Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Уточнява се целта на Закона, като се акцентира върху това, че чрез социалните услуги се осъществява закрила на семейството, децата, възрастните хора, както и че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност; Предвижда се при изготвянето на индивидуална оценка за потребностите на дете, информацията да се предоставя със съгласието на родителя, настойника или попечителя; Предлагат се изменения във Закона за закрила на детето засягащи оспорването на заповедта за временно настаняване по административен ред и др.

" - Сигнатура 054-01-55


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: