Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Предоставяне на възможност на задължените лица предварително да декларират конкретни данни в случаите на превоз на стоки, който започва от територията на друга държава - членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка; Когато орган по приходите или публичен изпълнител следва да извърши процесуални действия спрямо юридическо лице, което няма законен представител за повече от три месеца, същият да поиска от районния съд да назначи особен или временен представител, за да може да продължи съответното производство по ДОПК; Създаване на възможност за използването на електронни документи във вида, в който те са създадени, като отпада необходимостта от разпечатването им на хартия; Добавянето на две допълнителни хипотези, при които се изключва прилагането на 10-годишния абсолютен давностен срок, след изтичането на който се счита, че публичното вземане е погасено; С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 002-01-53


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: