Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки са свързани с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки. Въвеждането на електронната платформа налага съществена промяна в съдържанието на Регистъра на обществените поръчки (РОП). В него ще се публикуват всички решения на възложителите, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, независимо от вида на възложителя и на използваната от него процедура, съответно техника или инструмент, за възлагане. Във връзка с въвеждане на платформата са направени промени и за поръчки в областите отбрана и сигурност. С тях се урежда по нов начин изпращането на информация за прекратяване на процедура при тези поръчки. Съществени допълнения са предложени в нормативната уредба на квалификационните системи, използвани от секторните възложители. С редакцията на чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП се регламентира изрично задължението на възложителите да публикуват обявлението за създаване на квалификационна система както в РОП, така и в „Официален вестник“ на Европейския съюз и множество други изменения засягащи кандидатите по обществени поръчки.

" - Сигнатура 902-01-59


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: