База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси

Със закона се предлага отпадането на "детски ясли, детски кухни, детски градини" от приложното поле на чл.6, ал. 1, б. "в" от ЗМДТ, уреждащ събирането на местни такси от общините.

154-01-3 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163556/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Със законопроекта се предлага предоставянето на еднократна помощ за всяко второ и трето дете в размер на десет минимални работни заплати за работещите родители, които са осигурени минимум двадесет и четири месеца преди раждането. Предвижда се помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не само за първи клас, но и за децата от втори, трети и четвърти клас.

154-01-8 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163561/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR), между Министерството на вътрешните работи на Република България, представлявано от дирекция "Национална система 112", която е определеният център за приемане на спешни повиквания за Република България, и Европейския комуникационен офис

Споразумението има за предмет ползването на единна услуга, предоставяна от Европейският комуникационен офис (ЕКО). Тази услуга се състои в изготвянето, поддържането в актуално състояние и предоставянето на ползване на указател с данни за контакт на национални центрове за приемане на спешни повиквания на държавите членуващи в Европейска конференция по пощи и телекомуникации (CEPT).

102-02-6 12-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163542/

Остави коментар
Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги

Със законопроекта се цели прекратяване на действието на Закона за социалните услуги. Чрез срокът на влизане в сила от 01.07.2021 г. се ограничава възможността отново да не бъде изготвен проект на Кодекс за социална подкрепа до тогава.

154-01-17 25-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163529/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция

Със законопроекта се предвижда повишаване на ефективността и пълнотата на плановата дейност на финансовата инспекция. Разширява се предметния обхват на плановите финансови инспекции, като наред с контрола по ЗОП се включват всички нормативни актове, които уреждат правомощия на органите на агенцията за спазване на бюджетната, финансово-стопанската дисциплина и за защита на публичните финансови интереси на Европейския съюз, Република България, общините и публичноправните организации. Предлага се въвеждането на възможност за реализиране на правомощията на органите на АДФИ при установяване на данни за нарушения, които не попадат в обхвата на текуща финансова инспекция, определен със заповед за възлагане, издадена от директора на агенцията. Предлага се преодоляване на двойствеността в ЗДФИ – доклад и заключение, съществуваща сега при отразяване на резултата от извършена финансова инспекция. Предвиждат се и други изменения и допълнения.

102-01-11 12-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163517/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Със законопроекта се предлага прецизиране и конкретизиране на разпоредбата относно одобряването на споразуменията за решаване на делата в съдебно производство. Между всеки подсъдим и държавата е налица и се развива самостоятелно наказателно правоотношение, поради което не се изисква съгласието за одобряване на споразумението от останалите подсъдими и защитниците им.

154-01-13 04-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163510/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Със законопроекта се възлага на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) да съгласува всеки законопроект, внесен в Народното събрание, относно наличието на корупционен риск, както и да извършва последващ анализ на въздействието на закона

154-01-9 03-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163505/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Разширяване на настоящите правомощия на КЗК с правото за извършване на проверки на място в частни помещения (например домове на директори, управители и други членове на персонала на дружества или на сдружението на предприятия), ако има основателно подозрение, че в тези помещения се съхраняват служебни документи и КЗК е получила съдебно разрешение за извършване на проверката; Възможността при установено нарушение на конкуренцията да бъдат санкционирани икономическите правоприемници на предприятието - извършител на нарушението; Предвижда се възможността сдружение на предприятия, на което е наложена санкция, но което не е в състояние да я плати, да изиска от своите членове да направят вноски за покриване на размера на санкцията в определения от комисията срок; Предвиждат се норми, които забраняват определено поведение в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти - абсолютни и условни забрани за нелоялни търговски практики; Предлагат се и редица други допълнения и изменения

102-01-8 29-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163501/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за наследството

Със законопроекта се предвижда, когато в наследството има недвижим имот, за който няма вписан акт за собственост на наследодателя в имотния регистър, по искане на наследниците в шестмесечен срок от откриване на наследството, нотариуса по местонахождение на недвижимия имот да издаде констативен нотариален акт по чл. 587 от ГПК. Предлага се и нотариуса да посочи в нотариалния акт размера на съответните идеални части на сънаследниците съобразно техните наследствени дялове

154-01-6 28-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163499/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Със законопроекта се предвижда изграждането на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“ в Република България, чрез която информацията относно движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, ще бъде централизирана в една база данни. Осигурява се възможност за електронен обмен на данни във връзка с предоставяне на информация между правоимащите органи и лица, свързана със запорирани вещи. Предвижда се чрез информационната система „Национален регистър на запорите” Министерството на правосъдието да предоставя електронни административни услуги на всяко лице при спазване на изискванията по Закона за електронното управление.

102-01-7 21-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163494/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72