База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 664 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Със законопроекта се предлага отпадането на част от задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП, които не са сред задължителните категории, посочени в чл. 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, и по отношение на които докладът за Националната оценка риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР) не идентифицира рискове, които да обосноват необходимостта от това да бъдат задължени да прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В предлагания законопроект се предвиждат и редакции на действащи текстове на ЗМИП, които имат за цел конкретизиране и изясняване на въпроси, възникнали в периода от приемане на закона до настоящия момент, както и редакции, имащи за цел предвиждане на изрична правна възможност за сключване на писмени споразумения за сътрудничество и обмен на информация между компетентни органи за надзор в държавите членки. Предвидени са и промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в Закона за Комисията за финансов надзор, които се налагат във връзка с отпадането на определени категории субекти от чл. 4 на ЗМИП.

002-01-73 29-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163473/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател

Влизането в сила на споразумението ще осигури достъп на страната ни до средствата от Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19. Максималният среден срок до падежа на заема е 15 години, като срокът на разполагаемост на предоставената финансова помощ е 18 месеца, считано от 30 септември 2020г. Със заемът, поискан от страната ни ще бъдат допълнени националните усилия за преодоляване въздействието от COVID-19 и социално-икономическите му последици за работниците и самостоятелно заетите лица. Ще се осигури ликвидност за финансиране на разходи, необходими за изплащането на компенсации за работодателите, в размер на 1 млрд. лева

002-02-23 15-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163463/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предлага хората, които са останали без доходи, когато същите са длъжници по договори за кредит, нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения и преди началото на извънредното положение не са изпаднали в забава за повече от три месеца, да могат да поискат отсрочване на задължението си за срок до два месеца от отмяната на извънредната обстановка. Същата възможност се предвижда и за фирмите, които са кредитополучатели, но поради пандемията и ограничителните мерки са преустановили или сериозно са ограничили дейността си. Предлага се и от момента на подаване на заявлението за отстрочване да не могат да се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението да не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът да не може да бъде развален поради неизпълнение.

054-01-115 11-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163462/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предвижда по време на извънредната епидемична обстановка и 2 месеца след нейната отмяна, за физическите и юридическите лица да бъде намален размера или да се освободят от плащане на вноските за наем и за ползване на имоти държавна или общинска собственост, когато са ограничили или преустановили дейността си в тях в следствие на ограниченията и мерките по време на пандемията.

054-01-114 10-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163459/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Със законопроекта се предвижда отпадането на "търговците на едро" като задължени субекти по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

054-01-112 09-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163455/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предвижда получаването на банкова ваканция за кредитополучателите, физическите и юридическите лица за периода на извънредната епидемична обстановка, за която са наложени ограничителни мерки за нормалното функциониране на отделни отрасли на икономиката.

054-01-109 02-12-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163447/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Членството на България в Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще допринесе за постигането на основни политики на страната ни в областта на енергетиката чрез обмен на информация, опит и най-добри практики, както и ще съдейства за изпълнението на заложената цел в одобрената пътна карта за действията на Република България по присъединяването към ОИСР.

002-02-21 30-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163444/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се цели привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2020/112/ЕО на Съвета от 20 ноември 2020 година за изменение на директивата относно общата система на данък върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия. Предвижда се и въвеждането на инструмент, който ще позволи да се намалят разходите за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19, както и услугите, тясно свързани с такива ваксини и изделия.

054-01-106 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163439/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Със законопроекта се предлага магистър-фармацевт да заменя предписан лекарствен продукт с друг такъв, който е с най-ниската цена, със същото международно непатентно наименование, предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Предвижда се лекуващия лекар да бъде информиран за замяната, като тя няма да се допуска за лекарствени продукти със специфични критерии на прилагане и предписване, както и при отразено на рецептата изрично писмено указание от предписващия лекар съдържащо причините, налагащи продукта да не се заменя.

054-01-107 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163442/

Остави коментар
Законопроект за трюфелите

Със законопроекта се уреждат обществените отношения свързани с търсенето, събирането и ваденето на трюфели,като по този начин се гарантира качественото им придобиване и опазването на естествените им находища. Налагат се редица изисквания към търговците в сектора и се регулира използването на кучета. Предвижда се възможност за създаване на браншови организации от страна на физическите и юридическите лица, извършващи дейности по ползване, култивиране, изкупуване, съхранение, първична обработка, транспортиране и търговия с трюфели. Предлага се изготвянето на регистър на ловците на трюфели и на търговците, както и редица други предложения.

054-01-108 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163443/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67