Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Със законопроектa се цели да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Предвижда се преобразуването на ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код и преминаване към регистрация на тази категория физически лица по 9-значен ЕИК; Предлага се да бъде ограничена публичността на информацията в регистър БУЛСТАТ за категорията физически лица, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 16, буква „а“ от ЗРБ, относно ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице; Предвижда се отпадането на издаваната досега карта за идентификация на субектите, вписани в специалния регистър БУЛСТАТ, и замяната й с удостоверение за последно вписани обстоятелства, чието съдържание ще бъде съобразено с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, както и други изменения и допълнения

" - Сигнатура 002-01-40


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: