Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Приемането на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в изпълнение на ангажиментите възложени с Решение № 704 на Министерски съвет от 2018г.; Създаването на условия за прилагане на Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 година за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба; Забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на възможности за конкуренция между участниците на пазара в тези области; Създаването на Национална аптечна карта, както и на предпоставки за подобряването на достъпа на гражданите до аптеки за осигуряване на лекарствени продукти

" - Сигнатура 002-01-5


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: