База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 47-254-01-53 13-05-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164168

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ 47-202-01-22 27-04-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164142

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 47-254-01-42 21-04-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164135

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА 47-202-01-15 31-03-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164094

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда въвеждане на нулева ставка за доставка на стоки и услуги в съответствие с Приложение III на Директива 2006/112/ЕО, включващи хранителни продукти и напитки от номенклатурата на малката потребителска кошница на НСИ, вода и доставка на природен газ, електроенергия и централно отопление за бита, както и лекарствени продукти и медицински изделия и оборудване.Не е предвиден времеви лимит за прилагане на предложената нулева ставка.

47-254-01-15 28-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164011

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

Със законопроекта се предвижда регламентиране на обстоятелствата, които подлежат на вписване, като се предлага ЕГН да се вписва в регистъра, но да не бъде публично достъпен. С измененията се уточнява, че всеки може да извършва справки за наличие или липсва на вписано обстоятелство в публичната част на регистъра, както и начина, по който се предоставят справки и удостоверения. Предвижда се осигуряване на техническа възможност за прилагане на закона от Агенция по вписванията в двумесен срок от влизането му в сила, както и други изменения и допълнения.

47-254-01-14 28-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164006

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

Със законопроекта се предвижда пълна проверка на всяка отделна преписка по придобиване на българско гражданство чрез инвестиции, всяка инвестиция да бъде детайлно проверена и при установено нарушение да бъде открито производство по отнемане на българско гражданство.

47-254-01-8 20-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163975

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Със законопроекта се предлага от обхвата на закона да отпаднат текстовете, които регламентират вътрешното или т.нар "in house" (ин хаус) възлагане, както и рамковите споразумения.

47-254-01-5 19-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163972

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Със законопроекта се предлага допълване на принципа за прозрачност на публичните финанси, за да се гарантира предоставената информация да е надеждна, достоверна и навременна.Предлага се Народното събрание със закона за бюджета за съответната година да приема капиталова програма за общините, която да финансира проекти на общините за подобряване на инфраструктурата, благосъстоянието и условията за икономически растеж.Предвижда се и в закона за бюджета за съответната година да бъде включен и централния бюджет, неговите постъпления и плащания.

47-254-01-4 19-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163971

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Със законопроекта се предвижа следното: оптимизиране на кръга на правоимащите да ползват услугата по механизма "лична помощ"; изменения, с които се цели да отпадне дублиранет на услуги в общността с механизма за лична помощ, допускащи ползването на заместваща грижа, и позволяващи получаване на добавка за чужда помощ по чл.103 от КСО;премахване на рестриктивни регламенти и ограничаване на злоупотреби с механизма, като така се облекчава тежестта при липса на адекватно социално подпомагане и недостиг на социални услуги в общността, както и други изменения и допълнения.

47-254-01-6 19-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163973

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72