Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Въвеждането на изискване за издаване на одобрение на финансов холдинг и на финансов холдинг със смесена дейност, на предприятие майка на група, в състава на която има институция (банка или инвестиционен посредник); Задължение за групите от трети държави, притежаващи активи в Европейския съюз в размер над 40 млрд. евро, да създадат междинно предприятие майка от Европейския съюз, с което да се улесни надзорът върху групата и да се постигнат по-ефективни възможности за преструктуриране; Нови правомощия на БНБ във връзка с противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм в рамките на осъществявания пруденциален надзор върху дейността на банките, включително в процеса на надзорен преглед; Усъвършенстване на разпоредбите на закона, свързани с лицензионния режим на банките, за да се постигне съгласуваност и последователност с изискванията, които регламентират тяхното вътрешно управление, и да се гарантира извършването на всеобхватна надзорна преценка. С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения

" - Сигнатура 002-01-56


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: