Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОКРИТИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Със законопроекта се предвижда да се създаде адекватна на съвременните пазарни развития национална правна рамка за покритите облигации и се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях. Предвижда се създаване на възможност за участие на българските банки във вътрешногрупови структури за издаване на покрити облигации, както и възможност за участие в съвместно финансиране на емисия покрити облигации. Предлага се да не се въвежда изключение от изискването за поддържането на ликвиден буфер. Предвидени са и редица целеви промени в други нормативни актове като Закона за кредитните институции, Закона за банковата несъстоятелност, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за социално осигуряване, Търговския закон, както и редица други допълнения.

" - Сигнатура 47-102-01-7


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: