Коментар по "ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Обединен законопроект

Целите на проекта са свързани с необходимостта от осигуряване на съответствието на закона с приетите съответно през 2013 и 2014 г. Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L178/27 от 28 юни 2013 г.) и Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L96/1 от 29 март 2014 г.), както и транспониране на приетата през 2017 г. Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие." - Сигнатура 853-06-28


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: