Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси

Законопроектът цели да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

" - Сигнатура 802-01-55


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: