Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Преодоляване на съществуващите несъвършенства в уредбата относно Съвета за развитие на гражданското общество, като отпаднат всички негови дейности, които не съответстват на статуса му на консултативен орган и са свързани с финансирането на гражданските организации с публични ресурси; Предлага се създаването на специален регистър към Министерството на финансите, в който да се отразяват всички източници на средства за финансиране на дейността на юридическите лица с нестопанска цел за осъщестяване на общественополезна дейност, както и тези в частна полза в размер над 1000 лв., когато източниците на финансиране са от чужда държава или чуждестранно физическо или юридическо лице, с изключение на получените средства от Европейския съюз; Изменение в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, предвиждащо задължение за деклариране на председателите и членовете на органите за управление на юридическите лица с нестопанска цел, аналогично с това на лицата, заемащи висши публични длъжности, както и други изменения

" - Сигнатура 054-01-60


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: