База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за трюфелите

Със законопроекта се уреждат обществените отношения свързани с търсенето, събирането и ваденето на трюфели,като по този начин се гарантира качественото им придобиване и опазването на естествените им находища. Налагат се редица изисквания към търговците в сектора и се регулира използването на кучета. Предвижда се възможност за създаване на браншови организации от страна на физическите и юридическите лица, извършващи дейности по ползване, култивиране, изкупуване, съхранение, първична обработка, транспортиране и търговия с трюфели. Предлага се изготвянето на регистър на ловците на трюфели и на търговците, както и редица други предложения.

054-01-108 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163443/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане

Съществените промени в икономическите условия и в българското законодателство след 1990г. налагат подписването на нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Създават се предпоставки и по-добри стимули за насърчаване и задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество между двете държави. Вземат се предвид актуални стандарти и концепции в областта на международното данъчно облагане и се цели създаването на по-ефективен механизъм за административно сътрудничество в данъчната област между двете страни.

002-02-20 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163440/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Със законопроекта се предлага създаването на нормативна възможност за връчване на предписанията за поставяне под карантина и изолация на съответните лица, чрез устно уведомяване или чрез цифрови съобщения, което да подпомогне дейността на инспекциите в борбата с COVID-19. Предвиждат се изменения и допълнения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като се създаде правна възможност при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването със заповед да забрани за определен срок от време износ на лекарствени продукти от територията на Република България.

054-01-105 13-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163434/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Със законопроекта се цели продължаването на започналата реформа в сектор "Енергетика" за въвеждане на пълна либерализация на пазара на едро и интегриране на националния пазар в общия европейски пазар на енергия. Предвижда се отпадане на сделките за закупуване на студен резерв за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Цели се привеждането на националния закон в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1485, като изрично се предвижда, че операторът осигурява необходимите резерви чрез сключване на договори за допълнителни услуги на пазарен принцип - след проведен търг.

054-01-103 11-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163432/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Със законопроекта се цели да се създадат необходимите законови предпоставки за интегриране на данни от различни информационни системи, с което да се подобри ефективността на разработване и прилагане на различни инструменти за финансово стимулиране на земеделските стопани. Предвижда се възможност при обновяване на информацията в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) да могат да се използват и безплатни източници на информация, които да подпомогнат извършването на оценка на реалното ползване на площите. Цели се прецизиране на текстове по отношение слой „Постоянно затревени площи“, като същите са съобразени с решения в хода на съдебни процедури и установени непълноти в текущите разпоредби. Законопроектът предвижда удължаване с пет години на срока, определен в § 14 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи за предоставяне от общинските съвети на земите от остатъчния поземлен фонд. Предвиждат се и други изменения и допълнения.

002-01-65 10-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163429/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания

Със законопроекта се цели създаване на правна уредба, уреждаща механизъм за преминаване на дейностите по предоставяне, съобразно стандарти за качество, и финансиране на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хората с увреждания изцяло към системата на здравеопазването. Предлага се осигуряването на по-дълъг времеви хоризонт, който да създаде възможност за прецизно институционализиране на новата Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. Предвижда се разширяване на кръга на лицата - обект на защитена заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения с оглед на създаването на възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда.

002-01-67 10-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163431/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги "Подкрепа за териториална декарбонизация" между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие

Със Споразумението се предвижда Международната банка за възстановяване и развитие да осигури подкрепа на Министерството на енергетиката за изготвянето на териториални планове за справедлив преход към декарбонизация в осем региона на страната във връзка с изпълнение на изискванията на Механизма за справедлив преход. Подготовката на териториалните планове е ключово условие за получаването на подкрепа от Фонда за справедлив преход във връзка с европейската Зелена сделка.

002-02-19 09-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163427/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Със законопроекта се предлагат промени свързани с прилагането на част от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.Държавите-членки могат да допуснат, на прозрачна и недискриминационна основа, временни изключения от прилагането на разпоредбите на регламента по отношение на вътрешни услуги за железопътен превоз на пътници. Предвидено е прецизиране на случаите, при които се преразглежда лицензията за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари и въвеждане на възможността за спиране действието на лицензията за железопътен превоз. Предлага се прецизиране и на разпоредбите относно независимостта на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, изискванията към превозните средства преди да бъдат използвани в железопътната мрежа и към лицата, отговорни за поддържането им.

002-01-63 02-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163422/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Със законопроекта се предлага въвеждането на приоритетни зони за въздействие за прилагане на интегриран подход по ЗРР в действащото законодателство, касаещо устройството на територията и устойчивото развитие, като по този начин ЗУТ и ЗУЧК се привеждат в съответствие със ЗРР; Предвиждат се изменения в Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

054-01-102 30-10-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163420/

Остави коментар
Законопроект за защита на физическите лица при неплатежоспособност

Със законопроекта се предлага транспонирането на Директива ЕС 2019/1023 в българското законодателство. Цели се да бъдат защитени правата и интересите на физическите лица, както и да се осигури справедливо удовлетворяване на техните кредитори. Предвижда се създаването на пълна правна рамка с механизми за защита, правила и условия за тяхното прилагане, когато е възникнала невъзможност за изпълнение на задълженията от страна на длъжници - физически лица в двете хипотези - когато са осъществявали търговска или друга стопанска дейност, така и когато не са извършвали такава. Производството по защита на физическите лица при неплатежоспособност ще бъде уредено като охранително производство. Предвижда се създаването на Регистър на физическите лица в неплатежоспособност към Агенцията по вписванията. Предвиждат се и други допълнения.

054-01-101 29-10-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163414/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72