Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Със законопроекта се предвижда въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2020/262 за определяне на общия режим на облагане с акциз, на Директива (ЕС) 2020/1151 за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки, както и с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза. Предлага се опростяване и осъвременяване на акцизните процедури с цел намаляване на задълженията на търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки между държавите членки. Предвиждат се документът на хартиен носител, придружаващ акцизните стоки, освободени за потребление в една държава членка и движещи се към друга държава членка, да бъде заменен с нов електронен опростен административен документ. Предлага се създаването на нови статути на икономическите оператори: сертифициран изпращач и сертифициран получател, както и редица други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 47-102-01-11


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: