Коментар по "ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждане на данъчно третиране на обратни несъответствия при хибридни образувания с цел въвеждане на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз; Изрично уреждане на данъчното третиране на резултата от договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен в случаите, в които се прилагат Международните счетоводни стандарти; Възможност справките, подавани по реда на ЗДДФЛ, за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи; Предвиждат се и други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 47-102-01-9


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: