Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Със законопроекта се предвиждат следните промени: Предвиждат се изменения и допълнения във връзка с отстраняване на допуснати непълноти в разпоредбите на ЗУТ, касаещи правомощията на органите на ДНСК и функциите на консултантите, които извършват оценка на съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняват строителен надзор. Предлага се завишаване на изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Разширява се кръга на участниците в строителството, носещи административно-наказателна отговорност за нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и обособяване на отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица и едноличните търговци, съответно на глоби на физическите лица. Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения

" - Сигнатура 002-01-39


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: