АТА карнети

Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му в Р България е уреден в Правилника за прилагана на Закона за митниците.

Р България се присъединила към Конвенцията АТА през 1964 г., а прилагането й започва от 1967 г. От този момент БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на търговските палати.

Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията, като гаранти по него са следните организации:
Списък на държавите подписали конвенцията

Брошура "По-бързи на митниците с паспорт за стоките" (pdf)

Предимства за използване на карнет АТА

Процедура по издаването на АТА карнетите
За да се получи АТА карнет е необходимо

  • Да се попълнят унифицираните формуляри със всички необходими данни,обозначени в тях и се опишат стоките
  • Да се сключи договор за издаването и гарантирането на карнета от страна на БТПП
  • Да се внесе депозит в БТПП. Плащането може да се извърши в касата на БТПП или по банков път.
  • Да се плати такса за издаването на карнета.

Карнетите се обработват и издават в БТПП за срок от един ден. След тяхното използуване същите трябва да се върнат в БТПП.

Тарифа (чл. 5).

 

За контакти: 
 З. Георгиева, Р. Спасова
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551, 987 88 84, 988 45 05
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg, R.Spassova@bcci.bg