Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

С предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ (ЗИДЗУТ) се предвиждат следните съществени промени: Приемането на наредба от Министерския съвет, която да определи общите правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ и да утвърди образци на документи за всички административни услуги, извършвани при условията и по реда на закона; Реализирането на Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който се създава, развива и поддържа от министъра на регионалното развитие и благоустройството; Предвижда се министърът на регионалното развитие и благоустройството, областният управител и кметът на общината да организират поддържането на Архив на одобрените устройствени планове и измененията им, Архив на издадените строителни книжа и да организират публикуването и поддържането в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията; С цел намаляване на административната и финансова тежест за гражданите и бизнеса със законопроекта се предлага установяването на облекчен режим за изграждането на оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, и парници с временна преносима конструкция, като в допълнителните разпоредби на закона са създадени легални дефиниции за понятията „оранжерия“ и „парник“. С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 002-01-49


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: