Телефонен указател на БТПП

Aктуализация: 24.04.2024


1058 София, ул. Искър, 9
Виртуален тур в сградата на БТПП

Телефонна централа: (02) 8117 400, 987 26 31
Автоматична телефонна централа: (02) 8117 + вътрешен номер
факс: (02) 987 32 09
E-mail: bccibcci.bg


Име директен офис в БТПП E-mail
РЪКОВОДСТВО
Председател
Ц. Симеонов
506 simeonovbcci.bg
М. Койчева, секретар на Председателя, експерт 02 8117 444, 02 8117 453, 02 8117 582 , 02/ 987 25 28 506 officebcci.bg
К. Дачев, Заместник-председател 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 kdachevmtgbg.com
Т. Табаков, Заместник-председател 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 t.tabakovbcci.bg
Членове на ИС
В. Тодоров, Главен секретар 02 8117 457 509 todorovbcci.bg
В. Зартова 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 vzartovabcci.bg
Г. Събева 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 g.sabevabcci.bg
Е. Пеев 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 e.peevbcci.bg
И. Стоименов 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 i.stoimenovbcci.bg
Л. Искров 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 l.iskrovbcci.bg
СЪВЕТНИЦИ
Б. Папазова, съветник "Европейска интеграция и проекти" 02 8117 437 310 b.papazovabcci.bg
ЮРИДИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ
В. Славчева, гл. експерт-юрист 02 8117 583 510 v.slavchevabcci.bg
М. Пунчев, стажант-юрист 02 8117 588 510 m.punchevbcci.bg
КООРДИНАЦИЯ и КОНТРОЛ
М. Койчева, експерт 02 8117 444, 02 8117 453, 02 8117 582 , 02/ 987 25 28 506 officebcci.bg
ДЕЛОВОДСТВО
И. Русанова, деловодител и домакин 02 8117 470 партер clerkbcci.bg
ДИРЕКЦИЯ "ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И ЧЛЕНСТВО"
З. Георгиева, Директор 02 8117 476 , 02/ 987 88 84 306 Z.Georgievabcci.bg
И. Стоянов, гл. експерт-юрист 02 8117 402 308 i.stoyanovbcci.bg
Д. Стойнова, преводач в Търговския регистър 02 8117 539 306 d.stoynovabcci.bg
Диспашорско бюро 02 8117 476 , 02/ 987 88 84 306 Z.Georgievabcci.bg
Търговски регистър
Регистрация в ТР 02 8117 462, 02 8117 550 партер tradereg3bcci.bg
tradereg4bcci.bg
Членство в БТПП 02 8117 476, 02 8117 551 z.georgievabcci.bg
R.Spassovabcci.bg
Регистрация на ТП на чуждестранни лица 02 8117 476, 02 8117 551 z.georgievabcci.bg
R.Spassovabcci.bg
Заверка на документи 02 8117 406 партер tradereg5bcci.bg
Карнети АТА
Р. Спасова, гл. експерт-юрист 02 8117 551 308 R.Spassovabcci.bg
Връзки с Регионални ТПП
М. Методиева, гл. експерт 02 8117 403 308 rtppbcci.bg
В. Кръстева, експерт 02 8117 512 501 protokolbcci.bg
Връзки с местните органи
З. Георгиева, Директор 02 8117 476 , 02/ 987 88 84 306 Z.Georgievabcci.bg
М. Методиева, гл. експерт 02 8117 403 308 rtppbcci.bg
Р. Спасова, гл. експерт-юрист 02 8117 551 308 R.Spassovabcci.bg
Местни органи – контакти
ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ"
Г. Димитрова, Директор 02 8117 489 303
Факс: +359 2 8117 490
G.Dimitrovabcci.bg
abc_secretariatbcci.bg
М. Маркова, гл. експерт 02 8117 494 303 m.markovabcci.bg
Външно-икономическо сътрудничество
А. Божилов, експерт 02 8117 421 303 irelationsbcci.bg
Международни организации
ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ и ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ"
М. Танчева, Директор 02 8117 508, 02 8117 413 , 02/ 988 34 82 204 mtanchevabcci.bg
projectsbcci.bg
Проекти
Н. Дичева, гл. експерт 02 8117 416 204 n.dichevabcci.bg
С. Костадинов, експерт 02 8117 556 203 projects2bcci.bg
К. Гайдарова, експерт 02 8117 431 203 projects4bcci.bg
Д. Паунов, експерт 02 8117 553 203 projects3bcci.bg
М. Шапкарова, експерт 02 8117 525 205 maria.shapkarovabcci.bg
Икономически анализи и политика
Б. Абаджиева, гл. експерт 02 8117 410 404 b.abadzhievabcci.bg
Я. Атанасова, мл. експерт 02 8117 411 404 y.atanasovabcci.bg
САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
Електронни и печатни издания, медии и библиотечен архив
В. Гуевска, гл. експерт "Издания" 02 8117 520 310 V.Guevska bcci.bg
В. Чобанов, Връзки с обществеността 02 8117 445 , 0888 283 685 310 prbcci.bg
Г. Методиев, Връзки с обществеността 02 8117 445 310 g.metodievbcci.bg
Компютърни системи
И. Иванова, гл. експерт 02 8117 456 , 02/ 981 16 32 304 vaniabcci.bg
Д. Русев, експерт 02 8117 501 304 rusevbcci.bg
Счетоводство
Л. Илиева, гл. счетоводител 02 8117 565 410 accountbcci.bg
l_ilievabcci.bg
М. Стоичкова, счетоводител 02 8117 563 409 book_keepersbcci.bg
m_stoichkovabcci.bg
A. Симеонова, счетоводител 02 8117 562 409 book_keepersbcci.bg
a.simeonovabcci.bg
Л. Шопова, счетоводител 02 8117 566 412 book_keepersbcci.bg
l.shopovabcci.bg
К. Свиленова, счетоводител 02 8117 569 412 k.svilenovabcci.bg
Каса
Д. Георгиева 02 8117 482 партер cashiersbcci.bg
Личен състав
Б. Георгиева, експерт 02 8117 564 411 staffbcci.bg
Протокол
В. Кръстева, експерт 02 8117 512 501 protokolbcci.bg
Административно обслужване
Т. Кръстанов, началник отдел 02 8117 517 501 t.krastanovbcci.bg
И. Русанова, домакин 02 8117 470 партер clerkbcci.bg
факс
Факс: +359 2/ 987 32 09
партер
телефонист/централа 02 8117 400 партер
Охрана
Охрана 02 8117 404 , 02/ 980 39 17;
+359 87 999 44 25
АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БТПП
офис, Председател 02 8117 434 207 acourtscbcci.bg
Секретариат на АС
Н. Стефанова, юрист 02 8117 546 208 acourtbcci.bg
Н. Николова, юрист 02 8117 561 206 acourtbcci.bg
С. Димитрова 02 8117 558 208 acourtbcci.bg
В. Захариева 02 8117 559 305 v.zaharievabcci.bg
Център за медиация към АС при БТПП
Контакти 02 8117 560 208 acourtscbcci.bg
СМЕСЕНИ ПАЛАТИ, СЪВЕТИ и КОМИТЕТИ
Българо-италианска търговска палата
М. Танчева 02 8117 508, 02 8117 413 , 02/ 988 34 82 204 projectsbcci.bg
Българо-израелска търговска палата
М. Попова, секретар 02 8117 493, 02 8117 495 309A librbcci.bg
Българо-корейски съвет за икономическо сътрудничество
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-индийски икономически съвет
Г. Димитрова 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Асоциация на българо-арабските икономически камари
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-японски икономически съвет (БЯИС)
Г. Стоев 02 8117 489 G.Stoevbcci.bg
Г. Димитрова 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-турски бизнес съвет
М. Маркова 02 8117 494 303 m.markovabcci.bg
Българо-македонска търговска палата
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-американски търговско-икономически съвет (БАТИС)
М. Койчева 02 8117 444 506 batecbcci.bg
Българо-руска търговско-промишлена палата
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-швейцарска търговско-промишлена палата
А. Божилов, експерт 02 8117 421 303 irelationsbcci.bg
Българо-испански бизнес съвет
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 494 303 bg-espbcci.bg
interdptbcci.bg
Българо-Скандинавска Търговска Камара
И. Стоименов 02 8117 436 407 infobg-nord.org​
GS1 България
Ц. Симеонов, Председател 02 8117 454 , 02/ 987 78 26 506 simeonovbcci.bg
Ц. Братанова, Изпълнителен директор 02 8117 604 403 Tzveta.Bratanovags1bg.org
Л. Акан, гл. експерт 02 8117 603 403 Leyla.Akangs1bg.org
В. Кърчев, гл. експерт 02 8117 439 403 Velin.Karchevgs1bg.org
В. Михайлов, експерт 02 8117 571 408 Vassil.Mihaylovgs1bg.org
Й. Топалска, eксперт 02 8117 611 403 yordana.topalskags1bg.org
В. Балтаджиева, експерт 02 8117 567 406 Velislava.Baltadzhievags1bg.org
БТПП – ЦПОПКФО ЕООД
М. Дамянова, Директор 02 8117 477 , 02/ 988 02 32 307 M.Damyanovabcci.bg
Консултации
М. Дамянова, Директор 02 8117 477 , 02/ 988 02 32 307 M.Damyanovabcci.bg
Преводи
М. Дамянова, Директор 02 8117 477, 02 8117 479 , 02/ 988 02 32 307 M.Damyanovabcci.bg
Попълване на документи
02 8117 479 партер M.Damyanovabcci.bg
Панаири и изложби
М. Моллов, експерт 02 8117 519 , 02/ 989 72 40 311 fairs1bcci.bg
Съвет по иновации към БТПП
Съвет за инвестиции към БТПП
Вл. Томов, председател 0899707475 tomovintrac-investment.com
vladimir.tomov1abv.bg
Г. Димитрова, секретар 02 8117 489 303 interdptbcci.bg
Информационно издателска къща "ВЕЗНИ" ЕООД
З. Керемедчиева, Управител 02 8117 584 504 z.keremedchievabcci.bg
EКСПЕРТИ на БТПП с месторабота в РЕГИОНАЛНИ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Благоевград
Л. Попова, гл. експерт 073/ 88 50 17
Факс: +359 73/ 88 50 18
palata_blabv.bg
lilipopoabv.bg
Благоевград 2700 ул. Т. Александров, 23, 6-ти етаж, ст. 62 - 64
Бургаска търговско-промишлена палата
Р. Гюрова, експерт 056/ 812 007 traderegburgasgmail.com
Бургас 8000, п.к. 111 ул. Булаир 9, ет. 1
Варненска търговско-индустриална камара
Б. Божилов, експерт 052/ 61 21 73
Факс: +359 52/ 61 21 46
officevcci.bg
Варна 9000, бул. Приморски, 135
Търговско-промишлена палата-Велико Търново
Р. Иванов, експерт 0888 777 256 ccivt.mailgmail.com
За кореспонденция: Велико Търново 5000 ул. Никола Габровски, 5, ет. 4
Видинска търговско-промишлена палата
Н. Нинова, експерт 094/ 60 05 56
Факс: 94/ 60 05 66
officevdcci.bg
Видин 3700 ул. Цар Александър ІІ, 19-21, П.К. 157
Търговско-промишлена палата - Враца
В. Цветков, експерт 092/ 66 02 71 cci-vrcci-vratsa.org
Враца 3000, ул. Христо Ботев 24, П.К. 267
Габровска Търговско-промишлена палата
Г. Бакалова-Христова, експерт 066/ 80 31 42, 80 41 83 bakalovachamber-gabrovo.com
Габрово 5300, пл. Брянска 30
Търговско-промишлена палата - Гоце Делчев
офис 087 902 44 88, 0700 100 96 gdccimail.bg
Гоце Делчев 2900, ул. Христо Ботев, 23, ет. 2
Търговско-промишлена палата - Добрич
Г. Германов, експерт 058/ 60 14 71
Факс: +359 58/ 60 14 34
ccidobrich.net
Добрич 9300, ул. България , 3, П.К. 182
Казанлъшка Търговско-промишлена палата
Б. Йорданова, експерт 0431/ 6 26 35
Факс: +359 431/ 6 26 35
officekzcci-bg.org
Адрес за кореспонденция:
Казанлък 6100, бул. Ал. Батенберг 12 - партер, моб.тел. +359 888 587 862

Адрес седалище:
Казанлък 6100, ул. Стара река 2, Д.К. Арсенал, офис 101
Кърджалийска Търговско-промишлена палата
Т. Балтова, експерт 088 999 47 79 ccikardjali.com
kjlccibcci.bg
Кърджали 6600, ул. Отец Паисий, 3, П.К. 266
Кюстендилска Търговско-промишлена палата
А. Александрова-Беловодска, експерт 078/ 55 13 70, 55 13 70
Факс: +359 78/ 55 13 70
tpp_kyustendilabv.bg
ani8101abv.bg
Кюстендил 2500, ул. Цар Освободител 168, ет. 3
mail: tpp_kyustendil@abv.bg
Търговско-промишлена и земеделска палата–Ловеч
К. Димитрова, експерт 068/ 60 03 67
Факс: +359 68/ 60 03 67
tpp.palata.lovechabv.bg
Ловеч 5500, ул. Иван Драсов, 7
Търговско-промишлена палата-Монтана
С. Костова, организатор 088/ 969 52 77 svetla1abv.bg
Монтана 3400, бул. Трети март, 51,офис 10
Пазарджишка Търговско-промишлена палата
Цв. Янакиева 034 / 94 04 95, +359 895 73 63 04 office.pztppgmail.com
yanakieva.tsvetankagmail.com
Пазарджик 4400, ул. Цар Шишман 2, ет. 2, офис 6
Пернишка Търговско-промишлена палата
Е. Ананиева, експерт 087/ 812 34 28 ptppabv.bg
Перник 2300, ул. Кракра 39, офис 2
Търговско-индустриална камара - Плевен
Д. Пенева, експерт 064/ 80 30 03
Факс: +359 64/ 80 30 04
plcci_plevenabv.bg
Плевен 5800, ул. Александър Стамболийски, 1, ет. 3
БТПП - офис Пловдив
С. Трангос, експерт-юрист 089 834 8888, +359 32 207 248 s.bogdanovabcci.bg
Пловдив 4003, ул. Самара, 7, ет. 6, офис 3
Д. Димитрова, експерт 032 207 249 d.dimitrovabcci.bg
4000 Пловдив, бул. Кукленско шосе, 32А, ет. 2, офис 208
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара-Разград
К. Кърбашева, експерт 084/ 66 02 53, 66 02 49, 66 02 54
Факс: +359 84/ 66 02 49
rtpzkmail.bg
Разград 7200, ул. Бузлуджа, 2, Дом на техниката, ет. 5, ст. 402, 403, 406, П.К. 26
Русенска Търговско-индустриална камара
А. Генова, експерт 082/ 82 58 78 agenovarcci.bg
Русе 7000, бул. Фердинанд 3A, ет. 1
Силистренска Търговско-промишлена палата
С. Лазарова, експерт 086/ 82 04 98, +359 878 87 04 64
Факс: +359 86/ 82 04 98
silistracciabv.bg
stlazarovaabv.bg
В. Радева, експерт 089/ 77 86 723 silistracciabv.bg
Силистра 7500, ул. Патриарх Дамян, 5
Сливенска Търговско-промишлена палата
В. Василева, експерт 044/ 62 36 01, 62 37 18
Факс: +359 44/ 62 37 18
slccibcci.bg
sliven.chambergmail.com
Сливен 8801, пл. Александър Стамболийски, 1, ет. 7, П.К. 1213
Смолянска Търговско-промишлена палата
М. Василева, експерт 0886 735 739 scciabv.bg
Смолян 4700, бул. България, № 72, етаж 1
Търговско-промишлена палата-Стара Загора
С. Павлова, експерт 042/ 62 62 97
Факс: +359 42/ 62 60 33
sstoilovachambersz.com
Стара Загора 6000, ул. Г. С. Раковски, 66
Търговско-промишлена палата - Търговище
М. Стоянова, експерт 0601/ 8 93 35, 6 20 08, 6 34 77
Факс: +359 601/ 6 20 08
tpp_tabv.bg
tsccibcci.bg
Търговище 7700, ул. Бенковски, 2, ет. 2, П.К. 120
Хасковска търговско-промишлена палата
Е. Хубинова, експерт 038/ 66 11 12 hccibcci.bg
haskovoccigmail.com
6300 Хасково, ул. Цар Освободител, 4
БТПП - офис Шумен
Г. Христова, експерт 054/ 99 10 42 shccibcci.bg
Шумен 9700, ул. Съединение, 71, етаж 2, офис 17
Х. Ранкова, организатор shccibcci.bg
Ямболска Търговско-промишлена палата
Т. Балъкчиева, експерт 046/ 66 29 39
Факс: +359 46/ 66 50 11
yccibggmail.com
Ямбол 8600, ул. Раковска, 1, П.К. 291
РАЗДЕЛ МВР И СЛУЖБИ
Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“
Г. Даргова 02 982 35 30 / +359 884715222 gdargova.39mvr.bg
1000 София ул. 6-ти септември, 29 тел. +359 2 982 35 30