Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Със законопроекта се цели изпълнение на ангажиментите на Република България като държава - членка на Европейския съюз (ЕС), за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2018/1972 (Европейски кодекс за електронни съобщения). Предвижда се прецизиране на условията, които могат да съдържат общите изисквания и разрешенията за ползване на радиочестотен спектър, номерационни ресурси и позиция на геостационарната орбита. Предлагат се изменения в разпоредбите, отнасящи се за правата на потребителите – въвеждане на нови изисквания относно преддоговорната и договорната информация, прозрачност, качество на обслужване, продължителност и подновяване на договора. С проекта се предлагат и изменения, свързани с прилагането на някои от основните принципи на комплексното административно обслужване и изискванията на Административнопроцесуалният кодекс, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за електронното управление, за да се избегне необосновано изискване гражданите и бизнесът да предоставят информация и документи, които вече са налични в администрацията. Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 002-01-47


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: