АТА карнети

Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. 

Р България се присъединила към Конвенцията АТА през 1964 г., а прилагането й започва от 1967 г. От този момент БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на търговските палати.

Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията, като гаранти по него са следните организации:
Списък на държавите подписали конвенцията

Предимства за използване на карнет АТА

 • опростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити;
 • веднъж издаден, документът може да се използва в срок от една година от деня на издаването му.
 • карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на:
  • експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия;
  • професионални материали - музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна, видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.;
  • произведения на изкуството;
  • спортни съоръжения и др.
 • стоките, движещи се под покритието на карнет АТА могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства - самолет, влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по Конвенцията е, стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.

 

Процедура по издаването на АТА карнетите
 

За да се получи АТА карнет е необходимо.

 

СПИСЪК НА СТОКИТЕ, които се изнасят с карнета АТА  В EXCEL-format . Форматът на таблицата да не се променя

ТАБЛИЦА СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!

Указание за попълване на Таблицата:

колона А –съдържа описание на изнасяната стока с търговското й наименование, модел, марка, номер, друго обстоятелство за идентифициране на стоката

колона B – съдържа брой на изнасяните стоки от една позиция

колона C –  съдържа тегло/количество на изнасяната стока

колона D – мерна единица (гр.;кг;тон)

колона Е - съдържа стойност на изнасяната стока (в лева)

колона F -  съдържа страна на произхода

ФОРМУЛЯР за издаване на карнет АТА:

Изпраща се в БТПП по ел. поща или предоставя на флаш памет

ПОПЪЛВА СЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 • Да се внесе депозит в БТПП. Плащането може да се извърши в касата на БТПП или по банков път.
 • Да се плати такса за издаването на карнета, съгласно Тарифата за цените на услугите предоставяни от БТПП – препратка към чл.5 на Тарифата.
 • Карнетите се изготвят и издават от  БТПП за срок от един ден. След тяхното използуване същите трябва да се върнат в БТПП.

 

Тарифа (чл. 5).

 

За контакти: 
 З. Георгиева, Р. Спасова
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551, 987 88 84, 988 45 05
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg, R.Spassova@bcci.bg