Телефонен указател на БТПП

Aктуализация: 05.08.2022


1058 София, ул. Искър, 9
Виртуален тур в сградата на БТПП

Телефонна централа: (02) 8117 400, 987 26 31
Автоматична телефонна централа: (02) 8117 + вътрешен номер
факс: (02) 987 32 09
E-mail: bccibcci.bg


Име директен офис в БТПП E-mail
РЪКОВОДСТВО
Председател
Ц. Симеонов
02 8117 454, 02 8117 453, 02 8117 582 , 02/ 987 78 26, 987 25 28 506 simeonovbcci.bg
М. Койчева, Секретарка 02 8117 444, 02 8117 453, 02 8117 582 , 02/ 987 25 28 506 officebcci.bg
К. Дачев, Заместник - председател 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 kdachevmtgbg.com
Т. Табаков, Заместник - председател 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 t.tabakovbcci.bg
Членове на ИС
В. Тодоров, Главен секретар 02 8117 457 509 todorovbcci.bg
В. Зартова 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 vzartovabcci.bg
Г. Събева 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 g.sabevabcci.bg
Е. Пеев 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 e.peevbcci.bg
И. Стоименов 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 i.stoimenovbcci.bg
Л. Искров 02 8117 626, 02 8117 512, 02 8117 600 , 02/ 987 25 77 505 l.iskrovbcci.bg
СЪВЕТНИЦИ
Б. Папазова, съветник Европейска интеграция и проекти 02 8117 437 310 b.papazovabcci.bg
ЮРИДИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ
М. Михайлова, гл. експерт – юрист 02 8117 585 510 m.mihaylovabcci.bg
В. Славчева, експерт юрист 02 8117 583 510 lawyersbcci.bg
КООРДИНАЦИЯ и КОНТРОЛ
В. Лазарова 02 8117 600 , 02/ 987 43 90 502 V.Lazarovabcci.bg
ДЕЛОВОДСТВО
И. Русанова 02 8117 470 clerkbcci.bg
ДИРЕКЦИЯ "ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И ЧЛЕНСТВО"
З. Георгиева, Директор 02 8117 476 , 02/ 987 88 84 306 Z.Georgievabcci.bg
Диспашорско бюро 02 8117 476 , 02/ 987 88 84 306 Z.Georgievabcci.bg
И. Стоянов, експерт-юрист 02 8117 402 308 lawyers2bcci.bg
М. Гочова, експерт-преводач 02 8117 539 306 translatorbcci.bg
Търговски регистър
Регистрация в ТР 02 8117 462, 02 8117 550 партер tradereg3bcci.bg
tradereg4bcci.bg
Членство в БТПП 02 8117 476, 02 8117 551 z.georgievabcci.bg
R.Spassovabcci.bg
Регистрация на ТП на чуждестранни лица 02 8117 476, 02 8117 551 z.georgievabcci.bg
R.Spassovabcci.bg
Заверка на документи 02 8117 406 партер tradereg5bcci.bg
Карнети АТА
Р. Спасова, гл. експерт 02 8117 551 308 R.Spassovabcci.bg
Връзки с Регионални ТПП
М. Методиева 02 8117 403 308 rtppbcci.bg
В. Кръстева 02 8117 512 501 protokolbcci.bg
Връзки с Браншови организации/съвети
В. Лазарова 02 8117 600 , 02/ 987 43 90 502 branchbcci.bg
Връзки с местните органи
З. Георгиева 02 8117 476 , 02/ 987 88 84 306 Z.Georgievabcci.bg
М. Методиева 02 8117 403 308 rtppbcci.bg
Р. Спасова 02 8117 551 308 R.Spassovabcci.bg
Местни органи – контакти
ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ"
Г. Димитрова, Директор 02 8117 489 303
Факс: 811 74 90
G.Dimitrovabcci.bg
abc_secretariatbcci.bg
М. Маркова 02 8117 494 303 m.markovabcci.bg
Външно-икономическо сътрудничество
А. Божилов 02 8117 421 303 irelationsbcci.bg
Международни организации
ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ и ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ"
М. Танчева, Директор 02 8117 508, 02 8117 413 , 02/ 988 34 82 204 mtanchevabcci.bg
projectsbcci.bg
Проекти
Н. Дичева, гл. експерт 02 8117 416 204 n.dichevabcci.bg
С. Костадинов, експерт 02 8117 556 203 projects2bcci.bg
К. Гайдарова, експерт 02 8117 431 203 projects4bcci.bg
Д. Паунов, младши експерт 02 8117 553 203 projects3bcci.bg
Х. Шотекова, експерт 02 8117 515 205 H.Shotekovabcci.bg
М. Шапкарова, експерт 02 8117 525 205 maria.shapkarovabcci.bg
Икономически анализи и политика
Л. Левичаров, гл. експерт 02 8117 410 404 L.Levicharovbcci.bg
Б. Джaбирова, експерт 02 8117 411 404 b.dzhabirovabcci.bg
Р. Захариева, експерт-анализатор 02 8117 545 305 r.zaharievabcci.bg
САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
Електронни и печатни издания, медии и библиотечен архив
В. Гуевска, гл. експерт "Издания" 02 8117 520 310 V.Guevska bcci.bg
Сн. Димитрова, експерт ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 02 8117 445 310 S.Dimitrovabcci.bg
В. Чобанов, Връзки с обществеността 02 8117 445 , 0888 283 685 310 prbcci.bg
М. Казакова, Връзки с обществеността 02 8117 445 310 m.kazakovabcci.bg
Компютърни системи
И. Иванова, гл. експерт 02 8117 456 , 02/ 981 16 32 304 vaniabcci.bg
Д. Русев 02 8117 501 304 rusevbcci.bg
Счетоводство
Л. Илиева, Гл. счетоводител 02 8117 565 410 accountbcci.bg
l_ilievabcci.bg
М. Стоичкова 02 8117 563 409 book_keepersbcci.bg
m_stoichkovabcci.bg
A. Симеонова 02 8117 562 409 book_keepersbcci.bg
a.simeonovabcci.bg
Л. Шопова 02 8117 566 412 book_keepersbcci.bg
l.shopovabcci.bg
М. Караиванова 02 8117 569 412 m.karaivanovabcci.bg
Каса
Д. Георгиева 02 8117 482 cashiersbcci.bg
Личен състав
Б. Георгиева 02 8117 564 411 staffbcci.bg
Протокол
В. Кръстева 02 8117 512 501 protokolbcci.bg
Административно обслужване
Т. Кръстанов, ръководител отдел 02 8117 517 501 t.krastanovbcci.bg
И. Русанова, домакин 02 8117 470 партер clerkbcci.bg
К. Иванова, копирен център 02 8117 529 305 k.ivanovabcci.bg
факс
Факс: 2/ 987 32 09
305 k.ivanovabcci.bg
телефонист/централа 02 8117 400 305 k.ivanovabcci.bg
Охрана
Охрана 02 8117 404 , 02/ 980 39 17 партер
АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БТПП
Б. Пунев, Председател 02 8117 434 207 acourtscbcci.bg
Секретариат на АС
Н. Стефанова, юрист 02 8117 546 208 acourtbcci.bg
Н. Николова, юрист 02 8117 561 206 acourtbcci.bg
С. Димитрова 02 8117 558 208 acourtbcci.bg
В. Захариева 02 8117 559 305 v.zaharievabcci.bg
Център за медиация към АС при БТПП
Контакти 02 8117 560 208 acourtscbcci.bg
СМЕСЕНИ ПАЛАТИ, СЪВЕТИ и КОМИТЕТИ
Българо-италианска търговска палата
М. Танчева 02 8117 508, 02 8117 413 , 02/ 988 34 82 204 projectsbcci.bg
Българо-македонска търговска палата
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-руска търговско-промишлена палата
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-швейцарска търговско-промишлена палата
А. Божилов 02 8117 421 303 irelationsbcci.bg
Българо-испански бизнес съвет
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 494 303 bg-espbcci.bg
interdptbcci.bg
Българо-турски бизнес съвет
М. Маркова 02 8117 494 303 m.markovabcci.bg
Българо-американски търговско-икономически съвет (БАТИС)
М. Койчева 02 8117 444 506 batecbcci.bg
Българо-японски икономически съвет (БЯИС)
Г. Стоев 02 8117 489 G.Stoevbcci.bg
Г. Димитрова 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Асоциация на българо-арабските икономически камари
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-индийски икономически съвет
Г. Димитрова 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-корейски съвет за икономическо сътрудничество
Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации" 02 8117 489 303 G.Dimitrovabcci.bg
Българо-израелска търговска палата
М. Попова, секретар 02 8117 493, 02 8117 495 309A librbcci.bg
Българо-Скандинавска Търговска Камара
И. Стоименов 02 8117 436 407 infobg-nord.org​
GS1 България
Ц. Симеонов, Председател 02 8117 454 , 02/ 987 78 26 506 simeonovbcci.bg
Ц. Братанова, изпълнителен директор 02 8117 604 403 Tzveta.Bratanovags1bg.org
Л. Акан, гл. експерт 02 8117 603 403 Leyla.Akangs1bg.org
В. Кърчев, гл. експерт 02 8117 439 403 Velin.Karchevgs1bg.org
Д. Димитрова, експерт 02 8117 433 406 Desislava.Dimitrovags1bg.org
В. Михайлов, експерт 02 8117 571 408 Vassil.Mihaylovgs1bg.org
Й. Топалска, eксперт 02 8117 611 403 yordana.topalskags1bg.org
В. Балтаджиева, младши експерт 02 8117 567 406 Velislava.Baltadzhievags1bg.org
БТПП – ЦПОПКФО ЕООД
М. Дамянова, Директор 02 8117 477 , 02/ 988 02 32 307 M.Damyanovabcci.bg
Консултации
М. Дамянова, Директор 02 8117 477 , 02/ 988 02 32 307 M.Damyanovabcci.bg
Преводи
М. Дамянова, Директор 02 8117 477, 02 8117 479 , 02/ 988 02 32 307 M.Damyanovabcci.bg
Попълване на документи
02 8117 479 партер M.Damyanovabcci.bg
Панаири и изложби
М. Моллов, организатор 02 8117 519 , 02/ 989 72 40 311 fairs1bcci.bg
Съвет по иновации към БТПП
Съвет за инвестиции към БТПП
Вл. Томов, председател 0899707475 tomovintrac-investment.com
vladimir.tomov1abv.bg
Г. Димитрова, секретар 02 8117 489 303 interdptbcci.bg
Информационно издателска къща "ВЕЗНИ" ЕООД
А. Пиперевски, Управител 02 8117 518 , 02/ 980 57 25, 980 57 92 309
Факс: 2/ 980 72 37
officevezni.biz
apiperevskybcci.bg
EКСПЕРТИ на БТПП с месторабота в РЕГИОНАЛНИ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Благоевград
Л. Попова 073/ 88 50 17
Факс: 73/ 88 50 18
palata_blabv.bg
lilipopoabv.bg
Благоевград 2700 ул. Т. Александров, 23, 6-ти етаж, ст. 62 - 64
Бургаска търговско-промишлена палата
В. Тонева, експерт 056/ 81 63 45 traderegburgasgmail.com
Бургас 8000, п.к. 111 ул. Булаир 9, ет. 1
Варненска търговско-индустриална камара
Б. Божилов 052/ 61 21 73
Факс: 52/ 61 21 46
officevcci.bg
Варна 9000, бул. Приморски, 135
Търговско-промишлена палата-Велико Търново
Р. Иванов 0888 777 256 ccivt.mailgmail.com
За кореспонденция: Велико Търново 5000 ул. Никола Габровски, 5, ет. 4
Видинска търговско-промишлена палата
Н. Нинова 094/ 60 05 56
Факс: 94/ 60 05 66
officevdcci.bg
Видин 3700 ул. Цар Александър ІІ, 19-21, П.К. 157
Търговско-промишлена палата - Враца
В. Цветков 092/ 66 02 71 cci-vrcci-vratsa.org
Враца 3000, ул. Христо Ботев 24, П.К. 267
Габровска Търговско-промишлена палата
Г. Бакалова-Христова 066/ 80 31 42, 80 41 83 bakalovachamber-gabrovo.com
Габрово 5300, пл. Брянска 30
Търговско-промишлена палата - Гоце Делчев
Ц. Къркъмова 0751/ 6 08 80 gdccimail.bg
Гоце Делчев 2900, ул. Александър Стамболийски, 11
Търговско-промишлена палата - Добрич
Г. Германов 058/ 60 14 71
Факс: 58/ 60 14 34
ccidobrich.net
Добрич 9300, ул. България , 3, П.К. 182
Казанлъшка Търговско-промишлена палата
Б. Йорданова 0431/ 6 26 35
Факс: 431/ 6 26 35
officekzcci-bg.org
Адрес за кореспонденция:
Казанлък 6100, бул. Ал. Батенберг 12 - партер, моб.тел. +359 888 587 862

Адрес седалище:
Казанлък 6100, ул. Стара река 2, Д.К. Арсенал, офис 101
Кърджалийска Търговско-промишлена палата
Г. Гогова 0361/ 5 79 97
Факс: 361/ 5 79 97
ccikardjali.com
kjlccibcci.bg
Кърджали 6600, ул. Отец Паисий, 3, П.К. 266
Кюстендилска Търговско-промишлена палата
А. Александрова-Беловодска 078/ 55 13 70, 55 13 70
Факс: 78/ 55 13 70
tpp_kyustendilabv.bg
ani8101abv.bg
Кюстендил 2500, ул. Цар Освободител 168, ет. 3
mail: tpp_kyustendil@abv.bg
Търговско-промишлена и земеделска палата–Ловеч
К. Димитрова 068/ 60 03 67
Факс: 68/ 60 03 67
office.lovechtpzp.org
Ловеч 5500, ул. Иван Драсов, 7
Търговско-промишлена палата-Монтана
С. Людмилова 096/ 30 01 88; 088/ 969 52 77 svetla1abv.bg
Монтана 3400, ул. Васил Левски, 20, ет. 2, офис 4
Пазарджишка Търговско-промишлена палата
Ел. Семерджиева 034 / 94 04 95, +359 883 56 60 50 semerdzhievaegmail.com
Пазарджик 4400, ул. Цар Шишман 2, ет. 2, офис 6
Пернишка Търговско-промишлена палата
Е. Ананиева 087/ 812 34 28 ptppabv.bg
Перник 2300, ул. Тунджа, 16, партер
Търговско-индустриална камара - Плевен
Д. Пенева 064/ 80 30 03
Факс: 64/ 80 30 04
plcci_plevenabv.bg
Плевен 5800, ул. Александър Стамболийски, 1, ет. 3
БТПП - офис Пловдив
С. Трангос 089 834 8888, +359 32 207 248 s.bogdanovabcci.bg
Пловдив 4003, ул. Самара, 7, ет. 6, офис 3
Д. Димитрова 032 207 249 d.dimitrovabcci.bg
4000 Пловдив, бул. Кукленско шосе, 32А, ет. 2, офис 208
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара-Разград
М. Кузманов 084/ 66 02 53, 66 02 49, 66 02 54
Факс: 84/ 66 02 49
rtpzkmail.bg
Разград 7200, ул. Бузлуджа, 2, Дом на техниката, ет. 5, ст. 402, 403, 406, П.К. 26
Русенска Търговско-индустриална камара
А. Генова 082/ 82 58 78 agenovarcci.bg
Русе 7000, бул. Фердинанд 3A, ет. 1
Силистренска Търговско-промишлена палата
С. Лазарова 086/ 82 04 98, +359 878 87 04 64
Факс: 86/ 82 04 98
silistracciabv.bg
stlazarovaabv.bg
В. Радева 089/ 77 86 723 silistracciabv.bg
Силистра 7500, ул. Патриарх Дамян, 5
Сливенска Търговско-промишлена палата
В. Василева 044/ 62 36 01, 62 37 18
Факс: 44/ 62 37 18
slccibcci.bg
sliven.chambergmail.com
Сливен 8801, пл. Александър Стамболийски, 1, ет. 7, П.К. 1213
Смолянска Търговско-промишлена палата
М. Василева 0886 735 739 scciabv.bg
Смолян 4700, бул. България, № 72, етаж 1
Търговско-промишлена палата-Стара Загора
С. Павлова 042/ 62 62 97
Факс: 42/ 62 60 33
sstoilovachambersz.com
Стара Загора 6000, ул. Г. С. Раковски, 66
Търговско-промишлена палата - Търговище
О. Иванова 0601/ 8 93 35, 6 20 08, 6 34 77
Факс: 601/ 6 20 08
tpp_tabv.bg
tsccibcci.bg
Търговище 7700, ул. Бенковски, 2, ет. 2, П.К. 120
ХасковскаТърговско-промишлена палата
К. Атанасова 038/ 66 11 12 hccibcci.bg
haskovoccigmail.com
6300 Хасково, ул. Цар Освободител, 4
БТПП - офис Шумен
Г. Христова 054/ 99 10 42 shccibcci.bg
Шумен 9700, ул. Съединение, 71, етаж 2, офис 17
Хр. Ранкова, организатор shccibcci.bg
Ямболска Търговско-промишлена палата
Т. Балъкчиева 046/ 66 29 39
Факс: 46/ 66 50 11
yccibggmail.com
Ямбол 8600, ул. Раковска, 1, П.К. 291