База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за защита на търговската тайна <p> Проектът на Закон се налага поради необходимостта от приемането на мерки във връзка с опазването на правата на интелектуална собственост на етап създаване. Европейската комисия (ЕК) приема Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“, която изисква увеличаване на знанията и иновациите като водещи фактори за икономическия растеж на Европейския съюз (ЕС). В рамките на водещата Инициатива „Съюз за иновации“ през май 2011 г. ЕК приема и цялостна стратегия за осигуряване на правилно функциониращ вътрешен пазар за правата върху интелектуалната собственост. Според стратегията всеки патент и всеки дизайн или търговска марка започва като тайна. До получаването на дадено право върху интелектуална собственост дружествата е необходимо да разполагат с законен механизъм, с който да защитят правата си от кражба на ценна научноизследователска информация и знания.<p> 902-01-1 02-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156840/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 902-02-1 02-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156841/

Остави коментар
ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Обединен законопроект

Целите на проекта са свързани с необходимостта от осигуряване на съответствието на закона с приетите съответно през 2013 и 2014 г. Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L178/27 от 28 юни 2013 г.) и Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L96/1 от 29 март 2014 г.), както и транспониране на приетата през 2017 г. Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие.

853-06-28 20-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156828

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Законопроектът предвижда изменение на начина на определяне на годишния данък върху пътните превозни средства.

854-01-91 20-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156829/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС.

Законопроектът предвижда изменение на задължителните участници в провеждането на консултации, състав на избирателните комисии и др. Предвиждат се изменение и във връзка с електронното гласуване и контролът в избирателните секции.

853-03-91 19-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156826/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството

Основна цел в проекта са промените, свързани с условията и реда за признаване на развъдните организации, както и за одобряване на развъдните програми. С промените се предвижда разрешение за извършване на развъдна дейност да се издава на организации, които са признати за развъдни и имат одобрена развъдна програма.<\p>

802-01-58 17-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156821

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 854-01-90 17-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156822

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси

С проектът се предвижда въвеждане на нова концепция за определяна на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона, а именно данъкът да се определя по формула, включваща два компонента: имуществен и екологичен.

854-01-89 14-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156818

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Законопроектът има за цел да преодолее пропуск в законодателството, който би довел до ощетяване на лицата, които са осиновили дете. Изменението на чл.24, ал.2 , т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е във връзка с подпомагане на работодателите и избягване на дискриминация.

854-01-88 13-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156816/

Остави коментар
Законопроект за социалните услуги

Проектът на Закон урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България.

802-01-57 11-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156809

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72