Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ) предвижда изрична уредба относно срока за разглеждане от длъжностните лица по вписванията на заявленията за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона счетоводството (ЗСч), чрез която предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишния доклад за дейността си. Законопроектът урежда и срока за разглеждане на заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

" - Сигнатура 902-01-15


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: