Телефонен указател на БТПП

Aктуализация: 14.01.2019


1058 София, ул. Искър, 9
Виртуален тур в сградата на БТПП

Телефонна централа: (02) 8117 400, 987 26 31
Автоматична телефонна централа: (02) 8117 + вътрешен номер
факс: (02) 987 32 09
E-mail: bccibcci.bg


Име директен офис в БТПП E-mail
РЪКОВОДСТВО
Председател
Цветан Симеонов
02 8117 454, 02 8117 453, 02 8117 582 , 02/ 987 78 26, 987 25 28 506 simeonovbcci.bg
Миглена Койчева, Секретарка 02 8117 444, 02 8117 453, 02 8117 582 , 02/ 987 25 28 506 officebcci.bg
Георги Стоев, Заместник - председател 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 G.Stoevbcci.bg
Членове на ИС
Васил Тодоров, Главен секретар 02 8117 457 509 todorovbcci.bg
Евгени Евгениев 02 8117 600 504 e.evgenievbcci.bg
Иван Стоименов 02 8117 600 504 i.stoimenovbcci.bg
Лъчезар Искров 02 8117 600 504 l.iskrovbcci.bg
Миряна Калчева 02 8117 600 504 m.kalchevabcci.bg
Радка Стаменова 02 8117 600 504 r.stamenovabcci.bg
Тодор Табаков 02 8117 600 504 t.tabakovbcci.bg
СЪВЕТНИЦИ
Валентина Зартова, юридически съветник 02 8117 585 , 02/ 987 22 96 510 vzartovabcci.bg
Беата Папазова, съветник Европейска интеграция и проекти 02 8117 437 405 b.papazovabcci.bg
ЮРИДИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ
Валентина Зартова, юридически съветник 02 8117 585 , 02/ 987 22 96 510 vzartovabcci.bg
Антон Лалов, експерт юрист 02 8117 583 510 lawyersbcci.bg
Михаела Михайлова, експерт-юрист 02 8117 588 510 m.mihaylovabcci.bg
КООРДИНАЦИЯ и КОНТРОЛ
Валентина Лазарова 02 8117 600 , 02/ 987 43 90 502 V.Lazarovabcci.bg
ДЕЛОВОДСТВО
Ина Русанова 02 8117 470 партер clerkbcci.bg
ДИРЕКЦИЯ "ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И ЧЛЕНСТВО"
Здравка Георгиева, Директор 02 8117 476 , 02/ 987 88 84 306 Z.Georgievabcci.bg
Диспашорско бюро 02 8117 476 , 02/ 987 88 84 306
Мария Гочова, експерт-преводач 02 8117 539 306 translatorbcci.bg
Търговски регистър
Регистрация в ТР 02 8117 462, 02 8117 550 партер tradereg3bcci.bg
tradereg4bcci.bg
Членство в БТПП 02 8117 476, 02 8117 551 z.georgievabcci.bg
R.Spassovabcci.bg
Регистрация на ТП на чуждестранни лица 02 8117 476, 02 8117 551 z.georgievabcci.bg
R.Spassovabcci.bg
Заверка на документи 02 8117 406 партер tradereg5bcci.bg
Силвия Богданова, експерт-юрист 02 8117 402 202 s.bogdanovabcci.bg
Карнети АТА
Росица Спасова, гл. експерт 02 8117 551 202 R.Spassovabcci.bg
Връзки с Регионални ТПП
Мирослава Методиева 02 8117 403 202 rtppbcci.bg
Връзки с Браншови организации/съвети
Валентина Лазарова 02 8117 600 , 02/ 987 43 90 502 branchbcci.bg
ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ"
Габриела Димитрова, Директор 02 8117 489 303
Факс: 811 74 90
G.Dimitrovabcci.bg
abc_secretariatbcci.bg
Мирослава Маркова 02 8117 494 303 m.markovabcci.bg
Външно-икономическо сътрудничество
Александър Божилов 02 8117 421 303 irelationsbcci.bg
Международни организации
ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ и ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ"
Мариана Танчева, Директор 02 8117 508, 02 8117 413 , 02/ 988 34 82 204 mtanchevabcci.bg
projectsbcci.bg
Проекти
Наталия Дичева, гл. експерт 02 8117 416 204 n.dichevabcci.bg
Стефан Костадинов, експерт 02 8117 556 203 projects2bcci.bg
Кремена Гайдарова, експерт 02 8117 431 203 projects4bcci.bg
Димитър Паунов, младши експерт 02 8117 553 203 projects3bcci.bg
Enterprise Europe Network (EEN)
Христина Шотекова, ръководител 02 8117 515 205 H.Shotekovabcci.bg
eenbcci.bg
Благовеста Джaбирова, Eксперт 02 8117 525 205 b.dzhabirovabcci.bg
eenbcci.bg
Станислава Трифонова, експерт 02 8117 505 201 s.trifonovabcci.bg
eenbcci.bg
Икономически анализи и политика
Олга Чугунска, експерт икономист 02 8117 411 203 O.Chugunskabcci.bg
Любомир Левичаров, експерт 02 8117 410 203 L.Levicharovbcci.bg
САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
Електронни и печатни издания, медии и библиотечен архив
Виолета Гуевска, гл. експерт "Издания" 02 8117 520 310 V.Guevska bcci.bg
Снежанка Димитрова, експерт ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 02 8117 445 , 0888 283 685 310 S.Dimitrovabcci.bg
Стефка Дрънкова, организатор 02 8117 445 310 st.drynkovabcci.bg
Компютърни системи
Иванка Иванова, гл. експерт 02 8117 456 , 02/ 981 16 32 304 vaniabcci.bg
Димитър Русев 02 8117 501 304 rusevbcci.bg
Счетоводство
Людмила Илиева, Гл. счетоводител 02 8117 565 410 accountbcci.bg
l_ilievabcci.bg
Мариана Стоичкова 02 8117 563 409 book_keepersbcci.bg
m_stoichkovabcci.bg
Антония Симеонова 02 8117 562 409 book_keepersbcci.bg
a.simeonovabcci.bg
Лилия Шопова 02 8117 566 412 book_keepersbcci.bg
l.shopovabcci.bg
Магдалена Караиванова 02 8117 569 412 m.karaivanovabcci.bg
Каса
Димитринка Георгиева 02 8117 482 партер cashiersbcci.bg
Бисерка Георгиева 02 8117 481 партер cashiersbcci.bg
Личен състав
Бисерка Георгиева 02 8117 564, 481 411 staffbcci.bg
Протокол
Веселка Кръстева 02 8117 512 501 protokolbcci.bg
Административно обслужване
Трайко Кръстанов, ръководител отдел 02 8117 517 305 t.krastanovbcci.bg
Ина Русанова, домакин 02 8117 470 партер clerkbcci.bg
Красимира Иванова - копирен център 02 8117 529 301 k.ivanovabcci.bg
факс
Факс: 2/ 987 32 09
305 k.ivanovabcci.bg
телефонист/централа 02 8117 400 305 k.ivanovabcci.bg
Охрана
Охрана 02 8117 404 , 02/ 980 39 17 партер
АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БТПП
Благовест Пунев, Председател 02 8117 434 207 acourtscbcci.bg
Секретариат на АС
Наталия Стефанова, юрист 02 8117 546 208 acourtbcci.bg
Нина Николова, юрист 02 8117 561 206 acourtbcci.bg
Силвия Димитрова 02 8117 558 208 acourtbcci.bg
Нина Радева 02 8117 559 206 acourtbcci.bg
Велислава Захариева 02 8117 545 208А v.zaharievabcci.bg
Павлина Михова 02 8117 415 208А p.mihovabcci.bg
Център за медиация към АС при БТПП
Контакти 02 8117 560 208 acourtscbcci.bg
СМЕСЕНИ ПАЛАТИ, СЪВЕТИ и КОМИТЕТИ
Българо-италианска търговска палата
Мариана Танчева 02 8117 508, 02 8117 413 , 02/ 988 34 82 204 projectsbcci.bg
Българо-корейски съвет за икономическо сътрудничество
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-израелска търговска палата
Марина Попова, секретар 02 8117 493, 02 8117 495 309A librbcci.bg
Българо-македонска търговска палата
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-руска търговско-промишлена палата
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-швейцарска търговско-промишлена палата
Александър Божилов 02 8117 421 303 irelationsbcci.bg
Българо-испански бизнес съвет
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 494 303 bg-espbcci.bg
interdptbcci.bg
Българо-турски бизнес съвет
Мирослава Маркова 02 8117 494 303 m.markovabcci.bg
Българо-американски търговско-икономически съвет (БАТИС)
Миглена Койчева 02 8117 444 506 batecbcci.bg
Българо-японски икономически съвет (БЯИС)
Георги Стоев 02 8117 626 , 02/ 987 25 77 505 G.Stoevbcci.bg
Габриела Димитрова 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Асоциация на българо-арабските икономически камари
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-индийски икономически съвет
Габриела Димитрова 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-Скандинавска Търговска Камара
Иван Стоименов 02 8117 436 407 infobg-nord.org​
GS1 България
Цветан Симеонов, Председател 02 8117 454 , 02/ 987 78 26 506 simeonovbcci.bg
Цвета Братанова, изпълнителен директор 02 8117 604 403 Tzveta.Bratanovags1bg.org
Любомир Гайдаров, Заместник изпълнителен директор 02 8117 570 408 Lyubomir.Gaydarovgs1bg.org
Васил Михайлов, експерт 02 8117 571 408 Vassil.Mihaylovgs1bg.org
Лейла Акан, гл. експерт 02 8117 603 403 Leyla.Akangs1bg.org
Десислава Димитрова, експерт 02 8117 433 406 Desislava.Dimitrovags1bg.org
Велин Кърчев, експерт 02 8117 439 403 Velin.Karchevgs1bg.org
Съвет по иновации при БТПП
Кристина Ескенази, Tехнически секретар 0088/ 804 22 05 innovationbccigmail.com
eskenazi.kristinagmail.com
доц.Йосиф Аврамов, Съпредседател josif.avramovmail.bg
БТПП – ЦПОПКФО ЕООД
Маргарита Дамянова, Директор 02 8117 477 , 02/ 988 02 32 307 M.Damyanovabcci.bg
Консултации
Маргарита Дамянова, Директор 02 8117 477 , 02/ 988 02 32 307 M.Damyanovabcci.bg
Преводи
Маргарита Дамянова, Директор 02 8117 477, 02 8117 479 , 02/ 988 02 32 307 M.Damyanovabcci.bg
Попълване на документи
02 8117 479 партер M.Damyanovabcci.bg
Панаири и изложби
Маргарита Младенова 02 8117 428 308 fairs13bcci.bg  
Милен Моллов, организатор 02 8117 519 , 02/ 989 72 40 308 fairs1bcci.bg
Информационно издателска къща "ВЕЗНИ" ЕООД
Андон Пиперевски, Управител 02 8117 518 , 02/ 980 57 25, 980 57 92 309
Факс: 2/ 980 72 37
officevezni.biz
apiperevskybcci.bg
EКСПЕРТИ на БТПП с месторабота в РЕГИОНАЛНИ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Благоевград
Лиляна Попова 073/ 88 50 17
Факс: 73/ 88 50 18
palata_blabv.bg
lilipopoabv.bg
Благоевград 2700 ул. Т. Александров, 23, 6-ти етаж, ст. 62 - 64
Бургаска търговско-промишлена палата
Гергана Станева 056/ 81 63 45
Факс: 56/ 81 01 30
tradereg_bsabv.bg
Бургас 8000, п.к. 111 ул. Булаир 9, ет. 1
Варненска търговско-индустриална камара
Божил Божилов 052/ 61 21 73
Факс: 52/ 61 21 46
officevcci.bg
Варна 9000, бул. Приморски, 135
Търговско-промишлена палата-Велико Търново
Росен Иванов 062/ 60 50 14 ccivtabv.bg
Велико Търново 5000, ул. Любен Каравелов, 42, За корепонденция: Централна поща П.К. 33
Видинска търговско-промишлена палата
Нина Нинова 094/ 60 05 56
Факс: 94/ 60 05 66
officevdcci.bg
Видин 3700 ул. Цар Александър ІІ, 19-21, П.К. 157
Търговско-промишлена палата - Враца
Галина Гаврилова 092/ 66 02 71 cci-vrcci-vratsa.org
Враца 3000, ул. Христо Ботев 24, П.К. 267
Габровска Търговско-промишлена палата
Ганка Бакалова-Христова 066/ 80 31 42, 80 41 83
Факс: 66/ 80 41 83
bakalovachamber-gabrovo.com
Габрово 5300, пл. Брянска 30
Търговско-промишлена палата - Гоце Делчев
Цветомира Къркъмова 0751/ 6 08 80 gdccimail.bg
Гоце Делчев 2900, ул. Александър Стамболийски, 11
Търговско-промишлена палата - Добрич
Герман Германов 058/ 60 14 71
Факс: 58/ 60 14 34
ccidobrich.net
Добрич 9300, ул. България , 3, П.К. 182
Казанлъшка Търговско-промишлена палата
Боряна Йорданова 0431/ 6 26 35
Факс: 431/ 6 26 35
officekzcci-bg.org
Адрес за кореспонденция:
Казанлък 6100, бул. Ал. Батенберг 12 - партер, моб.тел. +359 888 587 862

Адрес седалище:
Казанлък 6100, ул. Стара река 2, Д.К. Арсенал, офис 101
Кърджалийска Търговско-промишлена палата
Галина Гогова 0361/ 5 79 97
Факс: 361/ 5 79 97
ccikardjali.com
kjlccibcci.bg
Кърджали 6600, ул. Отец Паисий, 3, П.К. 266
Кюстендилска Търговско-промишлена палата
Анна Александрова-Беловодска 078/ 55 13 70, 55 13 70
Факс: 78/ 55 13 70
tpp_kyustendilabv.bg
ani8101abv.bg
Кюстендил 2500, ул. Цар Освободител 168, ет. 3
mail: tpp_kyustendil@abv.bg
Търговско-промишлена и земеделска палата–Ловеч
Камелия Димитрова 068/ 60 03 67
Факс: 68/ 60 03 67
office.lovechtpzp.org
Ловеч 5500, ул. Иван Драсов, 7
Търговско-промишлена палата-Монтана
Светлана Людмилова 096/ 30 01 88 mtppabv.bg
svetla1abv.bg
Монтана 3400, бул. Трети март, 41, ет. 5 офиси 3-4 (сградата на здравната каса)
Пазарджишка Търговско-промишлена палата
Цветанка Янакиева 034 / 94 04 95, +359 895 73 63 04 yanakieva.tsvetankagmail.com
Пазарджик 4400, ул. Цар Шишман 2, ет. 2, офис 6
Пернишка Търговско-промишлена палата
Евелина Ананиева 087/ 812 34 28 ptppabv.bg
Перник 2300, ул. Тунджа, 16, партер
Търговско-индустриална камара - Плевен
Даниела Пенева 064/ 80 30 03
Факс: 64/ 80 30 04
plcci_plevenabv.bg
Плевен 5800, ул. Александър Стамболийски, 1, ет. 3
Търговско-промишлена камара - Пловдив
Мирослава Енчева-Моллова 032/ 90 89 90
Факс: 32/ 90 89 83
officepcci.bg
Пловдив 4003, ул. Самара, 7, ет. 2, офис 6
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара-Разград
Милко Кузманов 084/ 66 02 53, 66 02 49, 66 02 54
Факс: 84/ 66 02 49
rtpzkmail.bg
Разград 7200, ул. Бузлуджа, 2, Дом на техниката, ет. 5, ст. 402, 403, 406, П.К. 26
Русенска Търговско-индустриална камара
Мари Попова 082/ 82 58 78
Факс: 82/ 82 58 73
marircci.bg
Русе 7000, бул. Фердинанд 3 A, ет. 1, П.К. 484
Силистренска Търговско-промишлена палата
Станка Лазарова 086/ 82 04 98
Факс: 86/ 82 04 98
sccimbox.contact.bg
stlazarovaabv.bg
Силистра 7500, ул. Патриарх Дамян, 5
Сливенска Търговско-промишлена палата
Веселина Василева 044/ 62 36 01, 62 37 18
Факс: 44/ 62 37 18
slccibcci.bg
sliven.chambergmail.com
Сливен 8801, пл. Александър Стамболийски, 1, ет. 7, П.К. 1213
Смолянска Търговско-промишлена палата
Рабие Кьосева 0301/ 6 20 55
Факс: 301/ 6 20 54
smccimbox.digsys.bg
Смолян 4700, бул. България, № 72, етаж 1
Търговско-промишлена палата-Стара Загора
Светослава Павлова 042/ 62 62 97
Факс: 42/ 62 60 33
sstoilovachambersz.com
Стара Загора 6000, ул. Г. С. Раковски, 66
Търговско-промишлена палата - Търговище
Оля Иванова 0601/ 8 93 35, 6 20 08, 6 34 77
Факс: 601/ 6 20 08
tpp_tabv.bg
tsccibcci.bg
Търговище 7700, ул. Бенковски, 2, ет. 2, П.К. 120
ХасковскаТърговско-промишлена палата
Катя Атанасова 038/ 66 11 12, 66 55 02
Факс: 38/ 66 55 02
hccibcci.bg
haskovoccigmail.com
6300 Хасково, ул. Цар Освободител, 4
Търговско-промишлена палата – Шумен
Галя Христова 054/ 80 03 60
Факс: 54/ 80 03 61
shccibcci.bg
Шумен 9700, ул. Съединение, 71, П.К. 203
Ямболска Търговско-промишлена палата
Татяна Балъкчиева 046/ 66 29 39
Факс: 46/ 66 50 11
yccibggmail.com
Ямбол 8600, ул. Раковска, 1, П.К. 291