База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Законопроектът цели въвеждането на изискванията на Европейското законодателство - Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и Съвета в националния закон. Предвидени са санкции за неспазването на изискванията на чл. 5а, параграфи 1 и 3 от Регламента в размер от 20 000 до 400 000 хиляди лв. и за неспазването на чл. 5а параграфи 2 от 4, в размери от 500 до 5000лв. и от 5000 до 50 000лв.

902-01-38 15-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157093/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Изборния кодекс

С проекта на закона се предлага машинното гласуване да не се прилага при избори с многомандатни изборни райони, като избори за общински съветници.

954-01-48 09-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157063/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Регламентира се възможността подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощта на бенефициерите по мерките по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013г., което представлява основание за налагане на финансова корекция от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция. Създава се й правомощие на изпълнителният директор на ИАРА да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на ДОПК.

954-01-47 05-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157060/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

С приемането на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, се наложиха изменения в националното законодателство. Законопроектът предвижда изменение в категориите задължени лица, въвеждане на новите по-ниски прагове на максималния месечен лимит на плащанията с платежен инструмент, както и на максималната електронно съхранявана сума на електронните пари и др.

902-01-35 03-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157059/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата

С предложеният законопроект се въвеждат изменения, касаещи предстоящото въвеждане на смесена система за таксуване на пътни превозни средства, преминаващи по платената пътна мрежа - на база време и на база изминато разстояние.

954-01-46 01-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157058/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт

С проекта на закона се предлагат изменение в Закон за железопътният транспорт, Закона за гражданското въздухоплаване и Кодекса на търговското корабоплаване с оглед предприемане на мерки, необходими според Европейската комисия, за да се гарантира независимостта на органа за разследване на железопътни произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата и за изпълнение на задълженията на Република България по Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и др.

902-01-33 25-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157050/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите

С промените в закона се цели да се отстранят конституираните противоречия и да се запълнят съществуващите празноти в нормативната уредба. Създават се условията и реда, по който се извършва прехвърлянето на собственост върху язовирите. Също така се урежда и процедурата по прехвърляне на собствеността.

954-01-45 21-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157045/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

С предложените промени се цели създаване на условия за демонополизация на пазара и установяване на ликвиден борсов пазар на природен газ, като се включат мерки за преодоляване на ниската ликвидност в настоящият момент. Също така се цели и създаване на конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите на природен газ.

954-01-43 19-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157042/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

С предложеният законопроект се цели да се дадат по-големи данъчни преференции на работещите родители с деца на възраст до 18 години. Променя се и начинът на ползване на данъчното облекчени, което до сега ставаше еднократно- на годишна база.

954-01-41 14-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157035/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Със законопроекта се предвижда в производството по чл. 63 ЗАНН да се създаде общ процесуален ред за търсене и присъждане на разноски.

954-01-42 14-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157036/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72