Коментар по "Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост

Със законопроекта се предлага въвеждането на забрана за безвъзмездно прехвърляне на имоти - частна държавна собственост, придобити по реда на чл. 54, ал.1 от ЗДС, като забраната ще бъде вписвана по партидите на придобитите имоти. Предоставя се възможност общините да могат да заменят или да внесат като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти, но само в случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предвижда се да отпадне задължението на общините при нереализиране на предвидените мероприятия в срок от 5 години от придобиване на имотите, да прехвърлят собствеността върху тях на държавата

" - Сигнатура 054-01-88


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: