на данни от различни информационни системи, с което да се подобри ефективността на разработване и прилагане на различни инструменти за финансово стимулиране на земеделските стопани. Предвижда се възможност при обновяване на информацията в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) да могат да се използват и безплатни източници на информация, които да подпомогнат извършването на оценка на реалното ползване на площите. Цели се прецизиране на текстове по отношение слой „Постоянно затревени площи“, като същите са съобразени с решения в хода на съдебни процедури и установени непълноти в текущите разпоредби. Законопроектът предвижда удължаване с пет години на срока, определен в § 14 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи за предоставяне от общинските съвети на земите от остатъчния поземлен фонд. Предвиждат се и други изменения и допълнения.

002-01-65 10-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163429/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72