Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени:Създаването на условия за прилагане на разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единен патентен съд (ППИ на СЕПС) и Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г.за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, чрез създаването на национален или европейски патент с действие на територията на Република България, за които има вписан европейски патент с единно действие, да прекратят действието си в обхвата, в който се припокриват, считано от датата на публикуване на съобщението за издаването на патента с единно действие в Европейския патентен бюлетин; Съобразяването с изискванията на Регламент 2019/933 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти чрез определянето на реда, по който протича производството пред Патентното ведомство за подаване на уведомление за прилагане на изключението от сертификата за допълнителна закрила, както и сроковете за произнасяне; Трансформация на модела на административно обслужване и намаляване на административната тежест за бизнеса чрез изчерпателно регламентиране на въпроси като упражняването на дейността по представителство по индустриална собственост, особените правила по вписване на тези лица, дружества или съдружия в регистрите, издаването на удостоверения, спирането и прекратяването на дейността, отписването от регистъра и обезсилването на издадено удостоверение; Повишаването на качеството на административното обслужване в областта на регистрацията на патентите, полезните модели и сертификатите за допълнителна закрила; Постигнето на яснота, прозрачност и повишаване на качеството и бързината на предоставяне на услугите от Патентното ведомство, така че и физическите лица, които не са специалисти в областта на защитата на интелектуалната собственост, да могат лесно и ефективно да упражняват сами правата си, както и други изменения

" - Сигнатура 002-01-11


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: