База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги

Със законопроекта се цели прекратяване на действието на Закона за социалните услуги. Чрез срокът на влизане в сила от 01.07.2021 г. се ограничава възможността отново да не бъде изготвен проект на Кодекс за социална подкрепа до тогава.

154-01-17 25-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163529/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция

Със законопроекта се предвижда повишаване на ефективността и пълнотата на плановата дейност на финансовата инспекция. Разширява се предметния обхват на плановите финансови инспекции, като наред с контрола по ЗОП се включват всички нормативни актове, които уреждат правомощия на органите на агенцията за спазване на бюджетната, финансово-стопанската дисциплина и за защита на публичните финансови интереси на Европейския съюз, Република България, общините и публичноправните организации. Предлага се въвеждането на възможност за реализиране на правомощията на органите на АДФИ при установяване на данни за нарушения, които не попадат в обхвата на текуща финансова инспекция, определен със заповед за възлагане, издадена от директора на агенцията. Предлага се преодоляване на двойствеността в ЗДФИ – доклад и заключение, съществуваща сега при отразяване на резултата от извършена финансова инспекция. Предвиждат се и други изменения и допълнения.

102-01-11 12-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163517/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Със законопроекта се предлага прецизиране и конкретизиране на разпоредбата относно одобряването на споразуменията за решаване на делата в съдебно производство. Между всеки подсъдим и държавата е налица и се развива самостоятелно наказателно правоотношение, поради което не се изисква съгласието за одобряване на споразумението от останалите подсъдими и защитниците им.

154-01-13 04-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163510/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Със законопроекта се възлага на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) да съгласува всеки законопроект, внесен в Народното събрание, относно наличието на корупционен риск, както и да извършва последващ анализ на въздействието на закона

154-01-9 03-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163505/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Разширяване на настоящите правомощия на КЗК с правото за извършване на проверки на място в частни помещения (например домове на директори, управители и други членове на персонала на дружества или на сдружението на предприятия), ако има основателно подозрение, че в тези помещения се съхраняват служебни документи и КЗК е получила съдебно разрешение за извършване на проверката; Възможността при установено нарушение на конкуренцията да бъдат санкционирани икономическите правоприемници на предприятието - извършител на нарушението; Предвижда се възможността сдружение на предприятия, на което е наложена санкция, но което не е в състояние да я плати, да изиска от своите членове да направят вноски за покриване на размера на санкцията в определения от комисията срок; Предвиждат се норми, които забраняват определено поведение в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти - абсолютни и условни забрани за нелоялни търговски практики; Предлагат се и редица други допълнения и изменения

102-01-8 29-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163501/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за наследството

Със законопроекта се предвижда, когато в наследството има недвижим имот, за който няма вписан акт за собственост на наследодателя в имотния регистър, по искане на наследниците в шестмесечен срок от откриване на наследството, нотариуса по местонахождение на недвижимия имот да издаде констативен нотариален акт по чл. 587 от ГПК. Предлага се и нотариуса да посочи в нотариалния акт размера на съответните идеални части на сънаследниците съобразно техните наследствени дялове

154-01-6 28-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163499/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Със законопроекта се предвижда изграждането на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“ в Република България, чрез която информацията относно движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, ще бъде централизирана в една база данни. Осигурява се възможност за електронен обмен на данни във връзка с предоставяне на информация между правоимащите органи и лица, свързана със запорирани вещи. Предвижда се чрез информационната система „Национален регистър на запорите” Министерството на правосъдието да предоставя електронни административни услуги на всяко лице при спазване на изискванията по Закона за електронното управление.

102-01-7 21-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163494/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Със законопроекта се въвеждат допълнителни изисквания, произтичащи от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия и на Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Предлага се допълването с посочване на всички възлагащи органи и възложители така, както са определени в чл. 6 и 7 от Директива 2014/23/ЕС , при запазване на установеното в националното законодателство правило за ограничаване на кръга на субектите, които може да възлагат концесии и да са страна по концесионен договор. Предвижда се прецизиране на разпоредби от приложение № 4 към чл. 26 от ЗК, с което се правят съответните уточнения за кои от субектите се прилага всяко изключение. Предлага се изменение на чл. 63, ал. 3 от ЗК, като императивното изискване за солидарна отговорност на третото лице е заменено с възможност, преценката за прилагането на която е поставена в оперативната самостоятелност на съответния концедент. Прецизират се основанията за изменение на концесионните договори, допълват се секторните дейности и изискванията относно измененията на критериите за възлагане. Предвидени са и други изменения и допълнения

102-01-6 20-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163492/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации

С настоящия законопроект се предлагат изменения и допълнения, които отговарят на констатациите на Европейската комисия от процедура за нарушение № 2018/2284 за неизпълнение от страна на Република България на задълженията по някои разпоредби на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации, касаещи общи въпроси, като приложно поле и определения. Въведени са разпоредби и от новата Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (Директива за пропорционалността). Определят се правила за оценки за пропорционалност, които да се извършват преди приемането на ново регулиране на професиите или изменението на съществуващото регулиране.

102-01-5 18-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163490/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Създава се задължение за пенсионноосигурителните дружества при подаване на заявление за пенсиониране да запознават лицата, осигурени във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с техните права и с правата на наследниците им във връзка с придобитото право на пенсия; По-подробното регламентиране на разсроченото плащане като пенсионен продукт, допустим във фазата на изплащане; Изменения свързани с определянето на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост; Актуализация и създаване на възможност за преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане на лица, които продължават да работят и подлежат на осигуряване в универсален пенсионен фонд; Прецизиране на разпоредбите, които регламентират правата на наследниците на осигурено лице или пенсионер; Включени са и разпоредби, които регламентират избора на осигуряване по чл. 4б от КСО, както и други изменения и допълнения.

102-01-2 05-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163479/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72