Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

С предложеният законопроект се определя Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) като отговорна администрация за събирането на недължимо платените или надплатени суми по проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, включително на глобите и имуществените санкции, предвидени в други нормативни актове на Европейския съюз. Също така се потвърждава правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови корекции, както и да издава актове за установяване на публично държавно вземане по реда на ДОПК за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от ОПРСР.

" - Сигнатура 902-01-50


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: