Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите

Проектът на закон има за цел две основни промени. Първата е свързана с отпадане на задължението за монтиране на измервателни устройства, които определят обема на отнетия при водовземането обем вода за аквакултури и свързаните с тях дейности. Втората промяна е свързана с премахване на таксата за замърсяване от дифузни източници за аквакултури в съоръжения, както и на таксата, която се дължи в случаите на водовземане от воден обект за аквакултури.

" - Сигнатура 954-01-3


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: