Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Улесняване на достъпа на предприятията до различни форми на финансиране чрез капиталовия пазар като се гарантира необходимото ниво на защита на инвеститорите в ценни книжа; Усъвършенстването на нормативната уредба във връзка с изготвянето, одобрението и разпространяването на проспекта, който емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар публикуват; Предвижда се прецизирането и усъвършенстване на действащите разпоредби свързани с емитентите, техните задължения, както и други изменения; Промени в Закона за пазарите на финансови инструменти свързани с привеждането му с изискванията на директивите на ЕС, намаляване на административната тежест, както и прецизиране на административните мерки; Предвидени са още изменения в Закона за Комисията по финансов надзор, Кодекса за застраховането и Търговския закон

" - Сигнатура 002-01-19


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: