Коментар по "Законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България

Oблекчaване на въздействието на пандемията върху заетостта на населението и най­-засегнатите икономически отрасли, смекчавайки преките ефекти от тези извънредни обстоятелства върху публичните разходи на държавите членки. Инструмента ще предоставя финансова подкрепа на държави членки за покриване на внезапните увеличения в публичните разходи за запазване на заетостта. Той ще финансира също някои здравни мерки на работното място, целящи намаляване на рисковете за здравето и осигуряване на безопасни условия на труд. За набирането на средствата за финансовата помощ, отпускана по Инструмента, е необходим ангажимент от държавите членки за предоставяне на насрещни гаранции за риска, поет от Съюза, в общ размер на 25 млрд. евро. Размерът на изискуемата от дадена държава гаранция е пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход в този на ЕС. Предоставянето на гаранцията от всяка държава е регламентирано в индивидуално гаранционно споразумение по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 година, сключено между Европейската комисия и държавата членка
Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: