База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

С приемането на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, се наложиха изменения в националното законодателство. Законопроектът предвижда изменение в категориите задължени лица, въвеждане на новите по-ниски прагове на максималния месечен лимит на плащанията с платежен инструмент, както и на максималната електронно съхранявана сума на електронните пари и др.

902-01-35 03-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157059/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата

С предложеният законопроект се въвеждат изменения, касаещи предстоящото въвеждане на смесена система за таксуване на пътни превозни средства, преминаващи по платената пътна мрежа - на база време и на база изминато разстояние.

954-01-46 01-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157058/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт

С проекта на закона се предлагат изменение в Закон за железопътният транспорт, Закона за гражданското въздухоплаване и Кодекса на търговското корабоплаване с оглед предприемане на мерки, необходими според Европейската комисия, за да се гарантира независимостта на органа за разследване на железопътни произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата и за изпълнение на задълженията на Република България по Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и др.

902-01-33 25-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157050/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите

С промените в закона се цели да се отстранят конституираните противоречия и да се запълнят съществуващите празноти в нормативната уредба. Създават се условията и реда, по който се извършва прехвърлянето на собственост върху язовирите. Също така се урежда и процедурата по прехвърляне на собствеността.

954-01-45 21-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157045/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

С предложените промени се цели създаване на условия за демонополизация на пазара и установяване на ликвиден борсов пазар на природен газ, като се включат мерки за преодоляване на ниската ликвидност в настоящият момент. Също така се цели и създаване на конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите на природен газ.

954-01-43 19-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157042/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

С предложеният законопроект се цели да се дадат по-големи данъчни преференции на работещите родители с деца на възраст до 18 години. Променя се и начинът на ползване на данъчното облекчени, което до сега ставаше еднократно- на годишна база.

954-01-41 14-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157035/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Със законопроекта се предвижда в производството по чл. 63 ЗАНН да се създаде общ процесуален ред за търсене и присъждане на разноски.

954-01-42 14-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157036/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлага преизчисляване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2016 год.

954-01-38 12-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157031/

Остави коментар
Законопроект за марките и географските означения

Предвижда се създаването на нов Закон за марките и географските означение, с който се цели част от националните норми да бъдат хармонизирани с европейското законодателство. Законът предвижда съкращаване на срокове, създаване на институти за преклузивност, заплащане на такси при първоначалното подаване на документи, премахване на действащи норми за служебно начало в административното производство, отмяна на възможност за предоставяне на доказателства в съдебна фаза и множество други регулации.

902-01-29 06-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157029/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Законопроектът предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка за данък върху добавената стойност за брашно и изделия от брашно, месо, мляко и яйца от 20% на 5% и за лекарства на 9%. Изменението влиза в сила от 1 януари 2020 година.

954-01-37 05-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157026/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72